Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - 2 Samuel

2 Samuel 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Taim Bikpela i kisim bek Devit long han bilong Sol na long han bilong olgeta arapela birua bilong en, orait Devit i mekim dispela song na singim long Bikpela.
2Tok bilong song i olsem, “Bikpela em i strongpela banis bilong mi. Em i olsem ston i haitim mi, na em i save kisim bek mi long han bilong ol birua.
3God i olsem bikpela ston mi save go long en na hait long ol birua. Bikpela i olsem hap plang bilong mi na em i haitim mi long ol birua. Em i gat strong bilong kisim bek mi na lukautim mi. Em i strongpela banis na ples hait bilong mi. Bikpela, yu helpim bilong mi na yu save kisim bek mi long taim ol i laik bagarapim mi.
4“Mi beten long Bikpela na em i helpim mi, na ol birua i no inap bagarapim mi. Yumi mas litimapim nem bilong Bikpela.
5“Klostu dai i painim mi, olsem si i kirap bikpela na i laik karamapim mi.
6Klostu dai i holim mi na mi go long matmat olsem umben i holimpas mi na mi no inap long ranawe.
7Mi bel hevi nogut na mi singaut strong long Bikpela. Mi singaut long God bilong mi bai em i helpim mi. Em i stap long haus bilong en na em i harim singaut bilong mi. Na em i putim yau long beten bilong mi.
8“Orait nau Bikpela i kros long ol birua bilong mi. Olsem na em i mekim graun i guria nogut tru, na ol maunten na skai i seksek moa yet.
9Smok i kamap long nus bilong Bikpela. Na paia i kamap long maus bilong en na kukim planti samting. Na em i sutim ol hap paia i go nabaut.
10Em i opim skai na i kam daun. Na blakpela klaut i stap aninit long lek bilong en.
11I olsem wanpela ensel i karim em na i flai i kam. Na i olsem win i gat wing bilong pisin na i karim God i kam hariap tru.
12Em i mekim tudak i kamap olsem haus sel bilong en, na ol blakpela klaut bilong ren i karamapim em.
13Tasol em i mekim ples i lait olgeta, na ol hap paia i sut i kam ausait long dispela lait.
14Bikpela i stap long heven na i bikmaus moa yet olsem klaut i pairap. God Antap Tru i autim tok bilong en.
15Em i mekim lait bilong klaut i kamap olsem ol spia bilong en, na em i sutim ol birua na ol i ranawe nabaut.
16Bikpela i krosim ol birua na belhat bilong en i olsem strongpela win i sakim ol. Na belhat bilong en i mekim solwara i drai olgeta, na ol samting bilong strongim graun i kamap ples klia.
17“Bikpela i stap antap na i putim han i kam daun na i kisim bek mi. Bikpela si i karamapim mi tasol em i pulim mi i kam antap.
18Ol birua bilong mi i strong tru na mi no inap winim ol. Tasol Bikpela i kisim bek mi long han bilong ol.

