Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - IKUƆ́ KÓNTÍMÙ

IKUƆ́ KÓNTÍMÙ 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ntɛnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkuɔ́ nɛ̀ itié ndi yó ndɑkɛ dɛ̀ɛ̀ kpɛ́í, kɛ́ndɔɔri dɛ yɛ̃ mmù di fòmmu mumɔu miɛkɛ, kɛtenkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndi yɛmbɛ̀ do tũ nkù di duɔ́ nkɛ̀ kɛ̀ di bo kɑri.
2Dí puɔ nyɛwũɔ̃tɔ̀rɛ̀ nɛ̀ yɛtɔrɛ̀ di yóó bɛti ìì wuɔ nkɔbɛ do feu yɛ̀ yɛtɑ̃rɛ̀ nɛ̀ sitɑ̃ɑ̃́ dɛ ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ dɛtie nyɔ.
3Di puɔ mbɛ wũɔ̃tɔ̀rɛ̀ kɛ́bɔ́kɛ́ bɛ bɔɔtɑ̃́rɛ̀ kɛ́cɔ́u mbɛ bɔɔ̀ Asedɑɑ kó kutedɔú, kɛ́puɔ nsitenkɑɑnìi kɛ̀ bɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ nnɑ́ɑ́ nsi kpɛ́í dɛ kó dibòrì.
4Dí bɑ́ɑ́ tekɛ́ dɛ kó ibotí bɑ́ɑ́ mmɛ̀ɛ̀ botí i kó yɛbɔkɛ̀ kɛ́ mmɛ mbɑ́ɑ́ nti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te.
5Ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kɛ̀ kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ dìì kɑrì di botí miɛkɛ kɛ bo ndɛ bo, kɛ̀ di bo ndɛ yu ku yètìrì dí nkɔrì dɛborɛ̀ kɛ kù bɑ̀ɑ́.
6Di níí dɛ nkù fìé iwũɔ̃ kɛ́tuɔ kɛ́ kù fìénɛ̀ mɛtɑummɛ̀ kpɛyi, kɛ dɛ nkù duɔ́ ndi mɔkɛ dɛ kó dɛpííndɛ̀ nɛ̀ di pɑ̃rɛ̀ diwɛ̀ì kpɛyɛ, yoo di kù cɑ̀nnɛnɛ̀ dìì nùù kpɛ́í nnɛ̀ di wũɔ̃ diɛyì nɛ̀ isɑ́m̀pɔ́ì kó iketiyì.
7Di níí yóó dɛ̀ nkɑri ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te ku ììkɛ̀ díndi nɛ̀ di cɛ̃́ĩ kɔbɛ kɛ̀ dí wɛ̃nnɛ́ kɛ́di dɛ kó mudiì kɛ́nyɑ̃nkunɛ̀ diwɛ̀ì, ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù di duɔ́ ndɛ̀. Di Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù di dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ sɑ̀ɑ̀ mmɛ.
8Dɛ mɔ̀nnì di tɛ̃́nkɛ í yóó ndɔɔri ti mɛ̀ ndɔ̀ɔ̀rimɛ̀ yíe, bɑ́ wè kòò dɔ̀ɔ̀ri o yɛ̀mmɛ̀ dò ndɛ̀ɛ̀ wenni.
9Di mu nyí tùɔ̀kɛ kɛtenkɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù di duɔ́ nkɛ̀ kɛ̀ di bo kɛ̀ tiekɛ kɛ́kɑri kɛ́om̀pɛ̀.
10Di yóó séntɛ́mu kukó nSuditɛ̃ɛ̃ kɛ́kɑri kɛtenkɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù di duɔ́ nkɛ̀ kɛ́ kɛ̀ tiekɛ. Di yóó kɛ̀ kɑ̀rimu kɛ̀ kù di om̀pùnnɛ kɛ́ di dɛɛtɛ́nɛ̀ di dootitɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ di fitɛ́, kɛ̀ dí mbo kɛ̀ dɛ̀ di nɑɑti.
11Dɛ mɔ̀nnì di Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù bo tɑ̃ɑ̃tɛ́ dìì kɑrì kù yó mborɛ̀, ku yètìrì yó nyu dɛ̀, di yó ndɛ nkù duɔ̀ n di nɑ̀kɛ́ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ dɛ̀ɛ̀ tu: Iwũɔ̃ di yóó nkù feu ì kɛ tùɔ nnɛ̀ mɛtɑummɛ̀ kpɛyi nɛ̀ di kpɛrɛ di mɔkɛ dɛ kó dɛpííndɛ̀ nɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ kó yɛpɑ̃rɛ̀, nɛ̀ di kù cɑ̀nnɛnɛ̀ yɛ̀ɛ̀ nɔ̀ kpɛyɛ.
