Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - IKUƆ́ KÓNTÍMÙ

IKUƆ́ KÓNTÍMÙ 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ di kèńtɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te ku tɑnnɔ̀ n di tiè nyɛ̀ yíe nkɛ yɛ̀ yie nkɛ dɔɔri yɛ̀ yɛ̃ mmù. Dɛ mɔ̀nnì ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù bo duɔ́ nkɛ̀ di botíi kpenkɛ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ ibotí imɔu ìì bo kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀.
2Kɛ̀ nsɑ̀ kɛ̀ di yie nkɛ kèńtɛ́ kù tu mù, ntɛ kù yóó di dɔɔ̀ mɛ̀ɛ̀ sɑ̀ɑ̀:
3Kù yóó dɔɔ̀mu mɛsɑ̀ɑ̀ mbɛ̀ɛ̀ bo dihɛì miɛkɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo dɛpɑɑ.
4Kɛ̀ di piɛ́ kɛ́sṹṹ nkɛ̀ di diitì mpɛí mɛsɑ̀ɑ̀, di nɑ̀ɑ̀kɛ nɛ̀ di pìètì kɛ̀ dɛ̀ɛ sṹṹ.
5Kɛ̀ di níí kɔ̃ṹ di diitì kɛ́píɛ ndi mɛ̀mmɛ́i, bɑ́ muyuo mbɑ́ɑ́ kuotɛ́ di conkuyɛ miɛkɛ.
6Di níí yó nyɛtì kɛ̀ ku sɑ̀ɑ̀ ndi bonɛ̀mu kɛ̀ di nkũntiní kɛ̀ mɛ̀ di bonɛ̀.
7Kɛ̀ di dootitɔbɛ̀ mɛ ndi do dìì mɔ̀nnì ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù duɔ́ nkɛ̀ dí bɛ̀ nɑ. Kɛ̀ bɛ̀ do kɔriní kɛ kéríní kucɛ kùmɑ́ɑ̀ bɛ̀ɛ cokɛ́ kɛ́tũnnɛ icɛ ìyiekɛ̀.
8Kù bo di dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ kɛtenkɛ̀ kù di duɔ́ nkɛ̀ miɛkɛ. Kɛ̀ di buɔ mpíɛ́kɛ́ tidiitì, kɛ̀ di dɔɔri dɛ kó dimɑ̀ɑ̀ nyíé.
9Ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù yóó di dɔɔ̀ kubotí kùù cɑ̃̀ɑ̃́ nkùnku ku kpɛ́í kɛ̀ nsɑ̀ kɛ̀ di yie nku tɑnnɔ̀ kɛ tũ nkù yɛ̃ ndi ntũ nyìì cɛ, kù ti mbɛ́i nkɛ ĩkú.
10Mɛm̀mɛ ibotí ìì kó dimɑ̀ɑ̀ bo kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ imɔu ì yóó yɑ̀mɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndi cɑ̃̀ńnɛ́mɛ̀ ku kpɛ́í nkɛ́ ndi dé.
11Di Yiɛ̀ nKuyie nyóó di dɔɔ̀mu mɛsɑ̀ɑ̀ kù do bɛ́i nkɛ́ĩkú kɛ dɔ̀ kù yóó duɔ́ nkɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ di yɛmbɛ̀ kɛ miɛkɛ, kɛ̀ dí piɛ́ kɛ́sṹṹ kɛ̀ di wũɔ̃ sṹṹ nkɛ̀ di diitì mpɛí.
12Ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó kpetɛ́mu yɛwɛtibòrɛ̀ kɛ́duɔ́ nkɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ ńniù fɛ mɔ̀nnì kɛ̀ kù di dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀, di dɔɔri dɛ̀ dɛmɔu kɛ̀ dɛ̀ nyíé, díì yó mmɔkɛ kɛ penni ibotí tɛì. Di bɑ́ɑ́ mɔ́ntɛ́ kɛ̀ ì di pentɛ.
13Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù yóó di nií nyibotí imɔu ììkɛ̀ di bɑ́ɑ́ tũnnɛ dɛ fɔ̃nkúò, díí yó nni ibotí imɔu bɑ́ dìì mɔ̀nnì, kɛ̀ nsɑ̀ kɛ̀ di yie n di tiè nku tɑnnɔ̀ yɛ̀ yíe.
14Di bɑ́ɑ́ yóu di bo mpĩ́mmɛ̀ n di tiè ntì yíe, kɛ́ tì bùtínnɛ́ kɛ́fíé iwũɔ̃ yɛbɔkɛ̀.
15Kɛ̀ di yie nkɛ kèńtɛ́ dɛ kó itié, di yóó yɑ̀ mɛ̀ɛ̀ sɑ̀ɑ̀ mmɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te ku kó dinùù, m mɛ ndi tiè ndì yíe. Kɛ̀ di mɛ nyetɛ kɛ í tũ̀nnɛ ku tɑnnɔ̀ nɛ̀ ku kuɔ́
16kù bo cɔ̃ɔ̃ bɛ̀ɛ̀ bo dihɛì nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo dɛpɑɑ.
17Tidiitì bɑ́ɑ́ tɑ di mɛ̀mmɛ́i miɛkɛ, muyuo mmɛ mbɑ́ɑ́ buotɛ́ di conkuyɛ miɛkɛ.
18Kù bo di mɔntɛ kupɛitóo di diitì mɛ mbɑ́ mpɛí di nɑ̀ɑ̀kɛ nɛ̀ di pìètì nɛ̀ di bɔɔ́ dɛ̀ bɑ́ɑ́ sṹṹ.

19Di níí yóó yɛ̀nɛ̀ kusĩ̀nkù nku kɛ́wɛ̃tɛnní kusĩ̀nkù.
20Ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó di potɛ́mu kɛ̀ dɛ̀ɛ di di, kù yóó cɔ̃ɔ̃mu di dɔɔrìmɛ̀ mɛmɔu, kɛ̀ di kú kɛ́deè bɑ́ dɛ̀ bɑ́ɑ́ ɔɔtɛ di dɔri mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ kù bùtínnɛ́.
21Kù bo di bɔntɛ́ mutenkṹṹ ndi yóó tɑ kɛ́kɑri kɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ mù di deè.
22Kù bo di bɔntɛ́ tikũɔ̃ntì nɛ̀ timíɛ́tì, nɛ̀ mumɔmmú yɛimu, kɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ɛ yiɛtí kɛ̀ fɛtùɔ̀rìfɛ̀ɛ pĩ́ ntidiitìi dɛpɑɑ nkɛ̀ tìi kpeí. Dɛ̀ yó mmɛ ndi ɔ̃ nkɛ̀ di yɑ̀ɑ deènɛ̀.
23Tiwɛtì bo kpenkɛ disɔɔwũɔ̃̀ kɔ̃mɛ kɛ̀ kɛtenkɛ̀ɛ kpenkɛ timɑ́tì tɛ̃mɛ̀.
24Fɛtɑɑfɛ̀ nɑ nniùmɛ̀ kutɑ̃ɑ̃yukú kuù nɛ́ ndɑ́ɑ́tí, dɛ̀ yó mmɛ ndi dò nkɛ̀ di yɑ̀ɑ kú kɛ́deènɛ̀.
25Ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó duɔ́mmu kɛ̀ di dootitɔbɛ̀ ndi nɔ, kɛ̀ di kɔri mudoò kɛ kérí kucɛ kùmɑ́ɑ̀ bɛ̀ di nɑ kɛ̀ dí cokɛ́ kɛ́tũnnɛ icɛ ìyiekɛ̀, kutenkù kó yɛkpɑ̀ɑ̀tiyɔ yɛmɔu bo yɑ̀ tìì di tùɔ̀kɛní kɛ̀ yɛ kɔ̃m̀bùɔ̀tìi do.
26Di bo nkɔ̃ tinɔ̀tì nɛ̀ tikpɑsĩ̀ntì kɛ̀ dɛ̀ di yo mbɑ́ òmɔù í dɛ̀ bɔnnɛ̀.
27Ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó di bɔntɛ́ yɛnúútɛ̀ nyɛ kù do bɔntɛ́ yɛ̀ Esibiti kɔbɛ, di fɔ̃̀ bo nyiɛ̀ní, mɛkpɑ̃̀ɑ̃̀ bo di pĩ́ nnɛ̀ yɛmuɔ nsĩ̀nyɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ bɑ́ ndò nkɛ́tɑɑ nkɛ́miɛtɛ́.
28Kù bo di bɔntɛ́ kuwɑ́ɑ́tóo nɛ̀ tinɔnyũ̀ɔ̃̀ntì nɛ̀ tifentitì.
29Kɛ̀ di nhɑ̃́ɑ̃ntɛ kuyie ncuokɛ̀ tiyũ̀ɔ̃̀ntì kɔ̃mɛ. Di kpɛrɛ mɑrɛ̀ bɑ́ nyíé bɛ̀ yó ndi fɛ̃́ũnkomu kɛ fekù di kpɛrɛ, kɛ di soú nkɛ yo ndi kpɛrɛ bɑ́ òmɔù í di teennɛ̀.
30Di níí bo tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ kɛ ndɔ́ kɛ́puokɛ kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ bɛɛ̀ bɛ̀ duɔ́nɛ̀. Di níí bo mɑɑ́ sicɛ̃́ĩ kɛ bɑ́ɑ́ sì tɑ, kɛ́buɔtí di pɑɑ ndɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ fínyĩ̀ kɛ bɑ́ɑ́ tɔ̃ũ dɛ bɛ.
31Bɛ̀ bo nkɔù di nɑ̀ɑ̀kɛ di ììkɛ̀ kɛ̀ di í ì yo, bɛ̀ níí bo dɛitɛ di sɑ̃mmɑrímú di ììkɛ kɛ̀ dɛ̀ɛ deè. Di dootitɔbɛ̀ bo kpɑɑkɛ di pe nɛ̀ di bɔɔ́ bɑ́ òmɔù bɑ́ɑ́ di teennɛ̀.
32Ibotí tɛì bo dɛi di nitidɑbí nɛ̀ di nitipobí kɛ́kònnɛ̀, kɛ̀ di níí ntṹṹ nkɛ́búɔ́ kucɛ, kɛ̀ di nuɔ nhɔu kɛ́kpeí, bɑ́ di bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́dɔɔ̀ tìmɑtì.
33Di níí bo kúútí kɛ̀ ibotí tɛì ii fekɛ dɛ kó tidiitì nɛ̀ di pɑɑ nkó yɛtebɛ, kɛ́ dɛ̀ di. Bɛ̀ bo ndi fɛ̃́ũnko kɛ di nɑù sɑ̃́ɑ̃̀.
34Di bo yɑ̀ bɛ̀ di diimmu mɛ̀ɛ̀ sèḿmɛ̀, kɛ̀ mɛ̀ nte kɛ̀ di wɑ́ɑ́tɛ́.
35Ti Yiɛ̀ nKuyie mbo di bɔntɛ́ yɛmuɔ nsĩ̀nyɛ̀, kɛ̀ yɛ̀ɛ pĩ́ ndi núù nnɛ̀ di kpèrɛ̀ nɛ̀ di yɔ nɛ̀ di tɑɑ̀koo bɑ́ yɛ̀ bɑ́ ndò nkɛ́miɛtɛ́.
36Ti Yiɛ̀ nKuyie mbo duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ di pĩ́mmú díndi nɛ̀ di yɛmbɛ̀ nɛ̀ di kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ́kònnɛ̀ dihɛì di í yɛ̃́ dì, kɛ̀ di mbɑ́ɑ́ sibɔɔtenkɑɑnìi bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ sì idɛí nɛ̀ yɛtɑ̃́rɛ̀.

37Ti Yiɛ̀ nKuyie mbo di duɔ́ nyìì botí miɛkɛ, dɛ̀ bo ì di nɛ̀ tìì yóó di tuɔkɛní, ì bo ndi sɑ̃́ɑ̃́ nkɛ di dɑú.
