Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - IKUƆ́ KÓNTÍMÙ

IKUƆ́ KÓNTÍMÙ 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Mɔyiisii yíɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Díndi Isidɑyɛɛribɛ kéntɛ́nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkuɔ́ nɛ̀ kù di tiè ntì, kɛ́ndɔɔri dɛ̀ yɛ̃mmɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ dí nfòù kɛ́tɑ kɛtenkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndi yɛmbɛ̀ do tũ nkù di duɔ́ nkɛ̀ kɛ̀ di bo tiekɛ.
2M mɛ̀ ndi duɔ́ nyìì tié ndi bɑ́ɑ́ yɑɑtɛ ìmɑì i miɛkɛ, di mɛ mbɑ́ɑ́ yíɛ́ ìmɑì. Di mpĩ́ nti Yiɛ̀ nKuyie ntɑnnɔ̀ yɛmɔu kɛ́nyíé nyɛ̀ yɛ̃ mmù, n yɛ̀ ndí duɔ́ nkɛ̀ yɛ̀ dòmmɛ̀.
3Di yɑ̀mu nɛ̀ di nuɔ nti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀ɔ̀ dɛ̀ Bɑɑdi-Peɔɔ. Bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ do tũ̀nnɛ dibɔɔ̀ Bɑɑdi, di Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te, kù do bɛ̀ kùɔmu bɛmɔu pɑ́íí.
4Díndi bɛ̀ɛ̀ do dɔɔri ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù dɔ́ dɛ̀, díì mɛ̀ nkpɑɑ́ fòù yíe.
5N Yiɛ̀ nKuyie nni nnɑ̀kɛ́mu ku kuɔ́ nɛ̀ ku tɑnnɔ̀ kɛ̀ ǹ dɛ̀ ndi tùo, kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ di tɑ dìì mɔ̀nnì kɛtenkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndi duɔ́ nkɛ̀, di ndɔɔri dɛ̀ yɛ̃mmɛ̀.
6Mpĩ́nnɛ̀ Kuyie nkuɔ́ nɛ̀ ku tɑnnɔ̀ kɛ dɔɔri dɛ̀ yɛ̃mmɛ̀. Mɛm̀mɛ di bo ntúmɛ̀ bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ mɛyɛ̀mmɛ̀ kɛ ciì ibotí tɛì ììkɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ keè di nɑ́ɑ́mmɛ̀ Kuyie nkuɔ́ nɛ̀ ku tɑnnɔ̀ kɛ́yĩ́: Kuwuɔ ndiɛkù kɔbɛ biɛ̀ ntu bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ bɛ̀mbɛ mɛyɛ̀mmɛ̀ kɛ ciì.
7Kuwuɔ ndiɛkù ɔ̃̀nku bo kɛ̀ Kuyie mbɛ̀ tɔ̀kɛ́nɛ̀, ti Yiɛ̀ nKuyie nti tɔ́kɛ́nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ botì? Bɑ́ kɛ̀ ti kù kuɔ́nnɛ̀ dìì mɔ̀nnì kù ɔ̃ɔ̃ keèmu.
8Yɑ́ɑ̀ kuwuɔ ndiɛkù ɔ̃̀nku bo kɛ mɔkɛ ikuɔ́ nɛ̀ yɛtɑnnɔ̀ dɛ̀ɛ̀ tu timɔ́mmɔnti kɛ dònnɛ̀ m mɛ̀ ndi duɔ́ nyìì kuɔ́ nɛ̀ yɛ̀ɛ̀ tɑnnɔ̀ yíe?
9Dɛ mɔ̀nnì ndi ti Yiɛ̀ nKuyie nni nnɑ̀kɛ́mɛ̀ kɛ dɔ̀: Di nɛ́ dò nkɛ́dɔɔ̀ mɛyɔɔ̀mmɛ̀ mmɛ kɛ́nyɛ̃́ dimɑ́ɑ̀ kpɛ́í, di bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ n di nuɔ nyɑ̀ dɛ̀ kpɛ́í, di bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ dɛ̀ɛ yɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ nɛ̀ di bo mbomɛ̀. Dí dɛ̀ nɑ̀kɛ́ di bí nɛ̀ di yɑɑ̀bío.
10Dentɛnní di do cómmú dìì mɔ̀nnì ditɑ̃rì Odɛbu di Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te ku ììkɛ̀, kù do n nɑ̀kɛ́mu kɛ dɔ̀: Tíí n nìtìbɛ̀ n dɔ́ kɛ́ bɛ̀ bɛ́innɛ̀mu kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ bɛ̀ nni ndé sɑ̃́ɑ̃̀ nɛ̀ bɛ̀ bo mbomɛ̀, kɛ́tuo n kuɔ́ bɛ bí.
