Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - IKUƆ́ KÓNTÍMÙ

IKUƆ́ KÓNTÍMÙ 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Di bɑ́ɑ́ féútɛ́ fɛnɑ̀ɑ̀fɛ̀ yoo fɛpìèfɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kɛ̀ dɛ̀ nhɑ̃ kuyɛ̀nkù mɑkù, kɛ yɛ̃́ kù dɛ̀ wùómmɛ̀ isɔkɛ nyi ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te.
2Kòò mɔù bo yɛhɛkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù di duɔ́ nyɛ̀ miɛkɛ, onitidɔ̀ù yoo onitipòkù kɛ dɔɔri dɛ̀ɛ̀ í wenni ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te, kɛ cɑɑ̀ri kù di dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ tɑummɛ̀,
3kɛ kɔ̃nkù kɛ bɑ́ɑ́ nyɛbɔkɛ̀ nɛ̀ diyiè nɛ̀ otɑ̃̀nkù nɛ̀ siwɑ̃̀ɑ̃ ti Yiɛ̀ nKuyie nyetɛ dɛ̀.
4Kɛ̀ bɛ̀ tì ndi nɑ̀kɛ́, yoo di cɛ̃́nkɛ tì kèèmu, dí tũnnɛ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kó icɛ kɛ́fiɛ́ kɛ́yɑ̀ ti fɔ̃̀tìrì kó dikũ̀nnì. Kɛ̀ di yɑ̀ kɛ̀ tì mɛ̀nkɛ dɔ̀ɔ̀mu Isidɑyɛɛribɛ cuokɛ̀,
5kòo nitidɔ̀ù nwe yoo onitipòkù, dí ò dènnɛ dihɛì kó dibòrì kóò bùɔ́tí yɛtɑ̃́rɛ̀ kɛ́kuɔ.
6Onìtì òmɑ́ɑ̀ weè bɑ́ɑ́ bɛ́i nhò yɑ̀mɛ̀ òmɔù kɛ̀ dí ò kùɔ, bɛ̀dɛ́bɛ̀ yoo bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ̀ bɛɛ̀ bɛ́i ndí ò kùɔ.
7Bɛ̀ɛ̀ ò yɑ̀ bɛɛ̀ dò nkɛ́niitɛ́ kóò bɔ̀tɛ́ yɛtɑ̃́rɛ̀, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ sɔmbɛ nɛ́ nɑ kóò bùɔ́tí yɛtɑ̃́rɛ̀ kɛ́kuɔ, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ dí dɛitɛ mɛyɛi ndi cuokɛ̀.
8Kɛ̀ dɛ̀ dò mbɛ̀ kùɔ òmɔù nwe, yoo bɛ̀ puotí òmɔù nwe koò kɔ̀ùtɛ yoo yɛkpɑ̀rɛ̀ kpɛti mɑtì tiì tùɔ̀kɛní kɛ̀ dɛ̀ di yóùnɛ̀ di bo tì bekɛ́mɛ̀ dihɛì kó dibòrì, dí tì tɔní ti Yiɛ̀ nKuyie kùù di te ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ dìì bòrì dɛ kpɛ́í.
9Dí kɔtɛ kɛ́sɔ̃́nkɛ́ ikuɔ́ nìùbɛ̀ Defiibɛ nɛ̀ obeéntì, bɛ̀ɛ̀ pĩ ndɛ kó yɛwe mutɔ̃mmú, kɛ́ bɛ̀ beé nkɛ̀ bɛ̀ɛ di nɑ́kɛ́ di dò nkɛ́dɔɔ̀mɛ̀.
10Kɛ̀ dí tũnnɛ bɛ̀ di duɔ́ ndìì nùù, dɛndɛ di Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ dìì bòrì dɛ kpɛ́í nkɛ́dɔɔ̀ bɛ̀ yɛ̃ ndí dɔɔ̀mɛ̀.
11Bɛ̀ yóó di duɔ́ ndìì nùù nɛ̀ bɛ̀ yóó di nɑ́kɛ́ tìì nɑ́ɑǹtì dí ndɛ̀ tũ nweti weti kɛ bɑ́ɑ́ súɔ́ ndɛ̀mɑrɛ̀, dí tũnnɛ bɛ̀ yɛ̃ ndí dɔɔ̀ tìì kó dimɑ̀ɑ̀.
12Kɛ̀ wèè mɔ̀ɔ̀tɛ tɛfentɛ̀ kɛ bùtínnɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkuɔ́ nìùtì wèè pĩ nku tɔ̃mmú nɛ̀ obeéntì bɛ̀ ò nɑ̀kɛ́ tì. Dí ò kùɔ nkɛ́dɛitɛ mɛyɛi nyIsidɑyɛɛribɛ cuokɛ̀.
13Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ botí kumɔu tí kèè kɛ́depɛ ti Yiɛ̀ nKuyie kɛ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ mɔɔtɛ dɛ kó tɛfentɛ̀.
14Kɛ̀ di tɑ dìì mɔ̀nnì kɛtenkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndi duɔ́ nkɛ̀ kɛ kɑ̀ri kɛ dèè kɛ dɔ́ di bo tɑ̃ɑ̃tɛ́mɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ wè ndi bɑkɛ́ ibotí tɛì ìì di fitɛ́ ì dɔ̀ɔrimɛ̀.
15Ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù di bɛnkɛ wè, di we mpĩ́ ntikpɑ̀tì di bɑ́ɑ́ pĩ́ nhòmɔù wèè í tú di kó kubotí kou.
16Dɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ́ bɑ́ ntú wèè mɔ̀kɛ sikpɑ̀rìsɛ̃ĩ́ mɛdiɛ̀ nhò mɛ mbɑ́ɑ́ tɔ̃ mbɛnìtìbɛ̀ Esibiti kɛ̀ bɛ̀ bo wɑɑ́ nsisɛ̃ĩ́ kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie yetɛmɛ̀ kɛ tú di bɑ́ɑ́ nɑ Esibiti kó mutentɑ̃́ɑ̃́.
17Ò mɛ mbɑ́ ntú wèè mɔ̀kɛ bɛnitipòbɛ̀ pɛ́u bɛ̀ yɑ̀ɑ̀ bo ò dɛ́tinnɛ Kuyie, ò mɛ mbɑ́ mmɔkɛ timɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ mɛsɔɔ mpɛ́u.
18Kɛ̀ dɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì tùótɛ́ dìì mɔ̀nnì tikpɑ̀tì ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛɛ duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ wɑ̃ri ikuɔ́ pɑ́tíri tɛrì kóò duɔ́.

19Kɛ̀ dɛ kó dipɑ́tíri nduɔ́ o borɛ̀ kɛ̀ wè ndi kɑ̀ɑ̀ nyɛwe yɛmɔu o fòmmu mumɔu miɛkɛ. Kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ wè ndé ti Yiɛ̀ nKuyie kùù ò te, kɛ́ntũ ndɛ kó ikuɔ́ ò nɑ̀ɑ́ nkɛ yɛ̃ ndɛ̀ dòmmɛ̀, nɛ̀ dɛ kó itié nyimɔu.
20Kòò dɔ̀ɔ̀ri mɛmmɛ tɛfentɛ̀ bɑ́ɑ́ ò tɑ kòo yɛ̀mmɛ̀ ndò nhò pɛ̃ɛ̃tɛ́ o kɔbɛ kɛ̀ wèe bútínnɛ́ ikuɔ́ mɑì, mɛm̀mɛ okpɑ̀ɑ̀tì yó nsɔkɛ́mɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ cuokɛ̀ wenwe nɛ̀ o yɑɑ̀bío.