38Di níí bo buɔtí pɛ́u kɛ́dɛitɛ sɑ́m̀pɔ́, kɛ yɛ̃́ fɛcofɛ yóó dɛ̀ cɑ̀ɑ́koomɛ̀.
39Di níí bo buɔtí fínyĩ̀ kó dɛtie di mɛ mbɑ́ɑ́ tɔ̃tɛ dɛ kó dibii kɛ̀ n nɛ́ bɑ́ɑ́ buɔ́nɛ̀ di bo yɑ̃̀mɛ̀ dɛ nɑɑ̀, kɛ yɛ̃́ yɛbiɛ̀ yóó dɛ̀ cɑ̀ɑ́kóomɛ̀.
40Di yó mmɔkɛmu dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ odìfíè di mɛ mbɑ́ɑ́ pe ndɛ kó mɛkùɔ̀, kɛ yɛ̃́ dɛ bɛ dɛ yuommɛ̀.
41Di bo piɛ́ ibí initidɑɑì nɛ̀ initipòì ì mɛ mbɑ́ ntú di kpɛyi, kɛ yɛ̃́ di dootitɔbɛ̀ yóó ì pĩ̀ḿmúmɛ̀ kɛ́kònnɛ̀.
42Yɛcɑ́dúɔ̀ mbo cɑ́ɑ́kóo di tie nnɛ̀ di tebiiti.
43Bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ di bonɛ̀ bɛ̀ bo ndeètì, kɛ̀ di cuti.
44Di bo kpɑɑkɛ di kpɛrɛ kɛ̀ bɛ̀ ndi penni di mɛ mbɑ́ɑ́ pɛ́tɛ́ dɛ̀mɑrɛ̀ kɛ́ bɛ̀ pèntɛ. Bɛ̀ bo ntú diyuu kɛ̀ di tú kuyóú.
45Dɛ kó mɛyɛi mmɛmɔu yóó di tuɔkɛnímu, mɛ̀ dotimu di ĩ́nkɛ̀ kɛ bo ndi kɔù kɛ yɑ̀ɑ di deènɛ̀, kɛ yɛ̃́ di í yiemmɛ̀ kɛ tũ̀nnɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑnnɔ̀ nɛ̀ ku kuɔ́, kù di duɔ́ ndɛ̀.
46Di yóó dɛ nyɑ̀ kɛ́bɑntɛ́ Kuyie nyɛ̃ĩti ntimɛ̀ díndi nɛ̀ di yɑɑ̀bío.
47Kɛ̀ di í yie nkɛ pĩ́ nti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te ku tɔ̃mmú nɛ̀ diwɛ̀ì nɛ̀ kuyɛǹnɑɑtí di tuɔ́ ndìì mɔ̀nnì,
48ti Yiɛ̀ nKuyie mbo di ɑ̃nnɛ́ di dootitɔbɛ̀ nɔu miɛkɛ kɛ̀ di mpĩ́ mbɛ tɔ̃mmú nɛ̀ dikònnì nɛ̀ sinɛ́yɛ̃ĩ bɑ́ di tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ pɛ́tɛ́ dɛ̀mɑrɛ̀, kɛ̀ kù di dii mmɛsémmɛ̀ kɛ̀ dí mmɛ yo kɛ yɑ̀ɑ kú kɛ́deènɛ̀.
49Kù bo íinní kutemmɑ̀nku kó ibotí, di í yo ìì kó tinɑ́ɑǹtì kɛ̀ ì di do fɛcĩrifɛ ɔ̃ɔ̃ pĩ́ mmɛ̀ɛ̀ botí fɛ̀ dɔ́ dɛ̀.
50Bɛ̀ yó ntú bɛnitiyonkubɛ mbɛ bɛ̀ í yó ndé bɛkótíbɛ̀, bɛ̀ mɛ n yí yóó kuɔ́ nyibí mɛsémmɛ̀.
