Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - IKUƆ́ KÓNTÍMÙ

IKUƆ́ KÓNTÍMÙ 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ di tɑ dìì mɔ̀nnì ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù yóó di duɔ́ nkɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ kɛ kɛ̀ kɑ̀ri, kɛ̀ dɛ̀ dò ndi yɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ kùɔ òmɔù, kòò duɔ́ dikpɑ́ɑ̀, di mɛ nyí yɛ̃́ wèè ò kùɔ,
2Kɛtenkɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ bɛbeémbɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́berí mɛfíè mmɛ̀ɛ̀ sokɛ́ ocíì nɛ̀ dɛ kó yɛhɛkɛ̀ dɛ cuokɛ̀.
3Kɛ̀ bɛ̀ yɑ̀ dihɛì dìì ò tɔ̀kɛ́nɛ̀, dɛ kó dihɛì kó bɛkótíbɛ̀ɛ wɑɑ́ ndinɑɑsɛrì bɛ̀ í pĩ̀ńnɛ̀ dì mutɔ̃mmú dìì í buutɛ́ kunɑɑ̀dɔ̀dɔ̀rìdɔú,
4kɛ́ dì kɔ̀tɛnɛ̀ kukó nkùù í kũũ ku tɑkɛ́, bɛ̀ í kùútí dɛ̀, bɛ̀ mɛ nyí buɔtí mùmɑmù, kɛ́ dɛ̀ pitɛ́ di fɔ̃̀níí kɛ́kuɔ.
5Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Defii yɑɑ̀bí ikuɔ́ nìùbɛ̀ɛ kɔtɛ dɛborɛ̀, ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kuù bɛ̀ tɑ̃ɑ̃tɛ́, kɛ̀ bɛ̀ níí bo yú ku yètìrì kɛ́pɑ̃ bɛnìtìbɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. Bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́yɑ̀ bɛ̀ ò kɔ̀ùtɛ kɛ̀ dɛ̀ mɑ̀mɛ̀ kɛ́nɑ́kɛ́ obeéntì mɑ̀nnɛ̀ tìì yeti.
6Dihɛì kó bɛkótíbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tɔ́kɛ́nɛ̀ ocíì duɔ́ dɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ niiti fɛnɑ̀ɑ̀fɛ̀ bɛ̀ kùɔ fɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kukó,
7kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Dɛ̀ í tú tíì ò kùɔ, ti mɛ nyí yɑ̀ wèè ò kùɔ.
8Kɛ bɛ́i nkɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nti cĩ́ɛ̃́ ntínti ɑ kó bɛnìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ, ɑ bɑ́ɑ́ yie nkòo nìtì wèè í cɑ̀ɑ̀rɛ̀ mùmɑmù kòo ti bɔntɛ́ mɛyɛi ntínti Isidɑyɛɛribɛ ɑ dɛɛtɛ́ bɛ̀.
9Ti Yiɛ̀ nKuyie mmɛ ndɔ́. Di yóó mmɛ dɔɔri kɛ bɑ́ɑ́ tɔ bɛ̀ kùɔ wè kòò í cɑ̀kɛ mùmɑmù o kó icɛ.
10Kɛ̀ di do di dootitɔbɛ̀ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ ɑ̃nnɛ́ di nɔu miɛkɛ kɛ̀ di bɛ̀ pĩ̀ḿmú.
11Di miɛkɛ kòò mɔù yɑ̀ di pĩ̀ḿmú tìì dɑɑtì miɛkɛ, onitipòkù mɔù kòo yɛ̀mmɛ̀ ò tɑ, ò bo nɑ kóò tùótɛ́,
12kóò tɑnnɛ́ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ, kòo nitipòkùu kuó o yùtì kɛ́kékɛ́ o nɔ́nkúótì,
13kɛ́dɛitɛ tidɑɑyɑ̀ɑ̀tì ò do ɑ̃ tì, kɛ́ceetɛ titɛtì, kɛ́nkuɔ̀ nho cicɛ nɛ̀ o yɔ̃ bɛ kṹṹ nkɛ dɔ̀ otɑ̃̀nkù, kòò nɛ́ nɑ kóò duɔ́nɛ̀.
14Kɛ̀ dɛ̀ boní kòo tɛ̃́nkɛ í ò dɔ́, wèe ò yóu, kɛ̀ wèe kɔtɛ ò dɔ́ kɛ̀, ò bɑ́ɑ́ ò fìtɛ́ kɛ́cɔutɛ́ idíítí ò mɛ mbɑ́ɑ́ ò dɔ̀ɔ̀ kudɑɑkù kɛ yɛ̃́ wè ò puokɛmɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ wɛ̃nnɛ́ didɔ́ù.
15Kòo nìtì mɔù po bɛnitipòbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ kɛ dɔ́ òmɔù kɛ̀ dɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ otɔù kɛ̀ bɛ̀ ò mɔ̀kɛnɛ̀ ibí, ò dɔ́ wè mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ weè kó dɛbirɛ í tú Mpo,
16ò bo mbɛ̀ toti dìì mɔ̀nnì bɛ̀ dò nkɛ́nte dɛ̀, ò bɑ́ɑ́ duɔ́ nhò dɔ́ wèè nitipòkù kó dɛbirɛ dɛ̀ɛ̀ í tú Mpo, wèè tu Mpo ò nɑ nte dɛ̀, kɛ́yóu ò bo dɛ̀ duɔ́mmɛ̀ ò í dɔ́ wè kó dɛbirɛ dɛ̀ɛ̀ tu Mpo.
17Ò dò nkɛ́nyɛ̃́mu kɛ́duɔ́ nhonitipòkù ò í dɔ́ wè kó dɛbirɛ dɛ̀ɛ̀ tu Mpo, Mpo kpɛrɛ, kɛ́ dɛ̀ duɔ́ nkɛ̀ dɛ̀ mmɑ̀nnɛ̀ ò duɔ́ ndɛ̀ ò dɔ́ wè, ò duɔ́ ndɛ̀ o kó dɛbirɛ kucɛ mɛ̀dɛ́mɛ̀. Kɛ yɛ̃́ ò í dɔ́ wèè nitipòkù kó dɛbirɛ dɛɛ̀ tumɛ̀ o kó dɛbíketirɛ̀ kɛ dò nkɛ́tiekɛ Mpo kpɛrɛ.
18Kòò mɔù mɔ̀kɛ dɛbirɛ kɛ̀ dɛ to kpeńnì kɛ̀ dɛ̀ í yíé ndɛ cicɛ nɛ̀ dɛ yɔ̃ bɛ kpɛti, kɛ̀ bɛ̀ dɛ̀ tiè nkɛ̀ dɛ̀ í dɔ́ kɛ́keè bɛ̀ yɛ̃ mmù,

19dɛ cicɛ nɛ̀ dɛ yɔ̃ bɛ̀ɛ dɛ̀ pĩ nkɛ́kɔtɛnɛ̀ dihɛì kó dibòrì, dihɛì kó bɛkótíbɛ̀ kɑ̀rì dɛ̀ kɛ bekù,
20kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ntɛnɛ̀ ti birɛ, dɛ to yɛɛ̀ kpeńnì dɛ̀ í yie nti kpɛti, dɛ̀ í ti dɔ́ kɛ yetírí ti kpɛti, kɛ tú kudikɛ́tontíkù kɛ tú kunɑɑ̀yɑ̃̀kɛ́muɔ́nkù.
21Kòo ɛì kɔbɛ bɛmɔuu ò bùɔ́tí yɛtɑ̃́rɛ̀ kɛ́kuɔ kɛ́dɛitɛ mɛyɛi ndi cuokɛ̀, kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu ti kèè kɛ́mɔɔtɛ kufɔ̃wɑɑ́.
22Kɛ̀ dɛ̀ dò nhòmɔù dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ dò mbɛ̀ɛ ò kùɔ, kɛ̀ bɛ̀ ò nùńnɛ́,
23di bɑ́ɑ́ yie nkɛ̀ wè nyié mmutie ĩ́nkɛ̀ dɛ yiè, dí ò kũnnɛ́ dɛ yiè kɛ yɛ̃́ bɛ̀ nùńnɛ́ wè ɔ̃ nte kɛ̀ Kuyie ndɔɔ̀ mɛyɛi mmɛ dihɛì bɛ̀ ò nùńnɛ́ dìì miɛkɛ. Dí nyɛ̃́ kɛ bɑ́ɑ́ sĩnkùnnɛ kɛtenkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù di duɔ́ nkɛ̀ kɛ̀ di bo kɛ̀ kɑ̀ri.