Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - IKUƆ́ KÓNTÍMÙ

IKUƆ́ KÓNTÍMÙ 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isidɑyɛɛribɛ, kéntɛ́nɛ̀ kɛ́keè! Di yóó séntɛ́mu yíe nkukó nSuditɛ̃ɛ̃ kɛ́kɔtɛ kɛ́bɛti ibotí ìì dɛu kɛ kpeńnì kɛ di pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́tiekɛ yɛhɛkɛ̀ diɛyɛ̀ yɛ̀ɛ̀ kó iduotí okù kɛ kɑ́ɑ́ ntiwɛtì.
2Di yóó nɑmu Anɑkiibɛ bɛ̀ɛ̀ kpeńnì kɛ tú tidɑdiɛtì kɛ̀ bɛ̀ ɔ̃ nnɑ́ɑ́ mbɛ kpɛ́í nkɛ di yo kɛ̀ bɛ̀ tu Anɑkiibɑɑ? We mbo dɑ́ɑ́tí kɛ́cómmú bɛ ììkɛ̀?
3Dí nyɛ̃́ yíe nkɛ dò nti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kuù ni di ììkɛ̀ kɛ dò mmuhɑ̃ɑ̃́ nkɛ cɔ́ú ndɛmɔu. Kù yóó kuɔmu dɛ kó iwuɔ nyimɔu, kuù yóó duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ di bɔ́útɛ́ kɛ̀ dí mbɛ̀ bɛ̀tì, kɛ́ bɛ̀ kùɔ kɛ́deè bɑ́ dɛ̀ bɑ́ɑ́ ɔɔtɛ, ti Yiɛ̀ nKuyie ntì ndi nɑ̀kɛ́mu.
4Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te bɛ̀ bɛ̀ti di ììkɛ̀ di bɑ́ mpɔtì kɛ tú di wenni mɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndi tɑnnɛ́ dɛ kó kɛtenkɛ̀, dɛ kó ibotí dɔrimɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ kù ì bɛ̀ti.
5Dɛ̀ í tú di wetí mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nyoo di yɛ̀mmɛ̀ wenni mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ di yóó tiekɛ dɛ kó kɛtenkɛ̀, dɛ kó ibotí kó tidɔnnitì tiì kpɛ́í nte kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kɛ̀ kù yóó bɛ̀ bɛ̀ti, kù dɔ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ́dɔɔ̀ kù do dɔúnnɛ̀ dìì nùù di yɛmbɛ̀ Abɑrɑhɑmmu nɛ̀ Isɑki nɛ̀ Sɑkɔbu.
6Nyɛ̃́nɛ̀ tũnkɛ́ kɛ dò nkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kuù di duɔ́ ndɛ kó kɛtenkɛ̀ dɛ̀ í tú di wetí mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nte kù di duɔ́mmɛ̀ dɛ kó kɛtensɑ̀ɑ̀kɛ̀, díì pètìnkɛ tú ku botí kùù to kpeńnì.
7Díndi Isidɑyɛɛribɛ di bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ ndi do íinkomɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù di te ku miɛkɛ dikpɑ́ɑ̀ tɛdɔntɛ̀ cuokɛ̀, kɛ́túótɛ́ di yɛ̀ dìì yiè Esibiti kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ní yíe nti mɛ mborɛ̀, di í yie nKuyie nkpɛti.
8Odɛbu tɑ̃rì di do íimmu ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ mɛdiɛ̀ nkɛ̀ kù ndɔ́ kɛ́ di kuɔ dimɔu pɑ́íí.
9N do dèkɛ dìì mɔ̀nnì ditɑ̃rì kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbo n duɔ́ ntitɑ̃́píɛ̀tì ku tɑummɛ̀ kuɔ́ wɑ̃̀ri tìì ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ nní mbo ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ kɛ dɔ̀ yɛwe sipísìnɑ̀ɑ̀, dɛyènnɛ̀ sipísìnɑ̀ɑ̀ kɛ í yo m mɛ nyí yɔ̃̀.
10Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nwɑ̃ri titɑ̃́píɛ̀tì tìdɛ́tì ĩ́nkɛ̀ ku tɑnnɔ̀ kù do di nɑ̀kɛ́ yɛ̀ di tíkú dìì mɔ̀nnì ditɑ̃rì pɛ̃ri kɛ kù di nɑ́ɑ́nnɛ̀nní kɛ̀ di yo ku tɑmmɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ mmiɛkɛ.
11Yɛwe sipísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ dɛyènnɛ̀ sipísìnɑ̀ɑ̀ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ kù n duɔ́ nku tɑummɛ̀ kuɔ́ kó titɑ̃́píɛ̀tì tìdɛ́,
12kɛ́ n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Ítɛ́ kɛ́cútɛ́ mɛcɑ̃ɑ̃ nhɑ nìtìbɛ̀ ɑ dènnɛní bɛ̀ Esibiti bɛ̀ n cɑ̀kɛmu, bɛ̀ yóumu dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀ n kó kucɛ n do bɛ̀ bɛnkɛ kù kɛ dɔ̀ɔ̀ fɛsɔɔmɑ́tìnɑ̀ɑ̀fɛ̀.
13Ti Yiɛ̀ nKuyie dɛ nni nnɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: N yɑ̀mu dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ kɛ sɔ̃́ mbɛ to yɛɛ̀ kpeńnì.
14Yóu kɛ̀ m bɛ̀ kùɔ bɛmɔu pɑ́íí kɛ̀ bɛ yètìrìi kpɑ́nnɛ́ kutenkù miɛkɛ kɛ̀ n dɑ dɔɔ̀ kuwuɔ nkperíkù kùù yó nsũ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kuu.
