Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - IKUƆ́ KÓNTÍMÙ

IKUƆ́ KÓNTÍMÙ 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ntɛnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni nduɔ́ nyɛ̀ɛ̀ tɑnnɔ̀ nɛ̀ ìì tié nkɛ yɛ̃ n dɛ̀ ndi tié, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ di tɑ dìì mɔ̀nnì dihɛì kù yɛ̃ nkù yóó di duɔ́ ndì kɛ̀ di tiekɛ, dí ndɔɔri dɛ̀ yɛ̃ mmù.
2Mɛm̀mɛ di bo ndémɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndi fòmmu mumɔu miɛkɛ, kɛ́ntũ nku tɑnnɔ̀ yɛmɔu nɛ̀ ku kuɔ́ n di tié ndɛ̀ díndi nɛ̀ di bí nɛ̀ di yɑɑ̀bío kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ di fòmmuu okɛ̀.
3Díndi Isidɑyɛɛribɛ kéntɛ́nɛ̀, kɛ́ndɑkɛ kɛ́ndɔɔri ku kuɔ́ yɛ̃ mmù, kɛ̀ di dɔɔri mɛmmɛ di bo mbo kɛ̀ dɛ̀ di nɑɑti kɛ̀ dí sṹṹ nkɛtenkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndi duɔ́ nkɛ̀, mɛnɑɑmiɛ̀ nnɛ̀ mɛcekùɔ̀ ndɛ̀ pũɔ̃ nkɛ̀. Ti Yiɛ̀ nKuyie ndi yɛmbɛ̀ do tũ nku kù tu dìì mɔ̀nnì:
4Kéntɛ́nɛ̀ díndi Isidɑyɛɛribɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù tu kutenkù kumɔu yiɛ̀:
5Onìtì fɔ̃́, ɑ ndɔ́ ɑ Yiɛ̀ nKuyie nnɛ̀ ɑ yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu nɛ̀ ɑ wɛ̃nnì dimɔu nɛ̀ ɑ wɛ̃rímú mumɔu.
6Kuyie ntɑnnɔ̀ n di tiè nyɛ̀ yíe ndí yɛ̀ ɑ̃nnɛ́ di yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ.
7Dí ntì tiè ndi bí di borɛ̀ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ di borɛ̀ kupɔ̀ɔ̀kù di yóó duɔ́ dìì mɔ̀nnì nɛ̀ di èntɛ dìì mɔ̀nnì.
8Dí ntì ṹ di nɔu tɛnɛitɛ kɔ̃mɛ, kɛ́ ntì ìrí bɛ̀ ɔ̃ nyírímɛ̀ kuítùòkù,
9kɛ́ tì wɑ̃̀ri di cɛ̃́ĩ kó yɛsɑ̃ǹkɛ̀ nɛ̀ yɛbòrɛ̀.
10Ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù bo di tɑnnɛ́ dìì mɔ̀nnì kù do nɑ̀kɛ́ di yɛmbɛ̀ Abɑrɑhɑmmu nɛ̀ Isɑki nɛ̀ Sɑkɔbu kɛ́ĩkú kɛ dɔ̀ kù yóó bɛ̀ duɔ́ nkɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ nɛ̀ yɛ̀ɛ̀ ɛkɛ̀ sɑ̀ɑ̀yɛ̀ di í mɑɑ́ yɛ̀,
11sicɛ̃́ĩ borɛ̀ kɛ píɛ́kɛ́ dɛsɑ̀ɑ̀rɛ̀ dɛmɔu botí, díì mɛ nyí dɛ̀ ɑ̃nnɛ́, sibií borɛ̀ díì mɛ nyí sì keú, dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ fínyĩ̀ nɛ̀ bɛ̀ tu dɛ̀ odìfíè dɛ̀ borɛ̀ díì mɛ nyí dɛ̀ fìíkú,
12kɛ yóó sɔ̃́ntɛ́ kɛ́nyo ndi dɔ́mɛ̀. Dí ndɑkɛ kɛ bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ nti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di dènnɛní Esibiti miɛkɛ di do tú kɛ̀ tidɑɑtì ku kpɛ́í.
