Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - IKUƆ́ KÓNTÍMÙ

IKUƆ́ KÓNTÍMÙ 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dí nyɛ̃́ dididɛ̀ì kóo tɑ̃̀nkù kpɛ́í kɛ́mbɑɑ̀ ndiyentɛ́bɑnni kɛ sɑ̃ntí ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kɛ yɛ̃́ dididɛ̀ì kóo tɑ̃̀nkù miɛkɛ do nkɛmɛ̀ kɛyènkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù di dènnɛnímɛ̀ Esibiti.
2Diyentɛ́bɑnni kó diyiè di níí fíé iwũɔ̃ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te, inɑ̀ɑ̀kɛ nɛ̀ ipe nɛ̀ sibɔɔ́, ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ dìì bòrì kɛ̀ ku yètìrì dɛ̀ yu.
3Dɛ kó dibɑnni miɛkɛ di níí nyo mpɛ̃́ɛ̃̀ wèè í kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti, di níí nhò cɑ̀ɑ́ nkɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀, dɛ kóò pɛ̃́ɛ̃̀ weè yó ndi denniní di do di mɛ̀ɛ̀ sémmɛ̀ Esibiti. Kɛ yɛ̃́ di do yɛtìnímɛ̀ Esibiti kɛ̀ dɛ̀ dò mmɛcɑ̃ɑ̃ mmɛ, di níí yó mmɛ nhɔ̃ kɛ denninní di do yɛ̀ dìì yiè Esibiti kó kɛtenkɛ̀.
4Mutie mùù muuti mù bɑ́ mbo òmɔù cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɛ kó yɛwe yɛ̀yiekɛ̀ miɛkɛ di tenkɛ̀ kɛmɔu duɔ́mɛ̀. Di fìé ìì wũɔ̃ diyiè ketirì kó kuyuoku ì bɑ́ nkpɑɑ́ kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́.
5Di mɛ mbɑ́ɑ́ fíé dɛ kó iwũɔ̃ dihɛì mɑrì cɛ̃́nkoo kpɛri, ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù di duɔ́ nyɛ̀ɛ̀ ɛkɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ di bo.
6Di níí ì fìé diyentɛ́bɑnni ti Yiɛ̀ nKuyie kùù di te kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ dìì bòrì ndi kɛ̀ ku yètìrì dɛ̀ yu, kuyuoku diyiè tɑtoo dìì mɔ̀nnì, di do yɛtìní Esibiti kɛ̀ dɛ̀ dòmmɛ̀.
7Di bénnɛ́ di wũɔ̃ kɛ́ ì cɑ̀ɑ́kɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ dìì bòrì dɛ kpɛ́í, kɛ̀ dɛ̀ wentɛ́ di wɛ̃tɛ kɛ́ kò ndi touti borɛ̀.
8Dí ncɑ́ɑ́ mpɛ̃́ɛ̃̀ wèè í kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀kuɔ̀, diyiè yiénnì dibɑnni denni dìì yiè kɛ̀ di tíí nkɛ́sɑ̃ntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie kùù di te. Di bɑ́ɑ́ pĩ́ mmutɔ̃mmú mɑmù dɛ yiè.
9Di níí kɑɑ̀ nyɛwe yɛ̀yiekɛ̀ mɛfitímɛ̀ kucɛ mɛ̀yiekɛ̀, kɛ́túótɛ́ di ketírí dìì mɔ̀nnì mudidɛ̀ì.
10Dí mbɑɑ̀ ndididɛ̀ì bɑnni kɛ sɑ̃ntí ti Yiɛ̀ nKuyie kùù di te kɛ́ kù pɑ̃mmú diwɛ̀ì kó yɛpɑ̃rɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ mmɑ̀nnɛ̀ kù di dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ mɛ̀ mɑ̀mɛ̀.
