Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - IKUƆ́ KÓNTÍMÙ

IKUƆ́ KÓNTÍMÙ 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ikuɔ́ nìùbɛ̀ Defiibɛ nɛ̀ Defii kó kuwuɔ nkumɔu, bɛ̀ í yó mmɔkɛ kɛtenkɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kɔ̃mɛ, Isidɑyɛɛribɛ pɑ̃ɑ̃ ndɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɛɛ̀ yó ntú bɛ kó mudiì.
2Bɛ̀ í yó mmɔkɛ kɛtenkɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ cuokɛ̀, bɛ̀ yó mpĩ́ nti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃mmú mmu kɛ dɛ nyo, kɛ yɛ̃́ kù do ti mbɛ̀ nɑ̀kɛ́mɛ̀.
3Ntɛ ikuɔ́ nìùbɛ̀ dò nkɛ níí nte dɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ feu ìì wũɔ̃ Kuyie nyi miɛkɛ. Kɛ̀ fɛnɑ̀ɑ̀fɛ̀ nfɛ yoo fɛpìèfɛ̀ bɛ̀ɛ duɔ́ nyikuɔ́ nìùbɛ̀ kubɑkù nɛ̀ muyɛ̀ì nɛ̀ tinɑutì.
4Dí mbɛ̀ duɔ̀ ntidipɑ̀ntì kó yɛpɑ̃rɛ̀ nɛ̀ mɛnɑɑ̀ mpɑ̀mmɛ̀ nɛ̀ mɛkùɔ̀ nnɛ̀ di pecìtì di kɛ̃ĩ́ tì mɛketimɛ̀.
5Kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kuù tɑ̃ɑ̃tɛ́mɛ̀ Defii nɛ̀ o bí ibotí imɔu miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ bo pĩ́ nku tɔ̃mmú.
6Defiibɛ bɛ̀ɛ̀ bo di tenkɛ̀ yɛhɛkɛ̀ yɛmɔu bɛ miɛkɛ, kòò mɔù dɔ́ kɛ́kɔtɛní ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ dìì bòrì,
7ò bɑɑ nkɛ̀ pĩ nti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te ku tɔ̃mmú o kɔbɛ Defiibɛ tɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ bɛ̀ pĩ̀ḿmɛ̀.
8Bɛ diì níí yó mmɑ̀mu kɛ nɛ́ yíɛ́nɛ̀ ò yóó fítɛ́ o kpɛrɛ kɛ́pɛ́tɛ́ dɛ̀.
9Kɛ̀ di tɑ dìì mɔ̀nnì ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te, kù yóó di duɔ́ nkɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ di bɑ́ɑ́ tekɛ́ dɛ kó kɛtenkɛ̀ yɛmbɛ̀ kɛ́tũnnɛ bɛ kó isɔkɛ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri ì.
10Di miɛkɛ òmɔù bɑ́ɑ́ kuɔ o birɛ dɛnitidɑɑrɛ̀ yoo dɛnitipòrɛ̀ kɛ́tuɔ, òmɔù mɛ mbɑ́ɑ́ kɔtɛ tipɑ̃ɑ̃tì. Bɛyuwúòmbɛ̀ mɛ mbɑ́ mbo, yoo bɛ̀ɛ̀ sòutinɛ̀ yɛbɔkɛ̀, yoo bɛnitinɔ̀mbɛ̀.
11Òmɔù bɑ́ɑ́ bɔntɛ́ kusĩ̀nkù otɔù, òmɔù mɛ mbɑ́ mbekù yɛtenkɔ̃̀rɛ̀, òmɔù mɛ mbɑ́ mboorí tinùbootì.
12Kɛ̀ wèè dɔ̀ɔ̀ dɛ kó isɔkɛ kó kubotí ò nɑɑ́ nyisɔkɛ nyiɛ̀ nwe, iì te kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù yóó bɛti ibotí tɛì di ììkɛ̀.
13Duɔ́nnɛ̀ dimɑ́ɑ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te pɑ́íí.
14Kɛ yɛ̃́ ibotí di yóó bɛti ì kɔ̀rìmɛ̀ tipɑ̃ɑ̃tì nti kɛ boorí tinùbootì, ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù mɛ nyí yie ndi bo ndɛ̀ dɔ̀ɔ̀rimɛ̀.
15Ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù yóó di duɔ́mmu wèè yó nnɑ́ɑ́ ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì kòo nni ndònnɛ̀ mí mMɔyiisi, dɛ yiɛ̀ nyóó yɛ̀nní di botí miɛkɛ nkɛ, kɛ̀ dí nyíé nhò di nɑ́ɑ́ ntì.
16Di do ti mbekɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te di do tíkú dìì yiè ditɑ̃rì Odɛbu kɛ dɔ̀ dí í dɔ́ kɛ́ nyo ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te ku tɑmmɛ̀ di mɔ́mmɔmbɛ, di mɛ nyí dɔ́ kɛ́nwúó nfɛhɑ̃ɑ̃dɛɛ̀nfɛ̀ di yɑ̀ɑ̀ bo kú.
17Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni nnɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Bɛ̀ bɛ́i ntì wennimu,
18m bo bɛ̀ duɔ́nko wèè yó nnɑ́ɑ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì, kɛ̀ wè ndɑ dònnɛ̀, ò yɛ̀tìní bɛ̀ botí miɛkɛ nkɛ kɛ̀ m bo ò duɔ́ n nɑ́ɑǹtì kɛ̀ wè ntì mbɛ̀ nɑ̀ɑ́ n yɛ̃ ndɛ̀ ndòmmɛ̀.

19Kòò mɔù í yie n yɛ̃ wèè yó nnɑ́ɑ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì ò nɑ̀kɛ́ tì, míì mɔ́mmuɔ nyóó yṹɔ̃́ nho to.
20Kòò mɔù tu ò nɑ̀ɑ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì, kɛ nɑ́ɑ́ n yí yɛ̃ nwèe nɑ́kɛ́ tì, yoo ò nɑ̀ɑ́ ntibɔɔnɑ́ɑǹtì dɛ yiɛ̀ dí ò kùɔ.
21Kɛ̀ dɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ di bo ntoti di yɛ̀mmɛ̀ kɛ tú: Yé ti níí bo yĩ́mɛ̀ kɛ́bɑntɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nyí bɛ́innɛ̀ wè?
22Wèè nɑ̀ɑ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɛ̀ n kó diyètìrì kòò nɑ̀kɛ́ kɛ yɛ̃ mmí nKuyie n tú tìmɑtì yóó dɔɔ̀, kòò bɛ́i ntì í dɔ̀ɔ̀, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì í tì bɛ́i, dɛ yiɛ̀ nnɑ̀kɛ́ tɛfentɛ̀ kpɛti nti. Di bɑ́ɑ́ ò depɛ.