Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - IKUƆ́ KÓNTÍMÙ

IKUƆ́ KÓNTÍMÙ 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dí ndɔ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kɛ́ nkù tũ nkɛ dɔɔri ku kuɔ́ nɛ̀ ku tié nnɛ̀ ku tɑnnɔ̀ dɛ̀ yɛ̃ mmù yɛwe yɛmɔu.
2Di mɔ́mmɔmbɛ di yɑ̀mu nɛ̀ di nuɔ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù dɛumɛ̀ kɛ kpeńnì nɛ̀ kù pĩ mmùù tɔ̃mmú Esibiti tenkɛ̀, dɛ̀ í tú di bí.
3Di yɑ̀mu yɛbɛnkùyɛ̀ kù dɔ̀ɔ̀ yɛ̀ Esibiti kó kɛtenkɛ̀ miɛkɛ nɛ̀ ku dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o kɔbɛ.
4Kɛ yɑ̀ kù dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ Esibiti kó dihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì dìì do di bɛtì nɛ̀ bɛ sɛ̃ĩ́ nɛ̀ bɛ kpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́, kɛ yɑ̀ kù duɔ́mmɛ̀ kɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì tipèntì kou kó mɛniɛ mbɛ̀ dɑ̀tínnɛ́, kɛ bɛ̀ pɔ̃ntɛ́nɛ̀, kɛ bɛ̀ kùɔ kɛ̀ dɛ̀ dèè.
5Di yɛ̃́mu kù dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ di kpɛ́í ndikpɑ́ɑ̀ tɛdɔntɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ di nɑ kɛ tùɔ̀kɛnɛ̀ní diɛ.
6Di í biinnìnɛ̀ kù dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ Dubɛnni botí kou Ediɑbu kó ibí idɛ́ Dɑtɑnni nɛ̀ Abidɑmmu, kɛtenkɛ̀ ɑ̀ɑtɛmɛ̀ kɛ bɛ̀ mɑɑnko Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu nuɔ mmiɛkɛ, bɛmbɛ nɛ̀ bɛ cɛ̃́ĩ kɔbɛ nɛ̀ bɛ touti nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ do tũ mbɛ fɔ̃nkúò.
7Di yɑ̀mu nɛ̀ di nuɔ nti Yiɛ̀ nKuyie mpĩ mmùù tɔ̃mmú diɛmù.
8Dí mpĩ́ nku tɑnnɔ̀ m mɛ ndi duɔ́ nyɛ̀ yíe nyɛmɔu, mɛm̀mɛ di bo mmɔkɛmɛ̀ dikɔ̃m̀bùɔ̀ kɛ́kɔtɛ kɛ́cɔutɛ́ kɛtenkɛ̀ di kɔri kɛ bo tɑ kɛ̀.
9Kɛ̀ di dɔ̀ɔ̀ mɛmmɛ di bo mbo kɛ́mɔntɛ kɛtenkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo bɛ́i nkɛ́ĩkú kɛ yɛ̃ nkù bo duɔ́ nkɛ̀ di yɛmbɛ̀ nɛ̀ bɛ yɑɑ̀bío, mɛcekùɔ̀ nnɛ̀ mɛnɑɑmiɛ̀ ndɛ̀ pũɔ̃̀ nkɛ̀.
10Di tɑti kɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ kɛ̀ í dònnɛ̀ Esibiti dòmmɛ̀, kɛ̀ di níí bo buɔtí kupɑku, kɛ́dɑmmú kukó nkɛ́yṹɔ̃́nní mɛniɛ nkɛ́nyɔ́ɔ̀rì, bɛ̀ ɔ̃ nyɔ́ɔ́rì mɛ̀ɛ̀ botí kukũmpɑku.
11Di kɔri kɛ bo tɑ kɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ tu yɛtɑ̃rɛ̀ nɛ̀ tibiti kó kɛtenkɛ̀ nkɛ kɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ nìu,
12ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù dɑ̀kɛmu dɛ kó kɛtenkɛ̀ kpɛ́í, ku nɔ̀nfɛ̀ í iiti dɛ kó kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀, dibenni bo ketɛ́mɛ̀ nɛ̀ di bo deèmɛ̀.
13Bɑ́ wè kòò yie nkɛ tũ n di duɔ́ nyɛ̀ɛ̀ tɑnnɔ̀ yíe kɛ dɔ́ Kuyie nkɛ pĩ́ nku tɔ̃mmú nɛ̀ o yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu nɛ̀ o wɛ̃nnì dimɔu.
14Kù bo ndi duɔ̀ nfɛtɑɑfɛ̀ fɛ mɔ̀nnì fɛĩ́nkɛ̀mbóntɑɑfɛ̀ kɛ́ntɔ kɛ tuɔkɛnɛ̀ fɛtɑdentifɛ̀, kɛ̀ di pɑɑ nní mpɛí dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ fínyĩ̀ nɛ̀ bɛ̀ tu dɛ̀ fìkíè kɛ̀ dɛ̀ mpɛí, kɛ mɛnɑɑ̀ mpɑ̀mmɛ̀ɛ buotɛ́ nɛ̀ mɛkùɔ̀.
15Kù bo ndènnimuní timútì di pɑɑ nkɛ̀ di wũɔ̃ nyo nkɛ̀ di nyo nkɛ sɑ̀nnɛ̀.
16Dɛ mɔ̀nnì di nɛ́ ndɑkɛ kɛ bɑ́ɑ́ bútínnɛ́ ku kó kucɛ, kɛ bɑ́ɑ́ tũnnɛ yɛbɔkɛ̀ kɛ́nkɔ̃nkù yɛ ììkɛ̀.