12Kɛ̀ dí nyɑ̃nku di Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te ku ììkɛ̀ díndi nɛ̀ di bí initidɑɑì nɛ̀ initipòì, bɛtɔ̃mbɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Defiibɛ bɛ̀ɛ̀ di bonɛ̀ kɛ yɛ̃́ bɛ̀ í mɔkɛmɛ̀ kɛtenkɛ̀ di cuokɛ̀.
13Dí ńdɑkɛ kɛ bɑ́ɑ́ sɔ̃́ntɛ́ kɛ́ nkù feu iwũɔ̃ kɛ tuɔ̀ mbɑ́ kɛ̀ di nìntɛ dìì bòrì.
14Ti Yiɛ̀ nKuyie ndi bɛnkɛ dìì kɑrì di kó iwuɔ mmiɛkɛ, dɛǹdɛ di yóó nkù feumɛ̀ iwũɔ̃ kɛ tuɔ̀ n di nɑ̀kɛ́ kɛ yɛ̃ ndɛ̀ ndòmmɛ̀.
15Kɛ̀ wèè níí dɔ́ dìì mɔ̀nni ò bo nɑ kɛ́kuɔ iwũɔ̃ kɛ́cɑ́ɑ́kɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù ò pɑ̃ kɛ̀ dɛ̀ mɑ̀mɛ̀. Bɑ́ kɛ̀ di bo kùù píkù, yɛbòrɛ̀ yɛmɔu, wèè sĩ̀ nnɛ̀ wèè í sĩ̀, mbɛ̀ níí bo nɑ kɛ́cɑ́ɑ́kɛ́ dɛ kó imɑɑ ndi ɔ̃ɔ̃ yĩ́mɛ̀ iorimɑɑ, dɛ̀ í mɔkɛ mɛbɑtimɛ̀.
16Di nɛ́ níí bɑ́ɑ́ cɑ́ɑ́kɛ́ mɛyĩ̀ĩ̀, di níí mɛ̀ ùtóo kɛtenkɛ̀ di ɔ̃ɔ̃ yĩ́mɛ̀ mɛniɛ.
17Di mɛ nníí bɑ́ mbo di cɛ̃́ĩ miɛkɛ kɛ yo ndi diitì kó dɛpííndɛ̀, di yɑ̀ɑ̀tɛ dɛ̀, di nɑɑ̀ mpɑ̀mmɛ̀ nɛ̀ mɛkùɔ̀ nnɛ̀ di wũɔ̃ piɛ́ ìì bí idɑɑì kó iketiyì nɛ̀ di wũɔ̃ di kù feu ì di kù cɑ̀nnɛnɛ̀ yɛ̀ɛ̀ nɔ̀ kpɛ́í nnɛ̀ di pɑ̃rɛ̀ diwɛ̀ì kpɛyɛ nɛ̀ di do nkɛ́pɑ̃ yɛ̀.
18Ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ dìì kɑrì di níí yóó dɛ nkɑri kɛ́ dɛ̀ di díndi nɛ̀ di bí initidɑɑì nɛ̀ initipòì nɛ̀ di kó bɛtɔ̃mbɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀, kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Defiibɛ bɛ̀ɛ̀ di bonɛ̀. Mɛm̀mɛ di yó ndɔɔrimɛ̀ kɛ́nyɑ̃nku Kuyie nkùù di te kù di duɔ́ ndɛ̀ kpɛ́í.

19Dí dɔɔ̀ mɛyɔɔ̀mmɛ̀ nɛ̀ di bo mbomɛ̀ di bɑ́ɑ́ dootóo Defiibɛ.
20Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te duɔ́ ndìì mɔ̀nnì kɛ̀ di tenkɛ̀ dɛukɛ kù di nɑ̀kɛ́ kɛ yɛ̃ ndɛ̀ yó ndòmmɛ̀. Kɛ̀ kuníí di pĩ nkɛ̀ di dɔ́ kɛ́cɑ́ɑ́kɛ́ imɑɑ ndi bo nɑ kɛ́cɑ́ɑ́kɛ́ di dɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí.
