Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - IKUƆ́ KÓNTÍMÙ

IKUƆ́ KÓNTÍMÙ 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Mɔyiisi duɔ́ ndinùù Isidɑyɛɛribɛ kɛ dɔ̀: Dí ntũ n di duɔ́ nyìì kuɔ́ yíe nyimɔu.
2Kɛ̀ di sèńtɛ́ dìì mɔ̀nnì kukó nSuditɛ̃ɛ̃ kɛ bo tɑ kɛtenkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù di duɔ́ nkɛ̀, dí túótɛ́ yɛtɑ̃́rɛ̀ diɛyɛ̀ kɛ́ yɛ̀ fìí, nkɛ́ yɛ̀ mɔ mmumɔ̀mmu pɛ́ímù,
3kɛ́wɑ̃ri yɛ̀ ĩ́nkɛ̀ ikuɔ́ ndi tié nyì imɔu, kɛ̀ di pɛ̃ɛ̃tɛ́ kukó nSuditɛ̃ɛ̃ kɛ bo tɑ kɛtenkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù do bɛ́i nkɛ́ĩkú kɛ dɔ̀ kù yóó duɔ́ nkɛ̀ di yɛmbɛ̀ mɛnɑɑmiɛ̀ nnɛ̀ mɛcekùɔ̀ ndɛ̀ pũɔ̃̀ nkɛ̀,
4kɛ̀ di sèńtɛ́ kukó nSuditɛ̃ɛ̃ dí fíí nyɛtɑ̃́rɛ̀ n di nɑ́ɑ́ nyɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nyíe Ebɑɑdi tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀, kɛ́ yɛ̀ mɔ̀ mmumɔ̀mmu pɛ́ímù.
5Dí dɛ̀ mɑɑ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te nɛ̀ yɛtɑ̃́rɛ̀ di í cìɛ́kɛ́ yɛ̀ nɛ̀ timɑ́tì kó kunɛnkù mɑkù.
6Yɛtɑ̃́rɛ̀ di bo mɑɑ́nɛ̀ yɛ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te, di bɑ́ɑ́ yɛ̀ cìɛ́kɛ́. Dɛ kó diwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀ nkɛ di yóó fíémɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te iwũɔ̃ kɛ́tuɔ.
7Dí kù fìé iwũɔ̃ mɛtɑummɛ̀ kpɛyi di yóó dɛ̀ nyì di, ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te ku ììkɛ̀ nɛ̀ diwɛ̀ì.
8Dí wɑ̃ri yɛtɑ̃́rɛ̀ yɛnyɛ ĩ́nkɛ̀ Kuyie nkuɔ́ nɑ́ɑǹtì timɔu, kɛ̀ dɛ̀ nfeí mɛsɑ̀ɑ̀.
9Mɛm̀mɛ Mɔyiisi nɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu kɛ dɔ̀: Cĩ́ɛ̃́kɛ́nɛ̀, kémmúnɛ̀! Yíe ndi nɑɑ́ nti Yiɛ̀ nKuyie nkɔbɛ mbɛ.
10Yiennɛ̀ tũnkɛ́ kù di nɑ́ɑ́ ntì yíe nkɛ́tũnnɛ ku tɑnnɔ̀ nɛ̀ ku kuɔ́ kù di nɑ́ɑ́ ndɛ̀ yíe.
11Dɛ kó diyiè ndi Mɔyiisi duɔ́mmɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ dinùù kɛ dɔ̀:
12Kɛ̀ di sèńtɛ́ dìì mɔ̀nnì kukó nSuditɛ̃ɛ̃: Ntɛnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yóó dekɛ ditɑ̃rì Kɑrisimmu kɛ́pɑ̃ mmɛsɑ̀ɑ̀ nyIsidɑyɛɛribɛ: Simmɛɔ̃ɔ̃ nɛ̀ Defii nɛ̀ Sudɑɑ nɛ̀ Isɑkɑɑ nɛ̀ Sosɛfu nɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ nɑɑ̀mùntì kɔbɛ.
13Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Dubɛnni nɛ̀ Kɑdi nɛ̀ Asɛɛ nɛ̀ Sɑbunɔɔ nɛ̀ Dɑnni nɛ̀ Nɛfutɑdii bɛɛ̀ nɑɑ̀mùntì kɔbɛ yóó dekɛ ditɑ̃rì Ebɑɑdi ĩ́nkɛ̀ kɛ́mbuɔ̀ nkusĩ̀nkù.
14Dɛndɛ Defiibɛ yóó pĩɛ̃kɛ́mɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu ììkɛ̀ kɛ dɔ̀:
15Wèè bo wɑɑ́ dibɔɔ̀ mɑrì yoo wèè bo yiɛ ntimɑ́tì kɛ́utɛ́ kɛ̀ dɛ̀ɛ nɑɑ́ ntɛtenkɑɑnìtɛ̀, kòo tɛ̀ sɔ̀nnɛ, dɛ̀ dò nyisɔkɛ nyi di Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te ku ììkɛ̀. Kɛ̀ wèè dɛ̀ dɔ̀ɔ̀ dɛ yiɛ̀ mbo yɑ̀. Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔuu cɔ́útɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ mmɛ ndò.
16Kɛ̀ wèè í dɑkɛ o cicɛ nɛ̀ o yɔ̃ bɛ kpɛ́í dɛ yiɛ̀ mbo yɑ̀. Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔuu cɔ́útɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ mmɛ ndò.
17Kɛ̀ wèè fũ̀ũ nho cɛ̃pɛɛtitɔù kó mupérímù mɑ̀nku kó ditɑ̃́rì dɛ yiɛ̀ mbo yɑ̀. Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔuu cɔ́útɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ mmɛ ndò.
18Kɛ̀ wèè fétìnnɛ kuyũ̀ɔ̃̀nkù, dɛ yiɛ̀ mbo yɑ̀. Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔuu cɔ́útɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ mmɛ ndò.

19Kɛ̀ wèè bekɛ́ siyɑ́ɑ̀bìsí kó tibeéntì okúpokù ĩ́nkɛ̀, yoo dɛciribirɛ, yoo opɔ̀ɔ̀, dɛ yiɛ̀ mbo yɑ̀. Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔuu cɔ́útɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ mmɛ ndò!
20Kɛ̀ wèè duɔ́nɛ̀ o cicɛ pokù, dɛ yiɛ̀ mbo yɑ̀! Kɛ yɛ̃́ ò fìetɛmɛ̀ o cicɛ kpɛrɛ ndɛ. Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔuu cɔ́útɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ mmɛ ndo!
21Kɛ̀ wèè duɔ́nɛ̀ fɛɔ̃̀fɛ̀ mɑfɛ̀, dɛ yiɛ̀ mbo yɑ̀! Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔuu cɔ́útɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ mmɛ ndò.
22Kɛ̀ wèè duɔ́nɛ̀ o tɑ̃ũ̀ yoo o yɔ̃ yɑnti kou nwe yoo kɛ̀ bɛ̀ wɛ̃ mbɛ yɔ̃ kɛ cɑ̃́ɑ̃́ mbɛ cicɛ, dɛ yiɛ̀ mbo yɑ̀! Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔuu cɔ́útɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ mmɛ ndò!
23Kɛ̀ wèè duɔ́nɛ̀ o pokù yɔ̃ dɛ yiɛ̀ mbo yɑ̀. Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔuu cɔ́útɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ mmɛ ndò!
24Kɛ̀ wèè potɛ́ o kou tɔù koò kɔ̀ùtɛ, dɛ yiɛ̀ mbo yɑ̀! Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔuu cɔ́útɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ mmɛ ndò!
25Wèè cɔutɛ́ ticuuti kɛ kùɔ wèè í cɑ̀ɑ̀rɛ̀ mùmɑmù, dɛ yiɛ̀ mbo yɑ̀! Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔuu cɔ́útɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ mmɛ ndò!
26Kɛ̀ wèè í tũ̀nnɛ ikuɔ́ iì nyɛ̃mmɛ̀, dɛ yiɛ̀ mbo yɑ̀! Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔuu cɔ́útɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ mmɛ ndo!