Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - IKUƆ́ KÓNTÍMÙ

IKUƆ́ KÓNTÍMÙ 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù bo kuɔ yɛbotɛ̀ yɛ̀ kɛ́ di duɔ́ mbɛ ɛkɛ̀ kɛ̀ di kɑri kɛ́nhɑ̃ bɛ cɛ̃́ĩ.
2Dí totɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù yóó di duɔ́ nkɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ itempɛ̃ nyìtɑ̃ɑ̃ti, kɛ́tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɑ́ kùù tempɛ̃ dihɛì dìmɑ́ɑ̀ kɛ́dɔɔ̀ icɛ kɛ́kɔtɛnɛ̀, kòò mɔù kùɔ onìtì wèe cokɛ́ kɛ́tɑ di miɛkɛ kɛ́sɔri.
4Kɛ̀ dɛ̀ fìtɛ́nɛ̀ wè kòò mɑ̀ɑ́nɛ̀ o kou tɔù kɛ̀ bɛ̀ do í mɔkɛ tìmɑtì dɛ yiɛ̀ mbo nɑ kɛ́cokɛ́ kɛ́tɑ dɛ kó yɛhɛkɛ̀ kó dìmɑrì.
5Kɛ̀ dɛ̀ dò nhòmɔù tɑ dikpɑ́ɑ̀ kɛ dɔ́ kɛ́kɔ̃ṹ idɛí kɛ nɛínɛ̀ o nɛ́po kɛ kɔ̃ũ mutie, kɛ̀ tɛpĩɛ̃tɛ̀ feutɛ́ kɛ mɑ̀ɑ́nɛ̀ o nɛ́po kòò ku, dɛ yiɛ̀ mbo nɑ kɛ́cokɛ́ kɛ́kɔtɛ kɛ́sɔri dɛ kó yɛhɛkɛ̀ kó dìmɑrì kɛ́dɛɛtɛ́ omɑ́ɑ̀.
6Bɛ̀ kùɔ wèè kou kòo miɛkɛ yonkɛ kòò ò bɛ̀tì kɛ dɔ́ kɛ́pɛitɛ. Kɛ̀ dɛ kó dihɛì dɛ́tirì ò yɑ̀ɑ̀ bo ò nìntɛ kucɛ kɛ́kuɔ, ò mɛ ndo í dò nkɛ́kuɔ, kɛ yɛ̃́ ò do í ò mɔ̀kɛnɛ̀mɛ̀ tìmɑtì.
7Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ n di duɔ́ ndinùù kɛ̀ di bo tɑ̃ɑ̃tɛ́ disɔ̀rì kó yɛhɛkɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti.
8Kɛ̀ di yie nkɛ tũ nti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te ku kó yɛtɑnnɔ̀ n di duɔ́ nyɛ̀ yíe, kɛ kù dɔ́, kɛ yie nku kpɛti kù yóó yíɛ́ kɛ́pɛ̃kùnnɛmu di tenkɛ̀, kù do bɛ́i nkɛ́ĩkú kɛ́nyɛ̃ nkù yóó duɔ́ nkɛ̀ di yɛmbɛ̀. Di yíɛ́ kɛ́tɑ̃ɑ̃tɛ́ disɔ̀rì kó yɛhɛkɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti.
10Mɛm̀mɛ di yó ndɔɔrimɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bɑ́ɑ́ kuɔ òmɔù wèè í cɑ̀ɑ̀rɛ̀ mùmɑmù.
11Kɛ̀ dɛ̀ mɛ ndò nhòmɔù níí nho kou koò dìí nkɛ dintɛ́ koò potɛ́. Kòò ku kɛ̀ dɛ yiɛ̀ ncokɛ́ kɛ sɔ̀ri dɛ kó yɛhɛkɛ̀ kó dìmɑrì,
12o ɛì kó bɛkótíbɛ̀ɛ tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ ò pĩ nkɛ́duɔ́ nwèè dɔ́ kɛ́pɛitɛ kòo ò kùɔ.
13Di bɑ́ɑ́ ò kuɔ́ mmɛsémmɛ̀, di yó mmɛ nhɔ̃ nkɛ́yentɛ́nɛ̀ bɛ bo nkɔùmɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í cɑɑ̀ri mùmɑmù Isidɑyɛɛribɛ cuokɛ̀, kɛ̀ di dɔɔri mɛm̀mɛ di bo mbo kɛ̀ dɛ̀ di nɑɑti.
14Kɛ̀ di kɑ̀ri dìì mɔ̀nnì di Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù di duɔ́ nkɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ kɛ̀ di bo kɛ̀ tiekɛ di bɑ́ɑ́ tuo ndi pénnɛ̀ kó yɛtɑ̃́rɛ̀ di yɛmbɛ̀ dɔú nyɛ̀, yɛ̀ɛ̀ bɛnkú bɛ tenkɛ̀ mɑ̀nku.
15Kòo nìtì òmɑ́ɑ̀ weè tu ò yɛ̃ dɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀, dɛɛ̀ bɑ́ nsɑ̀nnɛ̀ kɛ̀ dí kuɔ òmɔù. Bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ yoo bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti bɛɛ̀ dò nkɛ́nyɛ̃́ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ́ tì bɛ́i.
16Kòò mɔù toú nho kou tɔù tìmɑtì kòò í tì yɛ̃́,
17bɛdɛ́ bɛ̀ɛ tì tɔ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ bɛbeémbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ pĩ mmutɔ̃mmú dɛ kó yɛwe kɛ̀ bɛ̀ɛ ti bekɛ́.
18Bɛbeémbɛ̀ɛ tì wèńní mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ̀ bɛ̀ yɑ̀ wèè tu ò yɛ̃́ kòò soúmmu kɛ toummu o kou tinɑ́ɑǹtì,
19dí ò dɔ̀ɔ̀ ò do dɔ́ kɛ́dɔɔ̀mɛ̀ o kou tɔù. Di yó mmɛ nhɔ̃ nkɛ́dɛitɛ mɛyɛi ndi cuokɛ̀.
20Kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ɛ tì kèè kɛ́mɔɔtɛ kufɔ̃wɑɑ́ nkɛ bɑ́ ndɔɔri mɛyɛi ndi cuokɛ̀.

21Kɛ̀ wèè mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ di bɑ́ɑ́ ò kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ kɛ̀ wèè kùɔ onìtì bɛ̀ɛ ò kùɔ, kɛ̀ wèè kpɛ̀ɛ́tɛ́ o kou nɔ̀nfɛ̀ bɛ̀ɛ kpɛ́ɛ́tɛ́ o kɔfɛ, kɛ̀ wèè feutɛ́ o kou nìnnì bɛ̀ɛ feutɛ́ o kpɛri, kɛ̀ wèè kèétɛ́ o kou nɔ̀ùtɛ̀ bɛ̀ɛ kéétɛ́ o kpɛtɛ, kòò mɔù kèétɛ́ o kou nɑɑ̀cɛ̀tɛ̀ bɛ̀ɛ kéétɛ́ o kpɛtɛ.