21Kɛ̀ dɛ̀ mɛ ndò ndi dɛ́tɛ́nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ dìì kɑrì kɛ̀ di bo nyu ku yètìrì, di bo nɑ kɛ́dɛitɛ di wũɔ̃ kù di duɔ́ nyì miɛkɛ kɛ́kuɔ kɛ́cɑ́ɑ́kɛ́ di dɔ́mɛ̀, n di nɑ̀kɛ́ kɛ yɛ̃ ndɛ̀ ndòmmɛ̀. Di bo nɑ kɛ́mbo di cɛ̃́ĩ kɛ́ ì cɑ̀ɑ́kɛ́ di dɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí.
22Di bo nɑ kɛ níí ì cɑ̀ɑ́kɛ́ bɛ̀ cɑ̀ɑ́mmɛ̀ iorimɑɑ, mɛbɑtimɛ̀ bɑ́ mbo wèè sĩ̀ nnɛ̀ wèè í sĩ̀, ndi bo nɑ kɛ́wɛ̃nnɛ́ kɛ́ ì cɑ̀ɑ́kɛ́.
23Di nɛ́ ndɑkɛ kɛ bɑ́ɑ́ cɑ́ɑ́kɛ́ mɛyĩ̀ĩ̀, nkɛ yɛ̃́ mufòmmu bomɛ̀ mɛyĩ̀ĩ̀ mmiɛkɛ nkɛ.
24Di bɑ́ɑ́ cɑ́ɑ́kɛ́ imɑɑ nkɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ mɛyĩ̀ĩ̀, ndi níí mɛ̀ còúnko kɛtenkɛ̀ mɛniɛ nkɔ̃mɛ.
25Di bɑ́ ncɑ́ɑ́ mmɛyĩ̀ĩ̀ nkɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ di mbo kɛ̀ dɛ̀ di nɑɑti, díndi nɛ̀ di bí nɛ̀ di yɑɑ̀bío kɛ yɛ̃́ di dɔɔrimɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ́ dɛ̀ndɛ.
26Di cɑ̃̀ńnɛ́ ìì wũɔ̃ ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛ́í nkɛ yóó kù nyì fìé nɛ̀ di kù cɑ̀nnɛnɛ̀ dìì nùù kpɛ́í, di níí dɛ̀ tɔní dikɑrì kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ dì.
27Kɛ̀ di níí fèútɛ́ fɛɔ̃̀fɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ bo tuɔ ndí tuɔ nfɛ mɑɑ nnɛ̀ fɛ yĩ̀ĩ̀, kɛ̀ di mɛ nkù fèútɛ́ fɛɔ̃̀fɛ̀ mɛtɑummɛ̀ kɔfɛ nfɛ dí tuɔ mmɛyĩ̀ĩ̀ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì, kɛ́deè kɛ́cɑ́ɑ́kɛ́ imɑɑ.
28Kéntɛ́nɛ̀ itié n di nɑ́ɑ́ nyì nkɛ́tũnnɛ ì yɛ̃mmɛ̀, mɛm̀mɛ di bo mbomɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ di nɑɑti, díndi nɛ̀ di bí nɛ̀ di yɑɑ̀bío sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ yɛ̃́ di dɔɔrimɛ̀ Kuyie ndi tũ nkù dɔ́ dɛ̀ndɛ.
29Ti Yiɛ̀ nKuyie ndi tũ nkù bo kuɔ dìì mɔ̀nnì ibotí tɛì kɛ̀ dí tɑ bɛ tenkɛ̀. Kɛ̀ di fìètɛ dìì mɔ̀nnì bɛ tenkɛ̀ kɛ kɑ̀ri,
30di bɑ́ɑ́ dítínnɛ́ dimɑ́ɑ̀ kɛ́ bɛ̀ teetɛ́nɛ̀, dí ndɑkɛ kɛ̀ bɛ bɔkɛ̀ bɑ́ɑ́ di pĩ́, di bɑ́ɑ́ yɛ̀ fìé iwũɔ̃, di bɑ́ nwɑnti kɛ́yĩ́ɛ̃́tɛ́ bɛ̀ do feu mɛ̀ɛ̀ botí iwũɔ̃ bɛ bɔkɛ̀ kɛ́ yɛ̀ tũ̀nnɛ.
31Di bɑ́ɑ́ tũnnɛ dɛ kó ibotí bɑ́ɑ́ mmɛ̀ɛ̀ botí i bɔkɛ̀ kɛ́ mmɛ̀ bɑ̀ɑ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te, kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɛ̀ wùómmɛ̀ isɔkɛ nyi. Bɛ̀ tùɔ̀nnɛ̀mu bɛ bí initidɑɑì nɛ̀ initipòì bɛ bɔkɛ̀.