Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ISÁÚTÌI

ISÁÚTÌI 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ti Yiɛ̀ nKuyie ndɛ̀ yĩ́mɛ kɑ̀ɑ miɛkɛ pɛikɛ kɑ̀ɑ tɑnnɛ́ Siyɔ̃ɔ̃ ɛì dibiìnnì miɛkɛ? Kɛ bɔntɛ́ní Isidɑyɛɛribɛ kɛtenkɛ̀ fũ̀ɔ̃̀ bɛmbɛ bɛ̀ɛ̀ yètìrì do feí? A miɛkɛ kɛɛ̀ pɛikɛ kɑ̀ɑ yɛ̃̀ nhɑ cĩ́ɛ̃̀tɑ̀ɑ̀?
2Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù pɔ̀ntɛ Sɑkɔbu yɑɑ̀bí ɛkɛ̀, bɑ́ mɛsémmɛ̀ í kù bo, ku miɛkɛ kɛɛ̀ pɛikɛ kɛ̀ kù buɔ́ nSudɑɑ kɔbɛ kó sicɛ̃kperí, kɛ yèkɛ yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ, kɛ yɛ̀ sĩ̀nkùnnɛ yɛnyɛ nɛ̀ sikpɑ̀ɑ̀tìbìí.
3Ku miɛkɛ kɛɛ̀ yonkɛ mɛdiɛ̀, kɛ̀ kù pɔ̀ntɛ Isidɑyɛɛribɛ kó muwɛ̃rímú mumɔu, kɛ̀ bɛ dootitɔbɛ̀ kèríní kɛ̀ kù kɑ̃ɑ̃tɛ́ ku nɔ̀ùtɛ̀ bɛ ĩ́nkɛ̀. Kù cɔ́u mmuhɑ̃ɑ̃́ mmu Sɑkɔbu yɑɑ̀bí, kɛ̀ mù bɛ̀ cɔ́u nkɛ fitɛ́ tipíìtì timɔu.
4Kù sɛ̀u nkupie nku bɛ dootitɔù kɔ̃mɛ, kɛ yũ̀ɔ̃́ nku tɑ̃mmù bɛ dootitɔbɛ̀ kɔ̃mɛ, kɛ kùɔ bɛbɛ́mbɛ̀ bɛ̀ do ɔ̃ɔ̃ yɑ̀ bɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ nɑrikɛ, kɛ còúnní ku miɛkɛ kɛ dò mmuhɑ̃ɑ̃pòpùò Sedisɑdɛmmu ɛì ĩ́nkɛ̀
5Ti Yiɛ̀ nKuyie nsɑ̃́ɑ̃́tɛ́nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ dootitɔù nwe, kɛ bɛ̀ pùɔ̀ nkɛ buɔ́ mbɛ kpɑ̀ɑ̀tìcɛ̃́ĩ, kɛ yèkɛ bɛ cɛ̃kperí, kɛ duɔ́ nkɛ̀ yɛdɑbùò nnɛ̀ isɑ́útìi kɛ̀ dɛ̀ dɑ̀tínnɛ́ Sudɑɑ ɛì.
6Kuù kɛ̃tɛ́ ku cɛ̃sɑ̀ɑ̀tɛ̀ kó kuperí, kɛ pɔ̀ntɛ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ̀ Siyɔ̃ɔ̃ ɛì kɔbɛ yɛ̃̀ nku kó yɛbɑɑ nnɛ̀ siom̀pùsi. Ku miɛkɛ kɛɛ̀ yɛ̀nní kɛ tontɛ́ kɛ̀ kù ùtóo bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ nɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀.
7Ti Yiɛ̀ nKuyie mpɛ̃̀mu ku wũɔ̃tɔ̀nnì, kɛ wentɛ́ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ isɔkɛ kpɛtɛ, kɛ ɑ̃nnɛ́ sicɛ̃sɑ̀ɑ̀sì sìì bo Siyɔ̃ɔ̃ bɛ dootitɔbɛ̀ nɔu miɛkɛ, kɛ̀ bɛ̀ wèkíí ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ dɛ̀ dò nku bɑnni ɔ̃ mbo kɛ̀ dɛ̀ dòmmɛ̀.
8Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ bo puɔ nSiyɔ̃ɔ̃ ɛì kó iduotí, kù dɔú nkuhɔ̃ũ nku kùù beúnɛ̀, kù í yóó cɑ̃nnɛ ku nɔ̀ùtɛ̀ dɛmɔu kɛ̀ dɛ̀ í do, kuù pùɔ̀ nkuduotí dɛ miɛkɛ kɔku nɛ̀ ditowɑɑ̀ kɔku kɛ̀ ì wɛ̃nnɛ́ kɛ do kɛ nɑɑ́ ntidobontì.
9Kɛ̀ yɛcɑ̀kɛ̀ duò kɛtenkɛ̀, kɛ̀ yɛkpetínyɛ̀ bɔ̀kɛ́ kɛ yɑrí kɛ cóú, bɛ̀ɛ̀ í yɛ̃́ Kuyie nkɛ̀ bɛ̀ kònnɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ sikpɑ̀ɑ̀tìbìí, ikuɔ́ tɛ̃́nkɛ í bo, Kuyie ntɛ̃́nkɛ í duɔ̀ nku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀, ti Yiɛ̀ nKuyie ntɛ̃́nkɛ í bɛ̀ duɔ̀ ntìmɑtì.
10Siyɔ̃ɔ̃ ɛì kó bɛkótíbɛ̀ kɑ̀ri kɛtenkɛ̀ nkɛ, bɑ́ bɛ̀ í nɑ́ɑ́ ntìmɑtì, kɛ pũ mmutɑ̃́ɑ̃́ mbɛ yɔ, kɛ dɑ́ɑ́tí tifɔ̀ɔ̀tɔ̃̀ntì. Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ sĩ̀ńnɛ́ bɛ yɔ nyɛ kɛtenkɛ̀.
11N kɔmmúmu kɛ̀ n nuɔ ntiikɛnɛ̀ tinɔnniɛti, dɛ̀ cɔ́u m miɛkɛ nkɛ, n yí nɑ kɛ bo pĩ́ m mɑ́ɑ̀, mɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ tùɔ̀kɛní n nìtìbɛ̀ mɛ kpɛ́í, ibí nɛ̀ ibíbɛ́nní kɛ̀ dɛ̀ kɔ̃ ndihɛì mmiɛkɛ,
12kɛ békú i yɔ̃bɛ̀ kɛ tú: Tidiitì í boɑɑ̀? Ì cĩ̀tɛmu kɛ duò bɛ̀ kɔ̀ùtɛ bɛ̀ kɔ̃mɛ, kɛ̀ i wemmu deu kɛ̀ ì kɔ̃ ndihɛì miɛkɛ, i yɔ̃bɛ̀ kpèrɛ̀ ĩ́nkɛ̀.
13M bo dɑ nɑ́kɛ́ ɔ̃̀nti fɔ̃́ nSedisɑdɛmmu? M bo dɑ donnɛnɛ̀ we? M bo dɑ ɛnnɛnɛ̀ we kɛ dɑ bɑ́ntɛ̀ fɔ̃́ nSiyɔ̃ɔ̃ ɛì? A mɔnnɛ dɛɛ̀ dɛukɛ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì tɛ̃mɛ̀, we mbo nɑ kɛ dɑ tɑɑ̀?
14Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo ɑ miɛkɛ bɛ̀ dɑ nɑ́ɑ́ ntì tu dɛtetìrɛ̀ ndɛ, siyɑ́ɑ̀bìsí, bɛ̀ í dɑ bɛnkɛ ɑ cɑɑ̀rìmɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɑ̀ɑ nɑ kɛ́yentɛ́, kɛ̀ bɛ̀ bɑ́ɑ́ dɑ dɔɔ̀ kudɑɑkù, bɛ̀ dɑ nɑ̀kɛ́ tìì pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì tu siyɑ́ɑ̀bìsí nsi, dɛtetìrɛ̀ kpɛti.