11Kɛ̀ n di nɑ́kɛ́ kɛ̀ di tíínní kɛ́ncómmú ditɑ̃rì pɛ̃ri kɛ̀ dì cɔ̀ú mmuhɑ̃ɑ̃́ nkɛ̀ mù dèkù kɛĩ́nkɛ̀. Kɛ̀ dibiìnnì nɛ̀ yɛwɛtisùɔ̀ kɛ dɛ̀ dɑ̀ɑ́tí.
12Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni ndi nɑ́ɑ́nnɛ̀ kɛ̀ ku tɑmmɛ̀ yìɛ̀ní muhɑ̃ɑ̃́ mmiɛkɛ kɛ̀ di nyo ku tɑmmɛ̀ mɑ́ɑ̀ bɑ́ di í yɑ̀ ku ììkɛ̀.
13Kɛ̀ kù di bɛnkɛ ku tɑummɛ̀ kɛ́wɑ̃ri ku tɑnnɔ̀ tɛpíítɛ̀ titɑ̃́píɛ̀tì tìdɛ́ ĩ́nkɛ̀, kɛ yɛ̃ ndí nyɛ̀ tũ̀ nkɛ dɔɔri yɛ̀ yɛ̃ mmù.
14Dɛ mɔ̀nnì ndi ti Yiɛ̀ nKuyie nni nnɑ̀kɛ́mɛ̀ kɛ dɔ̀: N dí tié nku kuɔ́ nɛ̀ ku tɑnnɔ̀ kɛ̀ di ndɛ̀ tũ̀ nkɛ dɔɔri dɛ̀ yɛ̃mmɛ̀ kɛtenkɛ̀ kù dì duɔ́ nkɛ̀ miɛkɛ.
15Di bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ nti Yiɛ̀ nKuyie ndo di nɑ́ɑ́nnɛ̀ dìì yiè ditɑ̃rì Odɛbu kɛ̀ di yo ku tɑmmɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ mmiɛkɛ, di do í yɑ̀ ku ììkɛ̀.
16Ndɑkɛnɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀! Di bɑ́ɑ́ yie nkɛ́dɔɔ̀ sitenkɑɑnìi kɛ́ sì dònnɛnɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ yoo bɛnitipòbɛ̀ kɛ̀ dɔ̀: Kuyie mɛ ndò.
17Yoo dí sì dònnɛ̀nɛ̀ fɛɔ̃̀fɛ̀ mɑfɛ̀, yoo kuwɑnwɑnkù mɑkù, yoo tɛnɔ̀tɛ̀,
18yoo dɛbɑmbɑɑ̀nnɛ̀ mɑrɛ̀, yoo siyĩĩ.

19Di bɑ́ɑ́ bɔ́útɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ kɛ́yɑ̀ diyiè nɛ̀ otɑ̃̀nkù yoo siwɑ̃̀ɑ̃, dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo kɛĩ́nkɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ɛ yṹɔ̃́ ndi yɛ̀mmɛ̀, kɛ̀ dí nínkú kɛ́ dɛ̀ bɑ̀ńtɛ̀. Ti Yiɛ̀ nKuyie ndɛ̀ yóunɛ̀ ibotí tɛì nyi.
20Díndi biɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ndi dènnɛní Esibiti muhɑ̃ɑ̃́ mmiɛkɛ kɛ̀ di bo ntú ku kɔbɛ mbɛ di mɛ̀ ndòmmɛ̀ yíe.
21Díì te kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ m pɛikɛ kɛ̀ kù bɛ́i nkɛ tú nyí senti kukó nSuditɛ̃ɛ̃, m mɛ n yí tɑti kɛtensɑ̀ɑ̀kɛ̀ kù di duɔ́ nkɛ̀ kɛ̀ di bo kɛ̀ tiekɛ.
22N yóó kú di nhɛì miɛkɛ nkɛ n yí senti kukó nSuditɛ̃ɛ̃, kɛ̀ díndi yóó kù sèńtɛ́ kɛ́tiekɛ kɛtensɑ̀ɑ̀kɛ̀.
23Dɔɔ̀nɛ̀ mɛyɔɔ̀mmɛ̀ kɛ bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ nti Yiɛ̀ nKuyie ndi dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ tɑummɛ̀. Di bɑ́ɑ́ dɔɔ̀ tɛtenkɑɑnìtɛ̀ yoo dɛ̀mɑrɛ̀, ti Yiɛ̀ nKuyie ndɛ̀ yetɛ́mu.
24Ti Yiɛ̀ nKuyie ntú muhɑ̃ɑ̃́ mmu kɛ tuɔ̀, kù dɔ́ kuù mɑ́ɑ̀ ndi te.