13Di yóó nku ndé kɛ́ nku mbɑ́ɑ́ nkumɑ́ɑ̀, di níí yóó pɑrìkɛ̀ nɛ̀ kuù kó diyètìrì.
14Di bɑ́ɑ́ tũnnɛ ibotí tɛì ìì di fitɛ́ ì tũ nyɛ̀ɛ̀ bɔkɛ̀.
15Ti Yiɛ̀ nKuyie mbomu di cuokɛ̀ kù dɔ́ kuù mɑ́ɑ̀ ndi te, dí ndɑkɛ kɛ bɑ́ɑ́ kù wɛ̃̀ńtɛ́ kɛ̀ ku miɛkɛɛ dí yɛ̀ kɛ̀ kùu di kuɔ pɑ́íí kɛtenkɛ̀ di bo kɛ̀ɛ̀ ĩ́nkɛ̀.
16Di bɑ́ɑ́ yɑ́ɑ́kɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ndi do kù yɑ̀ɑ́kɛ́mɛ̀ di do bo dìì mɔ̀nnì Mɑsɑ Bɛ̀ bo dìì mɔ̀nnì ndi dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ kɛ̀ mɛniɛ ndɛ mbɛ̀ dòńtɛ́ kɛ̀ Kuyie nduɔ́ nkɛ̀ Mɔyiisii potɛ́ dipèrì kɛ̀ mɛniɛ nyɛnní, kɛ̀ ifɛi bɛ̀ pĩ, mbɛ̀ do yĩɛ̃̀kù mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í. (Mudennimù 17:7, Ikuɔ́ kóntímù 6:16, 9:22, Yɛsɑ̃ɑ̃ 95:8-9).
17Dí ndɑkɛ kɛ́ntũ nti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te ku kó yɛtɑnnɔ̀ nɛ̀ ku tié nnɛ̀ ku kuɔ́ kù di duɔ́ ndɛ̀.
18Dí ndɔɔri dɛ̀ɛ̀ sìɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ́ dɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ dí mbo kɛ̀ dɛ̀ di nɑɑti, kɛtensɑ̀ɑ̀kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo bɛ́i nkɛ́ĩkú kɛ dɔ̀ kù yóó duɔ́ nkɛ̀ di yɛmbɛ̀,

19kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀ kuù yóó bɛti di dootitɔbɛ̀.
20Kɛ̀ di bí nɑɑ di bekɛ kɛ yĩ: Bɑ nte kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndi duɔ́ ku tɑnnɔ̀ nɛ̀ ku kuɔ́ nɛ̀ ku tié?
21Dí ì nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti do bo Esibiti nwe kɛ tú Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì kó tidɑɑtì kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nti dènnɛní nɛ̀ ku kó muwɛ̃rímú.
22Ti Yiɛ̀ nKuyie ndo dɔ̀ɔ̀ tidiɛtì kpɛrɛ ndɛ nɛ̀ mɛbɛnkùmɛ̀ diɛmɛ̀ kɛ́cɑɑ̀rɛ̀ Esibiti kɔbɛ nɛ̀ bɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ,
23kɛ́ ti dennɛ kɛ ti tɔní diɛ nkɛtenkɛ̀ kù do bɛ́i nkɛ́ĩkú kɛ dɔ̀ kù yóó duɔ́ nkɛ̀ ti yɛmbɛ̀.
24Mɛm̀mɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nti nɑ̀kɛ́mɛ̀ kɛ dɔ̀, tí ndɔɔri ku kuɔ́ yɛ̃mmɛ̀, kɛ́ nkù dé kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ tí mbo kɛ̀ dɛ̀ ti nɑɑti, kɛ dò nti mɛ̀ nfòù kɛ̀ dɛ̀ ti dòmmɛ̀ yíe.
25Kɛ̀ ti duɔ́ nti yɛ̀mmɛ̀ kɛ tũ nti Yiɛ̀ nKuyie ntɑnnɔ̀ nɛ̀ ku kuɔ́ dɛ̀ yɛ̃mmɛ̀, mɛm̀mɛ ku yɛ̀mmɛ̀ bo nti nɑɑtinɛ̀mɛ̀.