Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Mousese Ea Malasu

Mousese Ea Malasu 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lifai fi (Gobele Salasu dunu fi) amo dunu da Isala:ili soge amo ganodini soge hame gagumu. Be ilia labe amola ha:i manu da eno dunu ilia Hina Godema hahawane udigili iasu amola gobele salasu liligi i.
2Lifai fi da eno dunu fi defele soge lai amo hame lamu. Be Hina Gode Ea sia:i defele ilia da Hina Gode Ea gobele salasu hamobeba:le, hahawane gaguiwane ba:mu.
3Isala:ili dunu da bulamagau o sibi Hina Godema gobele salasea, ilia da amo ea gida, magado amola hagomo amo gobele salasu dunuma imunu.
4Amola gobele salasu dunu (Lifai fi dunu) da degabo lai gagoma, waini, olife susuligi amola sibi hinabo lamu.
5Dilia fi amo ganodini, Hina Gode da Lifai fi amo eso huluane Ema gobele salasu dunu hawa: hamomusa:gini ilegei dagoi.
6Nowa Lifai dunu da hanai galea, e da hi moilai Isala:ili soge ganodini amo yolesili, Godema nodone sia:ne gadosu sogebi afae Gode da ilegei amoga masunu da defea.
7Amogawi e da Lifai dunu eno amoga hawa: hamonana amo defele e da hawa: hamomu da defea.
8E da eno gobele salasu dunu defele ha:i manu lamu amola ea sosogo fi da ema ha:i manu o eno liligi iasisia, e da amo huluane lamu da defea.
9Dilia soge amo dilia Hina Gode da dilima iaha amo ganodini masea, dilia dunu fi waha amo ganodini esala amo ilia wadela:idafa hou defele mae hamoma:mu.
10Dilia mano amo ilia oloda da:iya mae laluga gobesima. Amola dilia fi dunu oda da wamuni dawa:su o yagono hou maedafa hamoma:mu.
11Amola ilia gabi amoma hame dawa:mu amola gesami dasu hou da dilima sema bagade.
12Amo hou huluane da wadela:idafa amola Hina Gode da amo hou higasa. Ga:ina:ne soge dunu da amo wadela:i hou hamonana. Amaiba:le, dilia da ilia soge ganodini gusuba:i ahoasea, Hina Gode da amo dunu gadili sefasimu.
13Dilia moloidafa mae fisili, Hina Gode Ea sia: nabawane hamoma.”
14Amalalu, Mousese da eno amane sia:i, “Ga:ina:ne dunu wali dilia gesowale fimu soge ganodini esala da gesami dasu amola wadela:i ba:la:lusu dunu ilia sia: naba. Be dilia Hina Gode da amo hou da dilima sema bagade sia:sa.
15Be fa:no, E da balofede dunu na (Mousese) defele, dilia fi dunu, amo dilima asunasimu. Dilia ea sia: noga:le nabima.
16Dilia da musa: Sainai gilisilalu, dilia da Hina Godema bu “mae sia:ma” amola Ea hadigi bu mae ba:ma:ne sia:i. Bai dilia da bogosa:besa:le, bagade beda:i.
17Amaiba:le, Hina Gode da Goumia nama amane sia:i, ‘Ilia da dawa:iwane adole ba:i.
18Na da Isala:ili fi balofede dunu, di agoane, ilima asunasimu. E da Na sia: amo Isala:ili dunuma olelemu.

19E da Na Dioba:le sia:mu amola nowa dunu da ea sia: hame nabasea, Na da ema se dabe imunu.
20Be balofede dunu afae da hi sia: fawane Na sia: mae nabawane, ogogole Na Dioba:le sia:sea, defea, amo dunu medole legema. Amola balofede dunu da eno ogogosu ‘gode’ liligi amo ilia dioba:le sia:sea, amo dunu medole legema.
21Amabela:? Dilia da gilisili sia: dasea agoane, ‘Ninia da habodane balofede dunu da ogogole Gode Ea sia: mae nabawane hi sia: fawane olelesa, amo habodane dawa:ma:bela:?’
22Dilia da agoane dawa:mu. Balofede dunu da Hina Gode Ea Dioba:le amo hou da fa:no misunu sia:sa amola amo hou da hame doaga:sea, defea, amo dunu da Gode Ea sia: hame olelesa dawa:ma. E da hisu hi asigi dawa:su fawane olelesa amola dilia ema mae beda:ma.