Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ikoyã

Ikoyã 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sa'onaↄ ń Levii buiↄ píi su bùsu kpaalɛsɛ lán Isaili kĩniↄwao. Sa pↄ́ wì o Diiwa wà a pↄ́ nísi kátɛu à tɛ́kũ pↄ́ kĩniↄ ń pↄ́ pↄ́ wì aà gbao iↄ dɛ ń pↄblea ũ.
2Aa bùsu kpaalɛsɛ ń ń gbɛ̃́ↄo. Dii mɛ́ ń baa ũ lá a ònɛ́wa.
3Tó gbɛ̃́ lɛ́ sáaukpa sa'o ń zuo ge sã ge ble, aàli a ↄ do ń a gɛɛ'uↄ ń a basaao kpa sa'onaↄwa ń pↄ́ ũ.
4À á pↄ́wɛn káau ń á vɛ̃ɛ káauo ń á nísi káauo ń sãkã pↄ́ á kɛ̃̀ɛlɛ sɛ̃́iaↄ kpámá,
5asa ampiↄ Dii á Lua ń sɛ́ á buiↄ guu, aaↄ sa'ozĩ kɛ ń a tↄ́o gↄↄpii, ampiↄ ń ń buiↄ.
6Tó Levii bui bↄ̀ Isaili wɛ̃́lɛ pↄ́ a kuu, kɛ́ àlɛ gu pↄ́ Dii a sɛu nidɛ yã́i, mɛ́ à gɛ̀ zↄ̃̀lɛ we,
7ali sa'ozĩ kɛ ń Dii a Lua tↄ́o, lá a gbɛ̃́ Levii bui pↄ́ lɛ́ zĩkɛ Diiɛ weↄwaɛ.
8Ali a baa ble láńwaɛ, pↄ́ pↄ́ aà mae bɛdeↄ lí kpã́sãɛ̀ bàasi.
9Tó a gɛ̃ bùsu pↄ́ Dii á Lua lɛ́ kpáwá guu, ásu bui pↄ́ kú weↄ yãbɛ̃ɛkɛa dadao.
10Á gbɛ̃e su sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ o ń a nɛgↄ̃ɛ ge nↄɛoo. Màsokɛna ge gbɛ̃kↄↄlɛkɛna ge wɛɛlɛkɛna ge pↄdamade su àↄ kú á guuo
11ge ɛsɛbɛ̃ɛde ge wɛlɛnde ge tã́ade ge gɛ̀sisina.
12Asa yãbeetaakɛnaↄ bɛ̃̀ɛ Diiɛɛ. Yãbɛ̃ɛ beeↄ kɛa yã́i ↄ̃ Dii á Lua lɛ́ buipiↄ yáiɛ́.
13Àↄ ku tàaesai Dii á Luaɛ.
14Bui pↄ́ álɛ ń bùsu símápiↄ, aaì tã́adeↄ ń màsokɛnaↄ yãma, ãma ápiↄ, Dii á Lua i weiɛ́o.
15Dii á Lua a á bui gbɛ̃e sɛ ãnabi ũ lamawa. Aà yã́ ↄ̃ áli ma.
16Yã́ pↄ́ á gbɛ̀a Dii á Luawa gↄↄ pↄ́ a kↄ̃ kã̀aa Olebun we. A mɛ̀ Dii á Lua su yã'oɛ́ lↄo, á ye tɛ́ zↄ̃ↄpi gwaaio, kɛ́ ásu gao yã́i.
17Dii òmɛɛ à mɛ̀ á yã́ pↄ́ á òpi maa.
18À mɛ̀ á tó á gbɛ̃e gↄ̃ ãnabi ũ lamawa, i a yã́ sóso kaɛ̀ aà lɛ́u, ãnabipi i yã́ pↄ́ Dii dàɛpi oɛ́ píi.

19Tó gbɛ̃́ i swã́sɛ Dii yã́ pↄ́ ãnabipi a o ń aà tↄ́oio, Dii a yã́pi la adewaɛ.
20Tó gbɛ̃́ kàamai vĩ, mɛ́ à yã́ pↄ́ Dii i daɛo ò ń aà tↄ́o, ge à yã'ò ń dii pãle tↄ́o, wàli ãnabi bee taa dɛ.
21Á gí làasookɛi à mɛ: Kpelewa wá e yã́ pↄ́ i bↄ Dii kĩ́io dↄ̃i?
22Tó gbɛ̃́ yã'ò ń Dii tↄ́o, mɛ́ yã́pi i kɛo ge i gbɛsuo, yã́ pↄ́ Dii i oon we. Gbɛ̃́pi kàamai mɛ́ tò à yã́pi ò. Ásu vĩakɛɛ̀o.