Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - IKUƆ́ KÓNTÍMÙ

IKUƆ́ KÓNTÍMÙ 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dɛ kó difɔ̃nkúò ndi ti ìtɛ́mɛ̀ kɛ́kɔ́ntɛ́ kɛ́tũnnɛ dikpɑ́ɑ̀ kó kucɛ kùù yìɛ̀nɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì tipèntì kou, ti Yiɛ̀ nKuyie nti nɑ̀kɛ́ kɛ yɛ̃ ndɛ̀ ńdòmmɛ̀. Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti nfirì Seii tɑ̃rì kɛ dɔ̀ yɛwe pɛ́u.
2Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀:
3Di firì di ntɑ̃rì kɛ̀ dɛ̀ mɔ̀ntɛmu, kétɛ́nɛ̀ kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀.
4Nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ tú. Bɛ̀ itimu kɛ bo pɛ̃ɛ̃tɛ́ Seii tenkɛ̀ bɛ kɔbɛ Esɑyuu yɑɑ̀bí tenkɛ̀ mɑ̀nku, bɛ̀ yó mbɛ̀ dému bɛ̀ nɛ́ dɔɔ̀ mɛyɔɔ̀mmɛ̀.
5Bɛ̀ bɑ́ɑ́ bɛ̀ dokɛ́nɛ̀, n yí yóó bɛ̀ duɔ́ ndɛ̀mɑrɛ̀ bɛ tenkɛ̀ miɛkɛ bɑ́ kɛ̀ dɛ̀ nɛ́ mmɑ̀nnɛ̀ tɛnɑɑ̀cɛ̀tɛ̀ kó mɛpɛ̃kùmɛ̀, kɛ yɛ̃́ n duɔ́mmɛ̀ Esɑyuu nwe Seii tɑ̃rì kó kɛtenkɛ̀ kɛ̀ weè yó nkɛ te.
6Bɛ̀ yóó dontɛ́mu Esɑyuu kɔbɛ borɛ̀ tidiitì bɛ̀ yóó di tì nɛ̀ mɛniɛ mbɛ̀ yóó yɑ̃̀ mɛ̀.
7Kɛ yɛ̃́ mí mbɛ Yiɛ̀ nKuyie m bɛ̀ dɔ̀ɔ̀mɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ mbɛ tɔ̃mmú mumɔu miɛkɛ, yɛbie nsipísìnɑ̀ɑ̀ ndi yíe mí mbɛ Yiɛ̀ nKuyie m bɛ̀ bonɛ̀mɛ̀ fɛkpɑ́fɛ̀ fiɛ mmiɛkɛ, dɛ̀mɑrɛ̀ í bɛ̀ dòńtɛ́.
8Mɛm̀mɛ ti ìtɛ́mɛ̀ ti kɔbɛ Esɑyuu yɑɑ̀bí bɛ̀ɛ̀ bo Seii tɑ̃rì bɛ borɛ̀ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́pɛɛ́nnɛ̀ kucɛ kùù yíɛ́ Edɑti nɛ̀ Esiyonni-Kebɛɛ tenkɛ̀, kɛ́tũnnɛ dikpɑ́ɑ̀ tɛdɔntɛ̀ Adɑbɑ kó kucɛ kùù yìɛ̀nɛ̀ Mɔɑbu.
9Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni nnɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Di bɑ́ɑ́ do Mɔɑbu kɔbɛ mudoò di bɑ́ɑ́ bɛ̀ wɛ̃̀ńtɛ́, n yí yóó di duɔ́ ndɛ̀mɑrɛ̀ bɛ tenkɛ̀ miɛkɛ. Dɔti yɑɑ̀bí nyi n duɔ́mmɛ̀ Adi tenkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ kɛ̀ te.
10Nɛ̀ dimɔ̀nnì Emiibɛ bɛɛ̀ do dɛ̀ bo, bɛ̀ do tú kuwuɔ ndiɛkù kɔbɛ mbɛ, bɛnitidiɛbɛ̀ kɛ dònnɛ̀ Anɑkiibɛ.
11Bɛ̀ do bɛ̀ kɔɔ́nnɛ̀ Emiibɛ mbɛ nɛ̀ Defɑiibɛ. Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ ndò nhAnɑkiibɛ tu Defɑiibɛ mbɛ, kɛ̀ Mɔɑbu kɔbɛ mbɛ̀ yu kɛ tú Emiibɛ.