15Mɛm̀mɛ kɛ̀ n cútɛ́ní ditɑ̃rì dìì cɔ̀ú mmuhɑ̃ɑ̃́ ndi ĩ́nkɛ̀, kɛ tɔ Kuyie ntɑummɛ̀ kuɔ́ wɑ̃̀ri tìì tɑ̃́píɛ̀tì ĩ́nkɛ̀, n nɔu sidɛ́.
16Kɛ̀ nní nyóó tuɔkɛní kɛ sɔ̃́ ndi bùtínnɛ́ dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀ nti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kɛ mɑ fɛsɔɔmɑ́tìnɑ̀ɑ̀fɛ̀ kɛ yóu kucɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ndi bɛnkɛ kù.
17Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ m pĩ́ ntitɑ̃́píɛ̀tì n nɔu sidɛ́ kɛ́ tì bɔ̀tɛ́ kɛtenkɛ̀ di ììkɛ̀, kɛ̀ tìi pɔntɛ pɔntɛ.
18Kɛ̀ n doroo kɛtenkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀, kɛ́wɛ̃tɛ kɛ dɔ̀ yɛwe sipísìnɑ̀ɑ̀, dɛyènnɛ̀ sipísìnɑ̀ɑ̀ n yí yo, m mɛ nyí yɔ̃̀, mɛyɛi ndi dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ kpɛ́í. Di cɑ̀ɑ̀rɛ̀mu dɛɛ̀ te kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ di yɛ̀ mɛdiɛ̀.

19N do yĩɛ̃̀kù ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ nkɛ, ku miɛkɛ kɛɛ̀ do cɔ̀útɛ́ kɛ̀ kù ndɔ́ kɛ́ di kuɔ pɑ́íí, kɛ̀ n kù bɑ̀ńtɛ̀ kɛ̀ kùu yie nkɛ́wɛ̃tɛ kɛ́cɔutɛ́ m bɑ́ɑmmu dɛ mɔ̀nnì.
20Kɛ̀ ku miɛkɛɛ pɛikɛ Anɔɔ mɛdiɛ̀ nkɛ̀ kù ndɔ́ kóò kùɔ, kɛ̀ n kù kuɔ́nnɛ̀ o kpɛ́í,
21kɛ́túótɛ́ fɛsɔɔmɑ́tìnɑ̀ɑ̀fɛ̀ di bùtínnɛ́ Kuyie nkɛ dɔ̀ɔ̀ fɛ̀, kɛ́ fɛ̀ cɔ̀ú nkɛ̀ fɛ̀ɛ cɔ́útɛ́, kɛ̀ n fɛ̀ pùɔ nkɛ́ fɛ̀ nɑ̀ɑ nkɛ̀ fɛ̀ɛ nɑɑ́ mmuyuo nkɛ̀ m mù ùtóo kukó nkùù bonní ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ ku miɛkɛ.
22Kɛ̀ ti mbo Tɑbedɑɑ nɛ̀ Mɑsɑ nɛ̀ Kibodoti-Atɑɑfɑ kɛ̀ di to íi ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ.
23Kɛ̀ ti mbo Kɑdɛɛsi-Bɑnnɛɑ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndi tɔ̃ nkɛ dɔ̀: Kɔtɛnɛ̀ kɛ́fietɛ dihɛì kù di duɔ́ ndì, kɛ̀ di í nyie nkɛ dò nti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù bɛ́i ntì bo dɔɔ̀, bɑ́ di í nyie nkù di nɑ̀kɛ́ tì.
24Nɛ̀ m bɑɑ di yɛ̃́mɛ̀ mmɛ, di í yie ndiyiè mɑrì ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛti.
25Ti Yiɛ̀ nKuyie ndo tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ bo di kuɔmu pɑ́íí, mɛm̀mɛ kɛ̀ n do kɛ nínkú ku ììkɛ̀ kɛ́nnínkú kɛ dɔ̀ yɛwe sipísìnɑ̀ɑ̀, dɛyènnɛ̀ sipísìnɑ̀ɑ̀,
26kɛ bɑ́ɑ́ nti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ tú: Ti Yiɛ̀ nKuyie bɑ́ɑ́ kuɔ kubotí kuù nkù tu ɑ kɔku nku ɑ te kù. Nɛ̀ ɑ kó tikpetì miɛkɛ nkɛ ɑ bɛ̀ dɛɛtɛ́mɛ̀ nɛ̀ ɑ kó muwɛ̃rímú mmu ɑ bɛ̀ dènnɛnímɛ̀ Esibiti.
27Dentɛní ɑ kó bɛtɔ̃mbɛ̀ Abɑrɑhɑmmu nɛ̀ Isɑki nɛ̀ Sɑkɔbu bɛ kpɛ́í, ɑ bɑ́ ndɑkɛ kubotí kuu nkó itookperí kpɛ́í nnɛ̀ bɛ kó tidɔnnitì nɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛ̀ɛ̀ yɛi.
28Kɑ̀ɑ dɔ̀ɔ̀ mɛmmɛ, ɑ ti dènnɛní dìì ɛì kɔbɛ bo yĩ́ fɔ̃́ nti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ í nɑ kɛ bo ti tɑnnɛ́ dihɛì ɑ do yɛ̃ nhɑ yóó ti duɔ́ ndì. Bɛ̀ bo yĩ́ ɑ ti níímmu dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɑ̀ɑ ti dènnɛní kɛ bo ti kuɔ dikpɑ́ɑ̀ tɛdɔntɛ̀ miɛkɛ.
29N Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ tu ɑ kɔbɛ mbɛ, fɔ̃́ɔ̃̀ bɛ̀ te, ɑ bɛ dɛɛtɛ́ nɛ̀ ɑ kó tikpetì nti nɛ̀ ɑ kó muwɛ̃rímú.