11Kɛ̀ dí dɛ̀ tɔní kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ dìì bòrì dɛ kpɛ́í kɛ̀ bɛ̀ dɛ̀ yu ku yètìrì. Diwɛ̀ì ndi bo mɛdiɛ̀ díndi nɛ̀ di bí initidɑɑì nɛ̀ initipòì nɛ̀ di kó bɛtɔ̃mbɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀, nɛ̀ Defiibɛ nɛ̀ bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ di bonɛ̀ nɛ̀ iciribí nɛ̀ bɛkúpobɛ̀.
12Dí ndenniní di do túmɛ̀ Esibiti kó kɛtenkɛ̀ tidɑɑtì. Mpĩ́nnɛ̀ dɛ kó ikuɔ́.
13Kɛ̀ di puotí dìì mɔ̀nni di diitì kɛ deè, kɛ kùɔ̀ti fínyĩ̀ kó yɛbɛ mɛnɑɑ̀, dí bɑɑ́ ntitouti kó dibɑnni kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀.
14Kɛ̀ diwɛ̀ì ńdi bo díndi nɛ̀ di bí initidɑɑì nɛ̀ initipòì nɛ̀ di kó bɛtɔ̃mbɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ nɛ̀ bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ di bonɛ̀ nɛ̀ iciribí nɛ̀ bɛkúpobɛ̀.
15Di níí yóó kɔtɛ di Yiɛ̀ nKuyie kùù di te kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ dìì bòrì ndi kɛ́bɑɑ́ ndɛ kó dibɑnni kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀ kɛ́nsɑ̃ntí ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kɛ yɛ̃́ kù di dɔ̀ɔ̀mɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ di diitì pɛitɛ́ kɛ̀ di kpɛrɛ dɛmɔu yie nkɛ̀ diwɛ̀ì ndi bo mɛdiɛ̀.
16Dibenni bɛnitidɑɑbɛ̀ níí kɔtɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ dìì bòrì kucɛ mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ́bɑɑ́ mpɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti bɛ kó dibɑnni nɛ̀ dididɛ̀ì bɑnni nɛ̀ titouti kpɛri, òmɔù bɑ́ɑ́ kɔtɛ ti Yiɛ̀ nKuyie mborɛ̀ o nɔu sitetìrì.
17Bɑ́ wè o níí pɑ̃ kɛ̀ dɛ̀ mmɑ̀nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù ò te kù ò dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ mɛ̀ mɑ̀mɛ̀.
18Di tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛnìùbɛ̀ diɛbɛ̀ nɛ̀ bɛsɑ́m̀pɔ́bɛ̀ yɛhɛkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te di duɔ́ nyɛ̀ yɛmɔu miɛkɛ, di botí tũmmɛ̀ itɔbɛ̀, kɛ̀ bɛ mbekùnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kɛ tũ ntimɔ́mmɔnti.

19Bɛ̀ bɑ́ɑ́ yetɛ́nɛ̀ tibeéntì tì dò nkɛ́ndòmmɛ̀, di bɑ́ mbɑɑ̀tì bɛnìtìbɛ̀, di mɛ mbɑ́ ncɔú ticuuti kɛ yɛ̃́ ticuuti tiì ɔ̃ɔ̃ yɛ̃ĩkùnnɛmɛ̀ mɛciì nyɛmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bɑ́ɑ́ yɑ̀ timɔ́mmɔnti.
20Dí mbekù kɛ tũ ntimɔ́mmɔnti, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ dí nfòù kɛ́mɔntɛ kɛ́tɑ kɛtenkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie kùù di te kù di duɔ́ nkɛ̀ kɛ́kɑri.
21Di bɑ́ɑ́ cónnɛ́ kutedɔú diwũɔ̃tɔ̀nnì di mɑɑ́ dì ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te ku kpɛ́í di tɑkɛ́.
22Di mɛ mbɑ́ɑ́ fíí nditɑ̃́rì mɑrì ti Yiɛ̀ nKuyie nyí dɔ́ dɛ̀.