25Kɛ̀ di kɑ̀ri dìì mɔ̀nnì kɛtenkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndi duɔ́ nkɛ̀ kɛ mɔ̀ntɛ kɛ piɛ́ ibí, nɛ̀ di yɑɑ̀bío kɛ̀ di do mɛyɛi mmiɛkɛ, kɛ dɔ̀ɔ̀ sitenkɑɑnìi kɛ sì donnɛ̀nɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ dò ndi yetɛ kɛ dɔ̀ɔ̀ di Yiɛ̀ nKuyie nyí dɔ́ dɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ kù yonkɛ.
26Kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ dɛ̀ wùómmu ntì ndi nɑ̀kɛ́mɛ̀ yíe, kɛ̀ di mɛ̀ dɔ̀ɔ̀, di yóó kúmu mɛcɑ̃ɑ̃. Di bɑ́ nfòù kɛ́mɔntɛ kɛtenkɛ̀ di senti Suditɛ̃ɛ̃ kɛ bo tɑ kɛ̀. Ti Yiɛ̀ nKuyie mbo di kuɔ pɑ́íí!
27Di bo nkpɑɑ́ sɑ́m̀pɔ́ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndi cíɛ nkɛ̀ dí tɑɑ́ ibotí tɛì miɛkɛ.
28Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ dí nínkú kɛ́bɑ́ntɛ̀ sitenkɑɑnìi bɛnìtìbɛ̀ cìɛ́kɛ́ sì idɛí nɛ̀ yɛtɑ̃́rɛ̀ bɑ́ sì í wúó sì í mɔkɛ yɛto kɛ ɔ̃ɔ̃ keè, sì mɛ nhɔ̃ɔ̃ í ndi, sì ɔ̃ɔ̃ í nkèè kunɔ́ú.
29Di yó nkɛ mbo kɛ́wɑmmú ti Yiɛ̀ nKuyie, kɛ́ kù yɑ̀ kɛ̀ nsɑ̀ kɛ̀ di kù wɑmmú nɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu nɛ̀ di wɛ̃rímú mumɔu.
30N di nɑ̀kɛ́ tìì kó dimɑ̀ɑ̀ bo di tuɔkɛní dìì mɔ̀nni, kɛ̀ dí tɑ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ miɛkɛ dɛ mɔ̀nnì di bo wɛ̃tɛ kɛ́tũnnɛ di Yiɛ̀ nKuyie nkɛ́yie nkù yɛ̃ mmù.
31Kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie ndi kuɔ̀mmɛ̀ mɛsémmɛ̀ kɛ di dɔ́, kù í yóó di bɔntóo, kù í yóó di kuɔ kɛ di deè, kù í yóó yɛ̃̀ mmɛtɑummɛ̀ kù dɔ̀ɔ̀nɛ̀mɛ̀ di yɛmbɛ̀ kɛ ĩkú mɛ ĩ́nkɛ̀.
32Bekɛnɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ di nɑ́kɛ́! Nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀ɔ̀mɛ̀ onìtì kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀, kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ dɛ̀ mɛ̀ nduɔ́mɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ dɔ̀ɔ̀ diyiè mɑrì kɛ mɑ̀nnɛ̀ diɛnnɑ̀ɑ̀? Òmɔù mu nkèè tii m̀botí diyiè mɑrɑ̀ɑ̀?
33Kuwuɔ mmɑkù kɔbɛ bo nkeè Kuyie ntɑmmɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ mmiɛkɛ di mɛ̀ mmɛ̀ kèè mɛ̀ɛ̀ botí kɛ kpɑɑ́ kɛ fòùɑ̀?
34Di mu nyɑ̀ dibɔɔ̀ mɑrì dɔ̀ɔ̀mɛ̀ tidiɛtì nɛ̀ mɛbɛnkùmɛ̀ kɛ ɑ̃nnɛ́ kukɔ̃m̀bɔ̀doróo kɛ dènnɛ kubotí mɑkù kutɛkù miɛkɛ, ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù mɛ̀ ndɔ̀ɔ̀mɛ̀ Esibiti kɛ mɑ̀ mɛdiɛ̀ nkɛ di dènnɛníɑ̀?
35Dímbɛ kù bɛnkɛmɛ̀ dɛndɛ kó dimɑ̀ɑ̀, kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ di bɑntɛ́ kɛ dò nti Yiɛ̀ nKuyie nkuù mɑ́ɑ̀ tu Kuyie nkɛ̀ kutɛkù mɑkù í bo.
36Kɛĩ́nkɛ̀ nkɛ kù di bɛ́innɛ̀nnímɛ̀ kɛ bo di tié. Nkɛ di bɛnkɛ muhɑ̃ɑ̃́ ndiɛmù kɛtenkɛ̀ kɛ̀ di keè ku tɑmmɛ̀ mu miɛkɛ.