17Kɛ̀ di dɔ̀ɔ̀ mɛmmɛ ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ bo di yɛ̀ kɛ̀ kùu kpetínnɛ́ iwɛtibori bɑ́ fɛtɑɑfɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ nniu, tidiitì tɛ̃́nkɛ bɑ́ mpɛí, bɑ́ di bɑ́ɑ́ ɔɔtɛ di bo kúmɛ̀ kɛtensɑ̀ɑ̀kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndi duɔ́ nkɛ̀ miɛkɛ.
18Dí ɑ̃nnɛ́ Kuyie nnɑ́ɑǹtì di yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ tìi tɑ di wɛ̃rɛ̀, di ntì ũ di nɔu tɛnɛitɛ kɔ̃mɛ kɛ́ ntì ìrí bɛ̀ ɔ̃ nyírímɛ̀ kuítùòkù.

19Dí nti tiè ndi bí di borɛ̀ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀, nɛ̀ di borɛ̀ kupɔ̀ɔ̀kù di yóó duɔ́ dìì mɔ̀nnì nɛ̀ di èntɛ dìì mɔ̀nnì.
20Dí tì wɑ̃̀ri di cɛ̃́ĩ kó yɛsɑ̃ǹkɛ̀ nɛ̀ yɛbòrɛ̀, nɛ̀ dihɛì kó dibòrì.
21Kɛ̀ di dɔ̀ɔ̀ mɛmmɛ díndi nɛ̀ di bí di bo nfòù kɛ́mɔntɛ kɛtenkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo bɛ́i nkɛ́ĩkú kɛ́nyɛ̃ nkù yóó duɔ́ nkɛ̀ di yɛmbɛ̀ kɛ̀ dí nkɛ̀ te sɑ̃́ɑ̃̀.
22Kɛ̀ di pĩ́ nweti weti yɛtɑnnɔ̀ kù di duɔ́ nyɛ̀ kɛ dɔɔri yɛ̀ yɛ̃ mmù kɛ dɔ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kɛ tũ nku kó kucɛ kɛ kù tɑunnɛ̀ dimɑ́ɑ̀.
23Dɛ mɔ̀nnì kù bo nni kɛ bɛtì iwuɔ ndiɛyì imɔu ìì kpeńnì kɛ di pɛ̃ɛ̃tɛ́, kɛ̀ di tiekɛ i ɛkɛ̀ kɛ́kɑri,
24di nɑɑ̀cɛ̀tɛ̀ bo nɑ kɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ yo ntú di kɔkɛ nkɛ, kɛ́túótɛ́ dikpɑ́ɑ̀ tɛdɔntɛ̀ kpɛri kubɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀ kɛ́kɔtɛ kɛ́dítɛ́ Dimɑɑ tɑ̃rì kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛ kukó ndiɛkù Efɑdɑti diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì Mɛditedɑndee diyiè tɑɑ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀.
25Di nɑɑ̀cɛ̀tɛ̀ bo nɑ kɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ òmɔù bɑ́ɑ́ dɑ́ɑ́tí kɛ́ di bɑɑo. Kuyie mbo duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ ndi dé kɛ̀ bɛ kɔ̃m̀bùɔ̀tì ndi duò Kuyie nti ndi nɑ̀kɛ́ kɛ yɛ̃ ndɛ̀ yó ndònmɛ̀.
26N di pɑ̃mu yíe nkucɛ, tɑ̃ɑ̃tɛ́nɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nyoo mɛyɛi,
27Kɛ̀ di yie ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te ku tɑnnɔ̀ kù di duɔ́ nyɛ̀ yíe, kù bo di pɑ̃ mɛsɑ̀ɑ̀.
28Kɛ̀ di mɛ nyɛ̀ yetɛ kɛ bùtínnɛ́ ku kó kucɛ kɛ tũ̀nnɛ yɛbɔkɛ̀ di do í yɛ̃́ yɛ̀, di bo yɑ̀ mɛyɛi.
29Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù di tɑnnɛ́ dìì mɔ̀nnì kɛtenkɛ̀ di yóó tiekɛ kɛ̀, dí dekɛ ditɑ̃rì Kɑrisimmu kɛ́pĩɛ̃kɛ́ ku kó mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ́dekɛ ditɑ̃rì Ebɑɑdi kɛ́pĩɛ̃kɛ́ mɛyɛi.
30Dɛ kó yɛtɑ̃rɛ̀ bo kukó nSuditɛ̃ɛ̃ yɑ́ɑ̀ ndi diyiè tɑɑ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀. Dɛ kó kucɛ kuù yìɛ̀nɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ kó kɛtenkɛ̀, tɛdɔntɛ̀ kó dikpɑ́ɑ̀ Adɑbɑ bo kukó nSuditɛ̃ɛ̃ kó kubiriku nku, kɛ tɔ́kɛ́nɛ̀ kutieku sɑ̀ɑ̀kù Mɔdee kɛ wetí Kidikɑɑdi.
31Di yóó séntɛ́mu kukó nSuditɛ̃ɛ̃ kɛ́kɔtɛ kɛ́tɑ kɛtenkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù di duɔ́ nkɛ̀ kɛ́ kɛ̀ fìètɛ kɛ́kɑri.
32Dí ndɑkɛ kɛ́ndɔɔri Kuyie nkuɔ́ imɔu nɛ̀ ku tɑnnɔ̀ yɛmɔu n di duɔ̀ ndɛ̀ yíe ndɛ̀ yɛ̃ mmù.