Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - IKUƆ́ KÓNTÍMÙ

IKUƆ́ KÓNTÍMÙ 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Di m̀pɑ́tíri tɔ tinɑ́ɑǹtì Mɔyiisi do nɑ̀kɛ́ tì nti Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu kɛ sɔ̃́ mbɛ̀ bo kukó nSuditɛ̃ɛ̃ kó diyɑ́ɑ̀ tɛrì dikpɑ́ɑ̀ tɛdɔntɛ̀ Adɑbɑ kɛ wetí Sufu, kɛ̀ Pɑdɑnni kpɑ́ɑ̀ bo ku m̀píkù. Tofɛɛdi nɛ̀ Dɑbɑnni nɛ̀ Asedɔti nɛ̀ Disɑɑbu kɛ̀ yɛ̀ bo kupíkù tɛkù.
2A bo ítɛ́mɛ̀ Odɛbu kɛ́kétɛ́ Seii tɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kó kucɛ kɛ́nkɔri Kɑdɛɛsi-Bɑnnɛɑ, dɛ̀ mɔ̀kɛ mucèmmu yɛwe tɛpíítɛ̀ nɛ̀ dìmɑ́ɑ̀ ndi.
3Dɛ do sɔ̃́ ndɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìnɑ̀ɑ̀ ndi nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ yɛ̀mɛ̀ Esibiti, dibenni tɑ̃̀nkù tɛpíítɛ̀ nɛ̀ òmɑ́ɑ̀ kó diyiè ketirì. Dɛ yiè ndi Mɔyiisi nɑ̀kɛ́mɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò nɑ̀kɛ́ tì timɔu kɛ tú wèe tì mbɛ̀ nɑ̀kɛ́.
4Dɛ̀ do sɔ̃́ mMɔyiisi nɑmu Amɔriibɛ kpɑ̀ɑ̀tì Sionni Ɛsibonni ɛì kou, kɛ nɑ Bɑsɑ̃ɑ̃ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Ɔku Etedeii ɛì kou wèè do bo Asitɑdoti.
5Bɛ̀ do bo kukó nSuditɛ̃ɛ̃ yɑ́ɑ̀ ndi Mɔɑbu tenkɛ̀, dɛǹdɛ Mɔyiisi bɛ̀ dèntɛmɛ̀ Kuyie nkuɔ́.
6Kɛ̀ Mɔyiisii bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti do bo dìì mɔ̀nnì ditɑ̃rì Odɛbu ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù ti te kɛ̀ kùu bɛ́immu kɛ tú: Di bo diɛ nkɛ̀ dɛ̀ mɔ̀ntɛmu,
7ítɛ́nɛ̀ kɛ́kɔtɛ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ Amɔriibɛ tɑ̃rɛ̀ nɛ̀ yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ dɛ̀ tɔ̀kɛ́, yɛ̀ɛ̀ bo kukó nSuditɛ̃ɛ̃ pɛɛ́mmɛ̀ nɛ̀ tɛdɔntɛ̀ Adɑbɑ yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ Nɛkɛfu nɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì pɛɛ́mmɛ̀ kó yɛhɛkɛ̀, kɛ́sɔɔtɛ́ kɛ́tuɔkɛ Dimɑɑ tɑ̃rɛ̀ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́tuɔkɛ kukó ndiɛkù Efɑdɑti.
8Ntɛnɛ̀ kɛtenkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù di duɔ́ nkɛ̀. Kɔtɛnɛ̀ kɛ́ kɛ̀ tiekɛ! Kɛ yɛ̃́ kuù do bɛ́immɛ̀ kɛ́pɑrìkɛ̀ kɛ dɔ̀ kù yóó kɛ duɔ́ ndi yɛmbɛ̀ Abɑrɑhɑmmu nɛ̀ Isɑki nɛ̀ Sɑkɔbu bɛmbɛ nɛ̀ bɛ yɑɑ̀bío.
9Dɛ mɔ̀nnì ndi, n di nɑ̀kɛ́mɛ̀ kɛ̀ n dɔ̀: M bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ ndi ni m mɑ́ɑ̀.
10Ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù di dɔ̀ɔ̀mu mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ di sũ̀ṹ, ntɛ díndi yíe nkɛ sũ̀ṹ nsiwɑ̃̀ɑ̃ dòmmɛ̀.
