Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Sariyane

Sariyane 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Saraxaraline, Lewi bɔnsɔnna muxune, ne mi bɔxɔ yitaxun daxin sɔtɔma e kɛɛn na alo Isirayila muxu gbɛtɛye. E baloma saraxane nan na naxan nalima Alatala ma tɛɛn na. Na nan findixi e kɛɛn na.
2E mi kɛɛ sɔtɔma e ngaxakedenne tagi. Alatala nan findima e kɛɛn na alo a a fala e xa kii naxan yi.
3Isirayila kaane na fa ɲingen na hanma yɛxɛɛna saraxa badeni, ito nan findima Lewi kaa saraxaraline gbeen na: suben balaxana, a gbɛgbɛna, e nun a buru subene.
4Ɛ mɔn xa ɛ bogise singe saraxane so e yii: murutuna, manpa nɛnɛna, turena, e nun ɛ yɛxɛɛ xaben naxan singe maxabaxi.
5Alatala ɛ Ala Lewi bɔnsɔnna nan sugandixi bɔnsɔnna birin tagi alogo e tan nun e diine xa wali Alatala xinla binyadeni waxatin birin.
6Xa Lewi bɔnsɔnna muxuna nde keli Isirayila taana nde yi a dɔxi dɛnaxan yi, a siga na yireni Alatala dɛnaxan sugandima,
7mɛnni, a lanma a xa wali Alatala a Ala xinla a fe ra, a ngaxakeden Lewine dɛxɔn naxanye walima Alatala yɛtagi.
8A lan nɛn a yi balon sɔtɔ alo saraxaraliin bonne, hali a to a yii seene matixi, a gbeti sɔtɔ.
9Ɛ na so bɔxɔni Alatala ɛ Ala dɛnaxan fima ɛ ma, ɛ nama so kɛwali xɔsixine yi mɛn kaane naxanye ligama.
10Muxun nama lu ɛ yɛ naxan a diin ganma saraxan na hanma yiimatona hanma koron bɔnbɔna hanma seri kanna hanma kɔɛramuxuna,
11hanma tirin tiina hanma naxan barinne maxɔdinma hanma ɲinan kanne, hanma barin kiine.
12Na muxu sifan mi rafan Alatala ɛ Ala ma. Alatala ɛ Ala siyani itoe kedima nɛn ɛ yɛɛ ra na kɛwali xɔsixine fe ra.
13Ɛ kɛwanle xa kamali Alatala ɛ Ala yɛɛ ra yi.
14Ɛ siyaan naxanye kedima, ne biraxi yiimatoon nun koron bɔnbɔn xuiin nan fɔxɔ ra, koni Alatala ɛ Ala mi tinɲɛ ɛ tan yi na liga.
15Alatala ɛ Ala nabina nde raminima nɛn ɛ yɛ naxan luma alo n tan. Ɛ xa ɛ tuli mati a ra.
16Ɛ naxan maxɔdin Alatala ɛ Ala ma, ɛ yi malanxi lɔxɔn naxan yi Horebe geyaan fari. Ɛ yi a fala, ɛ naxa, “N mi waxi Alatala n ma Ala xuiin namɛ feni sɔnɔn. N mi waxi tɛɛ gbeeni ito fan to feni sɔnɔn alogo n nama faxa.”
17Alatala yi a fala n xa, a naxa, “E naxan falaxi, na fan.
18N nabiin naminima nɛn e yɛ, naxan luxi alo i tan. N nan n ma falan nalima a ma nɛn, a yi na yɛba e xa, n na a yamarin naxan na.

19Xa muxu yo mi a tuli mati falan na nabiin naxan nalima n xinli, n tan yɛtɛɛn na kanna makitima nɛn.
20Koni xa nabina nde susu, a falan ti n xinli, n mi naxan yamarixi a ma, hanma a yi falan ti ala gbɛtɛye xinli, ɛ xa na kanna faxa.”
21Yanyina nde, ɛ ɛ yɛtɛ maxɔdinma nɛn, ɛ naxa, “En nɔɛ a kolonɲɛ di, a Alatala a falan mi a ra?”
22Xa nabiin falan ti Alatala xinli, a falan mi kamali, Alatala mi na falaxi. Nabiin nan na falaxi a wasoni. Hali ɛ mi gaxu a yɛɛ ra.