19Bipo taim nogut i painim mi na ol birua i kam pait long mi. Tasol Bikpela i bin was long mi.
20Em i bin helpim mi na mi stap gut. Em i laikim mi tumas, olsem na em i kisim bek mi.
21Mi bihainim stretpela pasin, olsem na Bikpela i givim mi planti gutpela samting. Mi no mekim wanpela rong, olsem na God i mekim gut long mi.
22Mi bihainim gut lo bilong Bikpela. Mi no bin givim baksait long God bilong mi na mekim pasin nogut.
23Mi bin tingting oltaim long ol lo bilong en, na mi no bin givim baksait long tok bilong en.
24Em i save, mi no gat wanpela asua. Mi bin was gut long wokabaut bilong mi, nogut mi mekim wanpela rong.
25Olsem na Bikpela i tingim stretpela pasin bilong mi, na em i bekim gutpela pasin long mi, long wanem, mi stap klin long ai bilong em.
26“Bikpela, sapos man i no lusim yu, orait yu no save lusim em. Sapos man i mekim stretpela pasin na i no gat asua, orait yu save bekim stretpela pasin tasol long em.
27Sapos wanpela man i bihainim klinpela pasin, orait yu save soim em klinpela pasin bilong yu. Tasol sapos man i bihainim pasin nogut, orait yu save bekim nogut long em.
28Yu save kisim bek ol manmeri i daunim ol yet. Tasol yu save daunim ol manmeri bilong hambak.
29“Bikpela, yu yet yu lait bilong mi, na yu save rausim tudak long mi.
30God, sapos yu helpim mi, bai mi inap daunim bikpela lain birua. Na sapos yu strongim mi, bai mi inap kalapim bikpela banis bilong taun.
31Pasin bilong God i gutpela tru na i stret olgeta. Sapos em i promis long mekim wanpela samting, orait tok bilong en em i tru olgeta. Bikpela i olsem hap plang bilong pait, na em i save lukautim gut olgeta man i go long em na ol i hait long ol birua.
32“Bikpela tasol em i God tru. Em wanpela tasol i banisim yumi olsem bikpela ston.
33God em i strongpela ples hait bilong mi. Em i save stretim gutpela rot bilong mi long wokabaut.
34Em i mekim mi i wokabaut gut tru olsem ol wel abus antap long ol maunten, na mi no inap pundaun.
35Em i skulim mi long pasin bilong pait, na em i mekim han bilong mi i strong. Mi inap taitim strongpela banara ol i wokim long bras.
36Bikpela, yu bin kisim bek mi long han bilong ol birua. Yu givim mi hap plang bilong yu na mi hait i stap baksait long en. Yu bin helpim mi na mi gat biknem long ai bilong ol manmeri.

37Yu bin givim gutpela rot long mi na lek bilong mi i no wel. Mi wokabaut na mi no pundaun.
38Mi bin ranim ol birua na bagarapim ol. Mi mekim save tru long ol na mi pinisim ol olgeta.
39Mi sutim olgeta na ol i pundaun. Ol i slip i stap klostu long lek bilong mi, na ol i no kirap gen.
40Yu givim mi strong bilong pait. Na yu putim ol birua long han bilong mi, na mi winim ol.
41Yu mekim ol birua i tanim baksait na i ranawe long mi, na mi pinisim ol dispela man i no laikim mi.
42Ol i bin painim ol man bilong helpim ol, tasol i no gat man i stap. Na ol i krai long yu, Bikpela, tasol yu no harim prea bilong ol.
43Mi bagarapim ol tru na ol i kamap olsem das. Mi daunim na krungutim ol, olsem mi wokabaut antap long graun malumalum long rot.
44“Taim ol manmeri bilong mi i birua long mi, yu bin helpim mi na ol i no bagarapim mi. Na yu larim mi i stap bosman bilong ol arapela lain manmeri tu. Ol manmeri mi no bin save long ol, nau ol i stap aninit long mi.
45Ol manmeri bilong ol arapela kantri, ol i pret long mi, na ol i kam brukim skru long mi. Ol i harim tok long biknem bilong mi, na wantu ol i aninit long mi.
46Strong bilong ol i lus pinis, na ol i lusim ol strongpela taun bilong ol, na ol i guria guria i kam long mi.
47“Bikpela i stap oltaim. Em i olsem bikpela ston i banisim mi, olsem na yumi mas litimapim nem bilong em. God bilong mi i save helpim mi na i kisim bek mi, olsem na yumi mas litimapim biknem bilong em.
48God i bin bekim pasin nogut bilong ol birua bilong mi. Na em i putim ol arapela lain pipel i stap aninit long mi.
49Na em i kisim bek mi long han bilong ol birua. Bikpela, yu bin givim biknem long mi long ai bilong ol birua bilong mi. Yu bin helpim mi na ol man bilong pait i no kilim mi i dai.
50Olsem na mi bai litimapim nem bilong yu namel long ol arapela lain manmeri. Na mi bai mekim song bilong litimapim nem bilong yu.
51“Bikpela i makim mi, Devit, long kamap king. Na oltaim em i save mekim mi i winim tru ol birua. Oltaim em i save laikim mi tru na em bai i laikim tu ol lain bilong mi i kamap bihain.”