11N dɔ́mu ti Yiɛ̀ nKuyie ndi yɛmbɛ̀ do tũ nkùu yóu kɛ̀ di sṹṹ nkɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ di mɛ̀ mmɑ̀mɛ̀ kucɛ tɛkɔupíítɛ̀ (1000), kɛ̀ kù di dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́ndònnɛ̀ kù bɛ́imɛ̀.
12M bo yĩ́mɛ m mɑ́ɑ̀ kɛ́ntũnni di kpɛti nɛ̀ di kó iṹũrii nɛ̀ di kó mutuutimù.
13Tɑ̃ɑ̃tɛ́nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ di kó iwuɔ mmiɛkɛ bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ mɛyɛ̀mmɛ̀ kɛ ciì kɛ̀ m bɛ̀ duɔ́ ntikótì.
14Kɛ̀ di yie nkɛ dɔ̀ m bɛ́i ntì wenni.
15Mɛm̀mɛ ǹ tɑ̃ɑ̃tɛ́mɛ̀ di wuɔ mmiɛkɛ bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ mɛyɛ̀mmɛ̀ kɛ ciì kɛ́ bɛ̀ bɑɑ́ nyɛtĩ̀rɛ̀ nyɛtĩ̀rɛ̀. Biɛ ntɛkɔupíítɛ̀ (1000) bɛtɔbɛ̀ tɛkɔ̀ùtɛ̀ (100), bɛtɔbɛ̀ sipísìnùmmù, bɛtɔbɛ̀ tɛpíítɛ̀, kɛ nɛ́ yíɛ́nɛ̀ bɛtɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ni di wuɔ.
16Dɛ mɔ̀nnì ndi n nɑ̀kɛ́mɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tu bɛnìùbɛ̀ di cuokɛ̀ kɛ̀ n dɔ̀, kɛ̀ bɛ kɔbɛ níí tɔní tinɑ́ɑǹtì bɛ̀ɛ bɛ̀ kèńtɛ́, kɛ̀ bɛ̀ dɔ́ kɛ́ bɛ̀ beé ntìmɑtì bɛ̀ɛ tì tũ̀ntɛ. Kòo nìtì nwe nɛ̀ o kou, yoo onìtì nɛ̀ o kóo pɔ̀ɔ̀ bɛ̀ɛ mɛ ntì tũ̀ntɛ.
17Bɛ̀ bɑ́ mbekù kɛ bɑɑ̀tì, bɛ̀ kèńtɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí osɑ́m̀pɔ́ù bɛ̀ɛ mɛ nkéntɛ́ odiɛwè, bɛ̀ bɑ́ ndé òmɔù bɛ miɛkɛ kɛ yɛ̃́ bɛ̀ bekùmɛ̀ nɛ̀ Kuyie nkó diyètìrì ndi, kɛ̀ tìmɑtì mɛ mpɛ̃ɛ̃tɛ́ bɛ wɛ̃rímú bɛ̀ɛ tì tɔní m borɛ̀ kɛ̀ n tì kèè.
18Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ n di nɑ́kɛ́mu di dò nkɛ́ndɔɔrimɛ̀.

19Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti ítɛ́ Odɛbu tɑ̃rì kɛ́tɑ fɛkpɑ́fɛ̀ tɛdɔntɛ̀ kɔfɛ di mɛ̀ nkètɛ́ní fɛ̀, kɛ́yɛ̀nnɛ̀nní Amɔriibɛ tɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kó kucɛ kɛ́ndònnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù ti te kù do tì nti nnɑ̀kɛ́mɛ̀, kɛ̀ ti tuɔkɛní Kɑdɛɛsi-Bɑnnɛɑ.
20Kɛ̀ n di nɑ́kɛ́ kɛ̀ n dɔ̀: Ti tùɔ̀kɛ Amɔriibɛ tɑ̃rì ndi ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù ti te, kù ti duɔ́ ndì,
21ntɛnɛ̀ kɛtenkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù di duɔ́ nkɛ̀, kɛ bo di ììkɛ̀. Kɔtɛnɛ̀ kɛ́ kɛ̀ cɔutɛ́ kɛ́tiekɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ndi yɛmbɛ̀ do tũ nkù mɛ nyɛ̃. Di bɑ́ nyĩɛ̃̀kù kɛ̀ di kɔ̃m̀bùɔ̀tì nduò.