51Bɛɛ̀ yó nyo ndi wũɔ̃ nɛ̀ di diitì bɛ̀ í yóó di súɔ́ ndɛ̀mɑrɛ̀, tidiitì yoo mɛnɑpɑ̀mmɛ̀ mɛkùɔ̀ nyoo di nɑɑbiiti, yoo di pebí, yoo di bɔbí bɛɛ̀ yó ndɛ̀ yo nkɛ̀ di kɔ̃nnɛ̀ dikònnì kɛ yɑ̀ɑ deènɛ̀.
52Bɛ̀ bo pi di ɛkɛ̀ yɛmɔu ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù di duɔ́ nyɛ̀ di tenkɛ̀ kɛmɔu miɛkɛ kɛ̀ di mɑɑ́ iduotí kperíyì kɛ yɛ̀ fii nkɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ yɛ̀ nɑɑtinɛ̀, bɛ̀ bo ndi pi kɛ̀ dɛ kó iduotí yɑ̀ɑ duónɛ̀.
53Di dootitɔbɛ̀ bo di tɑnnɛ́ mɛsémmɛ̀ nɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ diɛmɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ di kuɔ di bí ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù di duɔ́ nyì initidɑɑì nɛ̀ initipòì kɛ́cɑ́ɑ́kɛ́.
54Dɛ mɔ̀nnì onìtì wèè tu onitisɑ̀ù kɛ yɔɔ̀ nhò bo nwúó o yɔ̃fũ̀ɔ̃̀ kɔbɛ nɛ̀ o pokù ò dɔunɛ̀ wè nɛ̀ o bí fɛnɔnsĩ̀nfɛ̀.

55Kɛ yɛ̃́ ò yóó kuɔmɛ̀ o bí kɛ́ndɔ́ kɛ́cɑ́ɑ́kɛ́, kɛ í ndɔ́ kɛ́totɛ́nɛ̀ dɛ kó imɑɑ nho pokù nɛ̀ o bí sɔnyi ìì kpɑɑ́, kɛ yɛ̃́ di dootitɔbɛ̀ yóó di diímmɛ̀ mɛsémmɛ̀, kɛ́ di tɑnnɛ́ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ tɛ̃́nkɛ í kpɑɑ́ di tenkɛ̀ kɛmɔu miɛkɛ.
56Onìtì wèè do ɔ̃ ntú onitipoyɔɔ̀nwè kɛ mɔkɛ diwɛ̀ì, wèè do í dɑɑti kɛ nɑù kɛtenkɛ̀ mɛkperímɛ̀, ò bo nwúó ndɛ mɔ̀nnì o dɔù nɛ̀ o bí fɛnɔnsĩ̀nfɛ̀.
57Dɛ mɔ̀nnì dɛ kóo nitipòkù bo pɛitɛ́ní dɛbirɛ kɛ́kóntɛ́ kɛ́ dɛ̀ kùɔ kɛ́cɑ́ɑ́kɛ́ disɔ̀rì nɛ̀ dɛ nɛititɔù, kɛ yɛ̃́ di dootitɔbɛ̀ yóó di diímmɛ̀ mɛsémmɛ̀ kɛ́ di tɑnnɛ́ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ miɛkɛ bɑ́ dɛ̀mɑrɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ nkpɑɑ́, di tenkɛ̀ kɛmɔu miɛkɛ.
58Kɛ̀ di í dɑ̀ɑ̀tɛ kɛ tũ̀nnɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkuɔ́ nɛ̀ ku tɑnnɔ̀ dɛ̀ɛ̀ wɑ̃̀ri dipɑ́tíri dii mmiɛkɛ kɛ mɔ̀ɔ̀tɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te ku kó kufɔ̃wɑɑ́ kunku kùù yètìrì feí kɛ duò tikɔ̃m̀bùɔ̀tì.
59Kɛ̀ mɛɛ̀ dɔkɛ kù bo di potɛ́ tiyɛ̃ĩti tibotí tibotí, kɛ́ di bɔntɛ́ mumɔnsĩ̀mmù mùù í deu nɛ̀ yɛmuɔ nsĩ̀nyɛ̀ yɛ̀ɛ̀ í miɛrí.
