Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - ब्‍यवस्‍था

ब्‍यवस्‍था 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मोसामी “लेवी आ थर ङा चढ़ेब, नु लेवी आ थर ङा मुर नेल्‍लेमी रू मथेरनीम। परमप्रभु यावे कली चोशा चढ़ेशो नु मेको कली गेशो मेकोपुकीम जामेक्‍ल। ब्‍यवस्‍था १०:९; गन्‍ती १८:८-२०; १सामुएल २:२८; १कोरिन्‍थी ९:१३
2मेको आन लोक्‍ब आन दातेमी मारेइ शोंप मताइनीम। आं देंशो खोदेंशो पा परमप्रभु यावे मेको आन शोंप बाक्‍ब।
3मिनु मुरपुकीमी ब्‍यफ, भेडा, क्‍यारश क्‍योरशा चढ़ेमेनु, चढ़ेब कली मार गेचा माल्‍नीम देंशा हना, आ बला रे खोइल सम्‍म, शांपे निक्‍शी नु कोव़ज गेचा माल्‍नीम।
4मिनु इन ङोंइती रिक्‍शो अन्‍न, ङोंइती ङा अङगुर शांबु, ङोंइती ङा ख्राक्‍शो तेल नु भेडा आन ङोंइती प्रेक्‍शो ऊन गेचा माल्‍नीम। प्रस्‍थान २३:१९
5मारदे हना परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुमी नेल्‍ल इन थर रे लेवी आ थर योव़शो बाक्‍त। मारदे योव़शो बाक्‍त देंशा हना, मेको नु आ तौपुकी गेना हना यो परमप्रभु यावे आ ङोंइती राप्‍शा, आ गेय पचा कली योव़शो बाक्‍त।
6मिनु इस्राएलम बाक्‍ब लेवी आ थर ङा मुर तेको तेको सहर रे परमप्रभु यावे आ योव़शो बाक्‍तीके जाक्‍शा, न्‍यायाधीस १७:७; न्‍यायाधीस १९:१
7परमप्रभु यावे आ ङोंइती राप्‍ब आ लोक्‍ब नेल्‍ल खोदेंशो पा परमप्रभु यावे, आ परमप्रभु कली गेय पने चाक्‍ब।
8मेको नु आ मार मार लेयशो क्‍येट बाक्‍त हना यो, अरु चढ़ेब खोदेंशो पा उइक्‍थ उइक्‍थ जचा ताइब।
9परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुमी इन कली गेशो रागी जाक्‍दीन्‍नी नोले मेकेर ङा रागी रागी ङा मुर आन पशो ग्रांग्रा दिशो गेय शेंसीशा काइ मपने।
10मेको ग्रांग्रा दिशो गेय मार बाक्‍ब देंशा हना, आंम तमी तौ आन कली मीम चोशा चढ़ेशा, लिंक्‍यु कोव़चा, टुना मुना पचा, मन्‍तर तन्‍तर पचा, लेवी १८:२१; लेवी १९:२६,३१
11ठेयब मिक्‍च पचा, बेक्‍शो मुर रे लोव़ पचा नु बेक्‍शो मुर आ अर्ती नेंथ माल्‍चा मेको नेल्‍ल ग्रांग्रा दिचा ङा गेय बाक्‍ब। मोदेंशो पाइब इन दातेमी काइ मदुम्‍ब। लेवी २०:२७; १सामुएल २८:३-२०
12मोदेंशो पाइब मुर परमप्रभु यावे आ ङोंइती ग्रांग्रा दिचा ङा बाक्‍नीम। मेको ग्रांग्रा दिचा ङा गेय आ पर्बम परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुमी मेको मुर आन कली इन ङोंइती रे ग्रुंइब।
13परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु आ ङोंइती गेपुकी थमा सुइक्‍चा पुंइसीब रिम्‍शो पाइब दुमीन। उत्‍पत्ती ६:९; उत्‍पत्ती १७:१
14मारदे हना गे खेरचा चिक्‍शो रागी रागी ङा मुरुम टुना मुना पाइनीम नु लिंक्‍यु कोव़नीम। परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुमी इन कली मोदेंशो पचा मगेब।
15परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुमी इन दाते रे आं खोदेंशो पा आ लोव़ पाइब का योव़ब। गेपुकीमी मेको आ लोव़ नेंचा माल्‍नीनी। गन्‍ती १२:६-८; यूहन्‍ना १:४५; यूहन्‍ना ६:१४; यूहन्‍ना ७:४०; प्रेरित ३:२२; प्रेरित ७:३७
16मिनु होरेब डांडाम ग्रुम्‍या नाक्‍त परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु कली मार पुंइतीनी देंशा हना ‘गो परमप्रभु यावे, आंइ परमप्रभु आ सेंदा लेंशा नेंचा मदाक्‍नीक। मिनु मेको ठेयब मी लेंशा तचा मदाक्‍नीकी। लेंशा, ताइताक हना, बेक्‍नीकी, कों’ दे हिंशा पुंइतीनी। प्रस्‍‍थान २०:१९; हिब्रू १२:१९
17मिनु परमप्रभु यावेम आं कली ‘मेकोपुकीमी रिम्‍शो लोव़ पाम्‍तेक्‍म’ देंत। ब्‍यवस्‍था ५:२५
18मिनु परमप्रभु यावेमी आं कली ‘इ खोदेंशो पा आं लोव़ पाइब, आन लोक्‍ब आन दाते रे का योव़नुङ। आं देंचा माल्‍शो लोव़ गो मेको कली देंपाइक्‍नुङ। मिनु आं अरेशो लोव़ मेकोमी नेल्‍ले मुर आन कली देंब। प्रस्‍थान ४:१२; यसैया ६:८; येरमीया १:९; मत्ती १०:१९

19मिनु सुमी मेको आं नेंम, देंशो लोव़ मटीबा, मेको कली गो सजाइ गेनुङमी।
20तन्‍न तेको आं लोव़ पाइबमी आं मदेंशो लोव़ देंशा नु अरु देवी देवता आन देंशो लोव़ पाप्‍तु हना, मेको आं लोव़ पाइब कली साइक्‍चा माल्‍नीनी। ब्‍यवस्‍था १३:२-६; येरमीया १४:१३-१५
21मिनु गे इन थुंमी “परमप्रभु यावे आ लोव़ बाक्‍बा देय मबाक्‍बा मेको दोपा तुइक्‍नय?” दे मिम्‍ताक्‍नी हना,
22मेको परमप्रभु यावे आ लोव़ पाइबमी परमप्रभु यावे आ नेंमी लोव़ पाइब, तन्‍न मेको लोव़ मगाप्‍त नु मदुम्‍त हना, मेको आं देंशो ममाइ। मेको आं लोव़ पाइबमी आंमा थुं ङा लोव़ पाप्‍तु। गेपुकी मेको कली तशा महिनीन’ दे परमप्रभुमी देंत” दे मोसामी इस्राएली आन कली लोव़ पाप्‍तु। येरमीया २३:१४; येरमीया २८:-; इजीकीएल १३:३-१६