15Bɛcɛpɛ̃̀mbɛ̀ bo ndɑ yɑu kɛ ti mudɑɑ́ nkɛ cɔ̃́ṹo, kɛ bɔkìi yɛyɔ Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ kpɛ́í, kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú dihɛì dìì wenniku do pɛ̃nkù yɛtɛyɛ̀, kɛ̀ kutenkù kumɔu yɛ̀mmɛ̀ dì nɑɑtinɛ̀ diì tu dinnɑɑ̀?
16Bɛ̀ɛ̀ tu ɑ yɛibɛ bɛ̀ bo nhɑɑri tinùùtì kɛ dɑ dɑú, kɛ cɔ̃́ṹ kɛ mɑɑ̀ nyɛbìɛ̀, kɛ tú: Ti dɑ mɑɑ́nkomu, ti do bɑɑ dìì yiè diì tùɔ̀kɛní, ti bo di miɛkɛ nkɛ.
17Ti Yiɛ̀ nKuyie ndo tɑ̃ɑ̃tɛ́ tìnti, kù do nɑ̀kɛ́ tì tiì dɔ̀ɔ̀, kù do bɛ́i ntì nti nɛ̀ dimɔ̀nnì, kuù dɑ pɔ̀ntɛ bɑ́ mɛsémmɛ̀ í kù bo, kuù duɔ́ nkɑ̀ɑ dootitɔbɛ̀ yɑ̃̀nku ɑ kpɛ́í, kɛ duɔ́ mmuwɛ̃rímú ɑ dootitɔbɛ̀.
18Sedisɑdɛmmu, ńkuɔ̀ nkɑ̀ɑ dɑbònnìì dekɛ ɑ Yiɛ̀ nKuyie mborɛ̀, yóu kɑ̀ɑ nɔnniɛti ḿpũɔ̃̀ nkukó nkɔ̃mɛ kuyie nnɛ̀ kɛyènkɛ̀, ɑ bɑ́ɑ́ yie nkɛ́ntú ɑ bo ompɛ̀, ɑ bɑ́ɑ́ yie nkɑ̀ɑ nɔnniɛtii cómmú.

19A níí nyié nkɛ kuɔ̀nnɛ̀ Kuyie kɛ kù nɑ́ɑ́ nhɑ yɛ̀mmɛ̀ kpɛti, bɑ́ntɛ̀ ku ibíbɛ́nní kpɛ́í, ìì cĩ̀tɛ nɛ̀ dikònnì kɛ kɔ̃ ndihɛì miɛkɛ tipíìtì timɔu.
20N Yiɛ̀ nKuyie nwéntɛ́ kɛ́yɑ̀, ɔ̃̀nku botí nku ɑ fɛ̃́ũ mmɛ̀ miɛ̀ mbotí diyiè mɑrì? bɛnitipòbɛ̀ cɑ̀ɑ́mmu bɛ bí bɛ̀ ùúkú ì, ɑ kuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ ɑ pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ kɔ̃ nhɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ.
21Ibí nɛ̀ bɛkótíbɛ̀ bɛɛ̀ ku kɛ duɔ́ duɔ́ icɛ miɛkɛ, mudoò muù kùɔ bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ nɛ̀ bɛdɑpɑ̀mbɛ̀, ɑ miɛkɛ kɛɛ̀ yɛ̀nní kɑ̀ɑ bɛ̀ kùɔ, kɛ bɛ̀ fìé, bɑ́ mɛsémmɛ̀ í dɑ bo.
22A yùní kukɔ̃m̀bɔ̀doróo nku kɛ̀ kù n duò tipíìtì timɔu, n Yiɛ̀ nKuyie nhɑ miɛkɛ yɛ̀nní dìì yiè, òmɔù do í yentɛ́ bɑ́ omɑ́ɑ̀, m pií bɛ̀ kɛ bɛ̀ yɔ̀, n dootitɔù bɛ̀ kùɔ̀mu bɛmɔu pɑ́íí.