60Kù bo di bɔntɛ́ tiyɛ̃ĩti kù do bɔntɛ́ tì Esibiti kɔbɛ kɛ dí tì yɑ̀ kɛ́nkpeutí.
61Tiyɛ̃ĩti nɛ̀ mumɔmmú mubotí mubotí mùù í wɑ̃̀ri di mpɑ́tíri miɛkɛ, ti Yiɛ̀ nKuyie mbo mù ndi bɔntɛ́ kɛ̀ di nkɔ̃ nkɛ yɑ̀ɑ deènɛ̀.
62Bɛnìtìbɛ̀ sɑ́m̀pɔ́rɛ̀ di miɛkɛ bɛɛ̀ yó nkpɑɑ́, díndi bɛ̀ɛ̀ nɛ́ do sũ siwɑ̃̀ɑ̃ dòmmɛ̀ tiwɛtì, kɛ yɛ̃́ di í yiemmɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te ku kpɛti.
63Dɛ̀ do kù nɑɑtimɛ̀ kɛ̀ kù di dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀, dɛ̀ mɛ nkù nɑɑti kɛ̀ kù yóó di deè kɛ di dɛitɛ kɛtenkɛ̀ kù di duɔ́ nkɛ̀ kɛ̀ di yóó kɑri kɛ miɛkɛ.
64Kù bo di cíɛ nkɛ̀ di tɑɑ́ ibotí tɛì kó mutentɑ̃́ɑ̃́ mmiɛkɛ kɛ́fíé i kó yɛbɔkɛ̀ iwũɔ̃, sitenkɑɑnìi idɛí kpɛsi nɛ̀ yɛtɑ̃́rɛ̀ kpɛsi díndi nɛ̀ di yɛmbɛ̀ di do í yɛ̃́ dɛ̀.
65Bɑ́ di bɑ́ mmɔkɛ dɛ kó ibotí miɛkɛ tɛom̀pùtɛ̀, di mɛ mbɑ́ mmɔkɛ difɔ̃̀tɔ̃ũ̀, ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó di ɑ̃nnɛ́ iyĩ̀ɛ̃̀kɛ nyi kɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑɑ̀rɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ di di.
66Mukṹṹ mbo ndi kɛ́tìrì kɛ̀ di nyĩɛ̃̀kù di bo kúmɛ̀ kɛ̀ di kɔ̃m̀bùɔ̀tì duò kɛyènkɛ̀ nɛ̀ kuyie.
67Di nuɔ mbo yɑ̀ dɛ̀, dɛ̀ bo nte kɛ̀ di kɔ̃m̀bùɔ̀tì ńduò kɛ̀ dɛ̀ wentɛ́ di ntú: Dɛ̀ɛ mɔ́nnɛ́ kɛ́yuotɛ́, kɛ̀ dɛ̀ɛ yuotɛ́ kɛ̀ di ntú dɛ̀ɛ mɔ́nnɛ́ kɛ́wentɛ́.
68Dɛ mɔ̀nnì ti Yiɛ̀ nKuyie mbo di tɑnnɛ́ tɛsɑ̃ntɛ̀ tɛ̀ɛ̀ cèntì mɛniɛ nyĩ́nkɛ̀ kɛ̀ tɛ̀ di sée kɛ́ di tɛ̃́nnɛ́ Esibiti kɛtenkɛ̀ di do bo kɛ̀ kɛ̀ kù di nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Di tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ yɑ̀ dɛ kó kɛtenkɛ̀, di yó nkɛ nfiitinɛ̀ dimɑ́ɑ̀ di dootitɔbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ di dɔɔri tidɑɑtì kɛ̀ di pĩ́ mbɛ tɔ̃mmú, bɑ́ òmɔù bɑ́ mbo wèè bo di dontɛ́.
69Ntɛ mɛtɑummɛ̀ kó tinɑ́ɑǹtì ti Yiɛ̀ nKuyie ndo nɑ̀kɛ́ tì Mɔyiisi, kòò bo mɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ Mɔɑbu kó dihɛì miɛkɛ, kɛ́mbúútí kù do bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀mɛ̀ Odɛbu tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀.