Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - IKUƆ́ KÓNTÍMÙ

IKUƆ́ KÓNTÍMÙ 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ di tɑ dìì mɔ̀nnì ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù di duɔ́ nkɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ kɛ̀ di kɛ̀ cɔutɛ́ kɛ kɑ̀ri.
2Kɛ̀ di kùútí, di dɛitɛ di diketitì kɛ́ɑ̃nnɛ́ tɛmɑ́mbòòtɛ̀ miɛkɛ kɛ́tɔní dibòrì ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ dì kɛ̀ bɛ̀ dɛ̀ yu ku yètìrì.
3Dí kɔtɛ kɛ́yɑ̀ ikuɔ́ nìùtì wèè pĩ mmutɔ̃mmú dɛ mɔ̀nnì kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: M bɛ́immu yíe nhɑ Yiɛ̀ nKuyie nkùù dɑ te ku ììkɛ̀ kɛ tú, n tùɔ̀kɛmu kù do bɛ́i nkɛ́ĩkú kɛ dɔ̀ kù yóó duɔ́ nkɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ ti yɛmbɛ̀.
4Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtìi cɔutɛ́ ɑ tɔní dɛ̀, kɛ dɛ̀ ĩ̀ńnɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nwũɔ̃tɔ̀nnì ììkɛ̀.
5Kɑ̀ɑ bɛ́i nti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te ku ììkɛ̀ kɛ dɔ̀: N cicɛ do tú Arɑmu botí kou nwe, kɛ tú ocièntì, kɛ́tuɔkɛ Esibiti, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ sɑ́m̀pɔ́ ò nɛínɛ̀. Kòo kɑri, kɛ̀ ti botíi sṹṹ nkɛ́kpenkɛ.
6Kɛ̀ Esibiti kɔbɛ ti dií mmɛsémmɛ̀ kɛ́ ti fɛ̃́ũ kɛ́ ti dɔɔ̀ tidɑɑtì.
7Dɛ̀ mɛ nyĩ kɛ̀ ti kuɔ́nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nti yɛmbɛ̀ do tũ nkù, kɛ̀ kùu keè ti dɑbùò, nkɛ́yɑ̀ ti bo mɛ̀ɛ̀ sémmɛ̀ miɛkɛ, nɛ̀ bɛ̀ ti fɛ̃́ũnkomɛ̀.
8Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nti dènnɛní Esibiti kɛ bɛnkú ku wɛ̃rímú, kɛ dɔ̀ɔ̀ tidiɛtì nɛ̀ mɛbɛnkùmɛ̀ mɛ̀ɛ̀ duò tikɔ̃m̀bùɔ̀tì.
9Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù te kɛ̀ ti tùɔ̀kɛ kù ti duɔ́ ndìì ɛì mɛnɑɑmiɛ̀ nnɛ̀ mɛcekùɔ̀ ndɛ̀ pũɔ̃̀ ndɛ̀.
10Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ m pɑ̃ní ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù n te tidipɑ̀ntì, kù ti duɔ́ nkɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ kpɛti. Kɑ̀ɑ dèè mɛmmɛ ɑ́ dɛ̀ ĩ̀ńnɛ́ ɑ Yiɛ̀ nKuyie nkùù dɑ te ku ììkɛ̀, kɛ́kɔ̃nkɛ kɛ́ kù bɑ́ntɛ̀.
11Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ diwɛ̀ì ndɑ bo ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù dɑ te kù dɑ dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ sɑ̀ɑ̀ nkpɛ́í fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ nɛ̀ Defiibɛ nɛ̀ bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo di kó kɛtenkɛ̀ miɛkɛ.
12Dibenni tɑ̃ɑ̃́nnì kɛ̀ di dɛ̀itɛ di diitì kɛ dèè, dí tì berí kɛ́dɛitɛ dɛpííndɛ̀ kɛ duɔ́ nDefiibɛ, nɛ̀ bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ nɛ̀ iciribí nɛ̀ bɛkúpobɛ̀ bɛ̀ɛ̀ di bonɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ pɛ́tɛ́ kɛ́di kɛ́nsɑ̀nnɛ̀.
13Mɛm̀mɛ bɑ́ wè bo nɑ́kɛ́mɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kɛ dɔ̀: N duɔ́mmu dɛ̀ɛ̀ dò nkɛ́duɔ́ nDefiibɛ nɛ̀ bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ nɛ̀ iciribí nɛ̀ bɛkúpobɛ̀, kɛ tũ̀nnɛ ɑ dɔú ndinùù kɛ yɛ̃ ndɛ̀ níí ndòmmɛ̀, n yí yɛ̃̀ ndɛ̀mɑrɛ̀, n yí yóu dɛ̀mɑrɛ̀.
14N do kɑri dìì mɔ̀nnì mukṹṹ, n yí di dɛ kó dɛ̀mɑrɛ̀, m mɛ ndo í dɛ̀itɛ dɛ̀mɑrɛ̀ n sĩ̀ ndìì mɔ̀nnì, yoo m pɑ̃ dɛ kó dɛ̀mɑrɛ̀ ocíì. N Yiɛ̀ nKuyie nkùù n te, n tũ̀nnɛmu ɑ kpɛti timɔu, nɛ̀ ɑ tɑnnɔ̀ ɑ n duɔ́ ndɛ̀.
15A cɛ̃sɑ̀ɑ̀tɛ̀ bo kɛĩ́nkɛ̀ nkɛ, wéntɛ́ní kɛ́dɔɔ̀ ɑ nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ mɛsɑ̀ɑ̀ nnɛ̀ kɛtenkɛ̀ ɑ ti duɔ́ nkɛ̀, ɑ do bɛ́immu kɛ́ĩkú kɛ dɔ̀, ɑ yóó duɔ́ nti yɛmbɛ̀ kɛtenkɛ̀ mɛnɑɑmiɛ̀ nnɛ̀ mɛcekùɔ̀ ndɛ̀ pũɔ̃̀ nkɛ̀.
16Ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù duɔ́mmu yíe nyIsidɑyɛɛribɛ dinùù kɛ tú: Bɑ́ wè ò ntũ ku kuɔ́ nɛ̀ ku tié nkɛ́ndɔɔri dɛ̀ yɛ̃ mmù nɛ̀ o yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu nɛ̀ o wɛ̃nnì dimɔu.
17Di duɔ́ nkɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie bɛ́immu yíe nkɛ ĩkú kɛ yɛ̃ nkù yóó ntú di Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te, kɛ nsɑ̀ kɛ̀ di tũ nku kó kucɛ nɛ̀ ku kuɔ́, nɛ̀ ku tɑnnɔ̀ nɛ̀ ku tié nkɛ dɔɔri dɛ̀ yɛ̃ mmù.
18Ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́ nkɛ̀ di bɛ́immu yíe kɛ ĩkú kɛ yɛ̃ ndi yó ntú ku kɔbɛ kɛ kù di te, kɛ̀ di tũ nku tɑnnɔ̀ yɛmɔu kù di nɑ̀kɛ́ kɛ yɛ̃ ndɛ̀ ndòmmɛ̀.

19Di Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù dɔ́ díì mbɑkɛ́ yɛbotɛ̀ yɛmɔu kù dɔ̀ɔ̀ yɛ̀, kɛ́ nyɛ̀ kpeńnìnɛ̀, kɛ̀ di yètìrì nyɛ̀ feínɛ̀, kɛ̀ di sɑ̃nni nyɛ̀ dɛunɛ̀. Kɛ̀ dí ntú kubotí kùù cɑ̃̀ɑ̃́, nti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te, kù ti ndi nɑ̀kɛ́.