12Ɔriibɛ bɛɛ̀ do bo Seii nɛ̀ dimɔ̀nnì, kɛ̀ Esɑyuu yɑɑ̀bí bɛ̀ bɛ̀ti kɛ́ bɛ̀ kùɔ bɛmɔu pɑ́íí kɛ́kɑri bɛ tenkɛ̀. Isidɑyɛɛribɛ do mɛ ndɔ̀ɔ̀ kɛtenkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ duɔ́ nkɛ̀.
13Dɛ mɔ̀nnì ndi ti Yiɛ̀ nKuyie nti nɑ̀kɛ́mɛ̀ kɛ dɔ̀: Ítɛ́nɛ̀ kɛ́séntɛ́ kukó nSedɛki, kɛ̀ tí kù sèńtɛ́.
14Ti dɛ nyìtɛ́ Kɑdɛɛsi-Bɑnnɛɑ kɛ́ nyóó tuɔkɛ kukó nSedɛdi kɛ bo séntɛ́, kɛ̀ dɛ̀ ti túótɛ́ yɛbie nsipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ yɛ̀ni. Kɛ̀ ti do iti Kɑdɛɛsi-Bɑnnɛɑ kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dò nkɛ́nɑ kɛ́kɔtɛ mudoò kɛ̀ bɛ̀ɛ kú bɛmɔu kɛ̀ ti mu nyí tùɔ̀kɛ Sedikoo. Ti Yiɛ̀ nKuyie ndo yɛ̃ ndɛ̀ yó ndòmmɛ̀.
15Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù do bɛ̀ potɛ́ ku mɔ́mmɔnku kɛ́ bɛ̀ dèè pɑ́íí bɑ́ bɛ̀ kóò mɔù tɛ̃́nkɛ í nkpɑɑ́ bɛ kó dikɑrì.
16Bɛ̀ɛ̀ dò nkɛ́nɑ kɛ́kɔtɛ mudoò bɛ̀ ku dìì mɔ̀nnì bɛmɔu kɛ́deè,
17kɛ̀ ti Yiɛ̀ nní mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀:
18Di mmɔ̀nnì di yóó séntɛ́mu Mɔɑbu tenkɛ̀ kɛ́tɑ Adi kɔkɛ,

19Amɔniibɛ tenkɛ̀ di bɑ́ɑ́ bɛ̀ do mudoò di bɑ́ɑ́ bɛ̀ wɛ̃̀ńtɛ́ n yí yóó di duɔ́ ndɛ̀mɑrɛ̀ bɛ tenkɛ̀ miɛkɛ, n kɛ̀ duɔ́ nDɔti yɑɑ̀bí nyi, bɛɛ̀ kɛ̀ te.
20Defɑiibɛ ciɛ do nkɛ nɛ̀ dimɔ̀nnì bɛɛ̀ do dɛ̀ bo, kɛ̀ Amɔniibɛ bɛ̀ yu kɛ tú Sɑ̃nsumiibɛ,
21bɛ̀ do tú kuwuɔ ndiɛkù nku kɛ kpeńnì kɛ dɛu kɛ dònnɛ̀ Anɑkiibɛ, kɛ̀ Amɔniibɛɛ tuɔkɛní kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ bɛ̀ti kɛ́ bɛ̀ kùɔ pɑ́íí kɛ́kɑri bɛ tenkɛ̀.
22Kù do dɔ̀ɔ̀mɛ̀ Esɑyuu yɑɑ̀bí bɛ̀ɛ̀ do bo Seii, kɛ duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ bɛti Ɔriibɛ kɛ́kɑri bɛ tenkɛ̀, kɛ kpɑɑ́ kɛ̀ dɛ̀ bo nɛ̀ yíenní.
23Afiibɛ bɛɛ̀ do bo Kɑsɑɑ ɛì nɛ̀ dɛ kó sihɛkɛsí, kɛ̀ Kɑfutɔɔ ɛì kɔbɛ bɛ̀ do tú bɛ̀ Kɑfutodiibɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛní kɛ́ bɛ̀ kùɔ pɑ́íí kɛ́kɑri bɛ tenkɛ̀.
24Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni nnɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Ítɛ́nɛ̀ kɛ́séntɛ́ kukó nhAdinɔ, n di duɔ́mmu Amɔriibɛ kpɑ̀ɑ̀tì Sionni Ɛsibonni ɛì kou nɛ̀ o tenkɛ̀. Donɛ̀ we mudoò,
25kɛ́túótɛ́ yíe nnɛ̀ yɛwe yɛ̀ɛ̀ kpɑɑní ibotí imɔu ìì bo kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kùmɑkù í yóó di dɑ́ɑ́tí. Bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo keè di kpɛ́í kufɔ̃wɑɑ́ nkuù yóó bɛ̀ ɑutɛ́ kɛ̀ bɛ̀ nkpeutí.
26Mɛm̀mɛ kɛ̀ tí mbo Kedemɔti kó dikpɑ́ɑ̀ tɛdɔntɛ̀ kɛ́dɛitɛ bɛnìtìbɛ̀ kɛ́tɔ̃ nhƐsibonni ɛì kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sionni borɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ bo ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Nɛ̀ diwɛ̀ì ndi ti kéróomɛ̀.
27Ti dɔ́ kɛ́nɑ ɑ tenkɛ̀ nkɛ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́, ti yó mbɔkɛ́ kucɛ mɑ́ɑ̀ ndi ti í yóó dɑutɛ́ kubɑkù yoú yoo kucɑ̃̀nku.
28Ti yóó dɑ dontɛ́nɛ̀mu tidiitì ti yóó di tì nti kɛ́ dɑ dontɛ́nɛ̀ mɛniɛ nkɛ́yɑ̃̀. Ti yóó nɑ ɑ tenkɛ̀ mɑ́ɑ̀ ndi kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́.
29Esɑyuu yɑɑ̀bí ìì bo Seii tenkɛ̀ nɛ̀ Mɔɑbiibɛ bɛ̀ɛ̀ bo Adi ɛì bɛ̀ ti dɔ̀ɔ̀mɛ̀, ti dɔ́ kɛ́séntɛ́ Suditɛ̃ɛ̃ nwe kɛ́kɔtɛ kɛtenkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù ti te kù ti duɔ́ nkɛ̀.
30Ɛsibonni kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sionni mɛ nyí nyie nkɛ bo ti pɑ̃ kucɛ kɛ̀ tí pɛ̃ɛ̃tɛ́ o tenkɛ̀, ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù do kpénkùnnɛ o to nɛ̀ o yɛ̀mmɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ kùu bɛ̀ ɑ̃nnɛ́ ti nɔu miɛkɛ dɛ̀ mɛ̀ ndòmmɛ̀ yíe.
31Mɛm̀mɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nni nnɑ̀kɛ́mɛ̀ kɛ dɔ̀: N dɑ duɔ́mmu okpɑ̀ɑ̀tì Sionni nɛ̀ o tenkɛ̀. Do we mudoò kɛ́fietɛ o tenkɛ̀.
32Kòo kpɑ̀ɑ̀tì Sionni ítɛ́nɛ̀ o nìtìbɛ̀ kɛ́ ti do Yɑɑsi ɛì.
33Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò ɑ̃nnɛ́ ti nɔu miɛkɛ, kɛ̀ ti bɛ̀ potɛ́ wenwe nɛ̀ o nìtìbɛ̀,
34kɛ́fietɛ bɛ ɛkɛ̀ yɛmɔu kɛ́kuɔ bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ nɛ̀ ibí, bɑ́ òmɔù í nyentɛ́ bɑ́ òmɑ́ɑ̀.
35Iwũɔ̃ mɑ́ɑ̀ ndi nɛ̀ tinɛntì ti do ɛímɛ̀ dɛ kó dihɛì miɛkɛ,
36kɛ́túótɛ́ Adowɛɛ, dihɛì dìì bo kukó nhAdinɔ kó mɛpɛɛ́mmɛ̀ nɛ̀ dihɛì tɛrì dìì bo Adinɔ biriku miɛkɛ, kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Kɑdɑɑdi tenkɛ̀, dihɛì mɑrì í mbo ti yĩɛ̃kɛ dì. Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù do yɛ̀ nti duɔ́ nyɛmɔu.

37Amɔniibɛ tenkɛ̀ mɑ́ɑ̀ ndi ti do í kɑ̀ɑ́kɛ́mɛ̀ nɛ̀ kukó nSɑbɔki kó mɛpɛɛ́mmɛ̀ nɛ̀ yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kó yɛhɛkɛ̀ nɛ̀ yɛbòrɛ̀ tɛyɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo ti nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀ ti bɑ́ɑ́ kɑ́ɑ́kɛ́ yɛ̀.