37Kù do dɔ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í ndi yɛmbɛ̀ dɛɛ̀ do te kɛ̀ kù di tɑ̃ɑ̃tɛ́ díndi bɛ yɑɑ̀bí, kɛ di dènnɛní Esibiti nɛ̀ ku kó muwɛ̃rímú,
38kɛ bɛ̀ti iwuɔ ndiɛyì di ììkɛ̀ ìì dɛu kɛ di pɛ̃ɛ̃tɛ́, kɛ kpeńnì kɛ di pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ bo di kɑnnɛ bɛ ɛì kɛ̀ dí dì tiekɛ, dɛ̀ mɛ̀ ndòmmɛ̀ yíe.
39Yĩ́ɛ̃́tɛ́nɛ̀ ti yíe, ɑ̃nnɛ́nɛ̀ ti di yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ, ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù tu Kuyie nkɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ duɔ́mɛ̀, ku kó difɔ̃nkúò kutɛkù mɑkù í bo.
40Mpĩ́nnɛ̀ ku kuɔ́ nɛ̀ ku tɑnnɔ̀ n di duɔ́ ndɛ̀ yíe nkɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ di mbo kɛ̀ dɛ̀ di nɑɑti díndi nɛ̀ di bí, kɛ̀ di fòmmuu mɔntɛ kɛtenkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndi duɔ́ nkɛ̀ kɛ̀ dì bo nkɛ̀ te sɑ̃́ɑ̃̀ kɛ miɛkɛ.
41Mɛm̀mɛ kɛ̀ Mɔyiisii tɑ̃ɑ̃tɛ́ yɛhɛkɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kukó nSuditɛ̃ɛ̃ kó diyɑ́ɑ̀ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀.
42Kɛ̀ dɛ kó yɛhɛkɛ̀ bo ntú disɔ̀rì kpɛyɛ. Kɛ̀ dɛ̀ dò ndɛ̀ kpɛtɛ́nɛ̀ òmɔù kòò kùɔ otɔù, bɛ̀ mɛ ndo í mɔkɛ tìmɑtì, dɛ yiɛ̀ ncokɛ́ kɛ́tɑ dɛ kó yɛhɛkɛ̀ kó dìmɑrì miɛkɛ kɛ́dɛɛtɛ́ o fòmmu.
43Kɛ̀ Dubɛnniibɛ nte Besɛɛ ɛì dìì bo dikpɑ́ɑ̀ ditennì ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ Kɑdiibɛ nte Dɑmɔti Kɑdɑɑdi tempɛ̃ nkɛ̀ Mɑnɑnsee te Kodɑnni Bɑsɑ̃ɑ̃ tempɛ̃.
44Ntɛ Mɔyiisi do duɔ́ nyìì kuɔ́ Isidɑyɛɛribɛ.
45Ò do bɛ̀ nɑ̀kɛ́mu ti Yiɛ̀ nKuyie nkuɔ́ nɛ̀ ku tɑnnɔ̀ nɛ̀ ku tié, ò do tì mbɛ̀ nɑ̀kɛ́ bɛ̀ yɛ̀nní dìì mɔ̀nni ndi Esibiti.
46Dɛ̀ do sɔ̃́ mbɛ̀ bo kukó nSuditɛ̃ɛ̃ kó diyɑ́ɑ̀ ndi Bɛti-Peɔɔ biriku ììkɛ̀ Amɔriibɛ kpɑ̀ɑ̀tì Sionni tenkɛ̀. Sionni do bo Ɛsibonni nwe Mɔyiisi nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ ò pɔ̀ntɛ bɛ̀ yɛ̀nní dìì mɔ̀nnì Esibiti,
47kɛ́tiekɛ o tenkɛ̀ kɛ múnkɛɛ fietɛnɛ̀ Ɔku Bɑsɑ̃ɑ̃ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɔkɛ, Amɔriibɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛdɛ́ bɛ̀ɛ̀ do bo kukó nSuditɛ̃ɛ̃ diyɑ́ɑ̀ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀.
48Kɛ̀ bɛ tenkɛ̀ tùótɛ́ Adowɛɛ ɛì kukó nhAdinɔ pɛɛ́mmɛ̀ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Siyonni tɑ̃rì bɛ̀ tu dì Ɛdimɔɔ,
49Kɛ̀ kùu kɔtɛ kɛ́dítɛ́ tɛdɔntɛ̀ Adɑbɑ kó dikpɑ́ɑ̀ kɛ́ntɔ kɛ́séntɛ́ kukó nSuditɛ̃ɛ̃, diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì mukɔ́kúɔ́ nkou nɛ̀ Pisikɑɑ tɑ̃rì pɛ̃ri.