22Kɛ̀ dí kɔtɛní m borɛ̀ kɛ dɔ̀: Tí tɔ̃ mbɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́pɑɑtɛ́ kɛtenkɛ̀ kɛ́wɛ̃tɛní kɛ́ ti nɑ́kɛ́ icɛ ti dò nkɛ́ketɛ́ ì nɛ̀ yɛhɛkɛ̀ ti dò nkɛ́tɑ yɛ̀.
23Kɛ̀ m pɛ́nsìrì dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ́dɛitɛ di wuɔ mmiɛkɛ onìtì òmɑ́ɑ̀ òmɑ́ɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ bɛnìtìbɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ kɛ̀ m bɛ tɔ̃.
24Kɛ̀ bɛ̀ɛ kétɛ́ kɛ́dekɛ ditɑ̃rì, kɛ́tuɔkɛ Ɛsikɔɔdi biriku kɛ́ kù pɑɑtɛ́,
25kɛ́kɔ̃ṹ dɛ kó kɛtenkɛ̀ kó yɛtebɛ kɛ́ntɔní kɛ́ ti bɛnkɛ, kɛ́ ti nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù di duɔ́ ndìì ɛì tu disɑ̀ɑ̀rì ndi.
26Kɛ̀ di mɛ nyí nyie nkɛ bo kɔtɛ, kɛ́yetɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù di nɑ̀kɛ́ tì.
27Kɛ̀ dí tuutɛ kɛ́nnɑ́ɑ́ ndi touti miɛkɛ kɛ tú ti Yiɛ̀ nKuyie nyí di dɔ́mu dɛɛ̀ te kɛ̀ kù di dènnɛní Esibiti, kɛ bo di duɔ́ nhAmɔriibɛ kɛ̀ bɛ̀ di kuɔ.
28Di kɔ̃̀ntì dɛ nyɑ̃rikɛ kɛ̀ di dɔ̀: Ti kɔbɛ ti nɑ̀kɛ́ tì tiì yɑ̃́ríkùnnɛ ti kɔ̃̀ntì, ti yóó tɑnnɛ́ timɑ́ɑ̀ ɔ̃̀nti miɛkɛ? Bɛ̀ tu dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ kpeńnìmu kɛ dɛu, kɛ ti pɛ̃ɛ̃tɛ́. Kɛ̀ tidɑdiɛtì kɛ̀ bo, kɛ̀ bɛ ɛkɛ̀ dɛu iduotí ìì yɛ̀ fitɛ́ kɛ̀ ì dekɛ kɛ́kɑ́ɑ́ ntiwɛtì. Kɛ̀ tidɑdiɛtì Anɑkiibɛ kɛ̀ bo.
29Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ n di nɑ́kɛ́ kɛ̀ n dɔ̀: Di kɔ̃̀ntì bɑ́ nhɑu di bɑ́ mbɛ̀ yĩɛ̃̀kù.
30Ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù di bonɛ̀mu kɛ yóó bɛ̀ kpɑnnɛ̀ di kpɛ́í, kù kpɑnnɛ̀ mɛ̀ɛ̀ botí Esibiti kɔbɛ kɛ̀ di dɛ̀ yɑ̀ nɛ̀ di nuɔ.
31Di yɑ̀mu di mɔ́mmɔmbɛ kuù di tɔmɛ̀ dikpɑ́ɑ̀ tɛdɔntɛ̀ miɛkɛ di cɛ kumɔu onìtì ɔ̃ ntɔmɛ̀ o birɛ, kɛ̀ di mɛ̀ ntùɔ̀kɛnní diɛ.
32Nɛ̀ mɛm̀mɛ di mɛ nyí yie nti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te ku kpɛti.
33Kunku kùù do di ni dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ kɛ di bɛnkú di dò nkɛ́mbɑ́tírí dɛ̀, kɛ níí ndi mí kɛyènkɛ̀ kɛ̀ di wúó nkucɛ kuyie mmɔ̀nnì kɛ níí ndò ndiwɛtirì kɛ di ni.
34Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkeè di tùùtɛ kɛ nɑ́ɑ́ ntì kɛ̀ ku miɛkɛɛ yɛ̀nní kɛ̀ kùu bɛ́i nkɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bɛ́immu,
35kutɔ̃nkù yɛiku kuu nkɔbɛ kó dimɑ̀ɑ̀, òmɔù bɑ́ɑ́ yɑ̀ kɛtensɑ̀ɑ̀kɛ̀ n do bɛ́i nkɛ dɔ̀ n yóó duɔ́ nkɛ̀ bɛ yɛmbɛ̀.
36Yefundee birɛ Kɑdɛbu weè mɑ́ɑ̀ yóó kɛ̀ yɑ̀, wenwe nɛ̀ o yɑɑ̀bí, bɛm̀bɛ n yóó duɔ́mmɛ̀ kɛtenkɛ̀ ò ce nkɛ pɑɑtɛ́ kɛ̀. Kɛ yɛ̃́ ò yiemmɛ̀ kɛ tũ̀nnɛ n yɛ̃ mmù weti weti.

37Díì do te kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ n yɛ̀nní kɛ̀ kù dɔ̀ bɑ́ mí m mɔ́mmuɔ n yí tɑti dɛ kó kɛtenkɛ̀,
38kɛ̀ n kóo tɔ̃ntì Sosuwee Nunni birɛ weè yóó kɛ̀ tɑ, kɛ dɔ̀, nh ò yìɛ́ dikɔ̃m̀bùɔ̀, kɛ̀ weè yóó di tɑnnɛ́ díndi Isidɑyɛɛribɛ di tenkɛ̀, kɛ̀ dí kɛ̀ tiekɛ.
39Di bí sɑ́m̀pɔ́ì di do yɛ̃ mbɛ̀ yóó túókɛ́ ì, ìì í yɛ̃́ mɛyɛi nnɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀, iì yóó tɑ dɛ kó kɛtenkɛ̀. Iǹyi n yóó kɛ̀ duɔ́mmɛ̀, kɛ̀ ìi kɛ̀ tiekɛ.
40Díndi biɛ, wɛ̃tɛnɛ̀ kɛ́wetínnɛ́ dikpɑ́ɑ̀ tɛdɔntɛ̀ tipèntì kóo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì.
41Dɛ mɔ̀nnì ndi di nɑ̀kɛ́mɛ̀ kɛ dɔ̀, di cɑ̀kɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nku, di yóó bɑ́ɑ́tímu, bɑ́ wè o kpɑ̀rìnɛntì kɛ́kɔtɛ kɛ́ bɛ̀ dokɛ́nɛ̀, di Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù tì ndi nɑ̀kɛ́ kɛ yɛ̃ mmù. Kɛ̀ dí bɑ́ɑ́tí di kpɑ̀rìnɛntì kɛ bo dekɛ ditɑ̃rì, kɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ dò ndɛ̀ í yóù di bo túótɛ́mɛ̀ kɛtenkɛ̀.
42Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni nnɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Nɑ́kɛ́ bɛ kɛ̀ bɛ̀ bɑ́ɑ́ kɔtɛ kɛ́do bɛ dootitɔbɛ̀, kɛ yɛ̃́ n yí bɛ̀ bonɛ̀mɛ̀. Bɛ̀ bɑ́ɑ́ bennɛ́ kɛ́kɔtɛ kɛ̀ bɛ dootitɔbɛ̀ɛ bɛ̀ kùɔ.
43Kɛ̀ n tì ndi nɑ́kɛ́ bɑ́ di í nyie nkɛ n kèńtɛ́, kɛ́yetɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó dinùù, kɛ́kétɛ́ nɛ̀ di mɔ́mmɔmbɛ kó dikɔ̃m̀bùɔ̀ kɛ́ndeètì ditɑ̃rì kɛ bo bɛ̀ dokɛ́nɛ̀.
44Kɛ̀ Amɔriibɛ bɛ̀ɛ̀ mɑɑ́ dɛ kó ditɑ̃rì kɛ̀ bɛ̀ mɛ nyɛ̀nní kɛ́ di munnɛ́ ice kɔ̃mɛ, kɛ́ ndi bɛti Seii tɑ̃rì kɛ kɔùtì kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Ɔdimɑɑ ɛì.
45Di kɛ nkonní kɛ́kuɔ́nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie, kɛ̀ kù í nkèè di dɑbùò bɑ́ kù í ndɑkɛ dɛ kpɛti.
46Mɛm̀mɛ kɛ̀ dí ḿbo Kɑdɛɛsi kɛ́mɔntɛ mɛdiɛ̀.