Text copied!
CopyCompare
BIBLE MUTAL - Luo Samuel

Luo Samuel 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ke LEUM GOD El molella David liki inpaol Saul ac mwet lokoalok pac saya, na David el onkakin on soko inge nu sin LEUM GOD:
2LEUM GOD El eot ku luk, nien wikla luk, Ac Mwet Lango luk.
3God luk El mwe loang luk, Ke nga muta yorol nga inse misla. El loangeyu oana sie mwe loeyuk; El lain mwet lokoalok luk ac ase misla nu sik. El mwet lango luk; El loangeyu ac moliyula liki mwe lokoalok.
4Nga pang nu sin LEUM GOD, Ac El moliyula liki mwet lokoalok luk. Kaksakin LEUM GOD!
5Noa lun misa apinyula; Noa lun kunausten toki nu fuk.
6Mwe kapir lun misa srumasryula, Ac kulyuk akola in sruokyuwi.
7In keok luk, nga pang nu sin LEUM GOD; Nga pang nu sin God luk tuh Elan kasreyu. In tempul lal el lohng pusrek; El porongo ke nga pang Elan kasreyu.
8Na faclu rarrar ac usrusryak; Pwelung yen engyeng uh mukuikui ac kusrusrsrusr Mweyen God El kasrkusrak!
9Kulasr fofosryak liki infwacl, Sie e in kunausten ac mulut fol sikyak liki oalul.
10El seya acn lucng ac tufoki, Wi sie pukunyeng lohsr ye nial.
11El sohksok mui fin cherub; El pwesroul ke poun eng uh.
12El nokmulla ke lohsr; Pukunyeng matoltol sessesla ke kof raunella.
13Mulut fol firiryak liki sarom su oan ye mutal.
14Na LEUM GOD El ngirngir yen engyengu me, Ac pusren God Kulana lohngyuk.
15El pisrik pisr natul, ac mwet lokoalok lal fahsrelik; Ke kalmelik lun sarom El oru elos kaingelik.
16Ke LEUM GOD El kai mwet lokoalok lal Ac ngirla nu selos ke kasrkusrak, Acn loal in meoa wanginla koano, Ac pwelung lun faclu ikakelik.
17LEUM GOD El saplaki lucng me ac sruokyuwi; El amakinyuyak liki inkof loal.
18El moliyula liki mwet lokoalok kulana luk, Ac liki elos nukewa su srungayu. Elos arulana ku likiyu.

19Ke nga muta in mwe ongoiya, elos lainyu, Tusruktu LEUM GOD El loangeyula.
20El kasreyu ac srukyuyak liki mwe fosrnga; El moliyula mweyen el insewowo sik.
21LEUM GOD El ase lacnen orekma suwohs luk; El akinsewowoyeyu mweyen wangin ma koluk luk.
22Nga akos na ma sap lun LEUM GOD; Nga tiana forla liki God luk.
23Nga karinganang ma sap lal nukewa, Nga tia seakos ma El sapkin.
24El etu lah wangin ma sutuu luk, Ac nga sifacna liyeyuyang tuh nga in tia oru ma koluk.
25Ouinge El ase mwe mol nu sik mweyen nga oru ma suwohs, Mweyen El etu lah wangin mwetik.
26O LEUM GOD, kom oaru nu selos su oaru nu sum, Ac kom arulana wo nu selos su moul suwohs.
27Kom nasnas nu selos su nasnas, A kom kwaselos su koluk.
28Kom molelos su inse pusisel, A kom akpusiselyalos su inse fulat.
29LEUM GOD, kom kalem luk; Kom sisla lohsr likiyu.
30Kom akkeyeyu tuh nga in lain mwet lokoalok luk Ac ase ku nu sik in kutangla loang lalos.
31Suwoswoslana orekma lun God se inge, Kas lal arulana pwaye ac fal in lulalfongiyuk! El oana sie mwe loang Nu sin mwet nukewa su suk molela sel.
32LEUM GOD mukena El God; God mukena El mwe loang lasr.
33God se inge El nien molela ku luk; El oru inkanek luk in misla ac wo.
34El akkeye niuk in suwohs oana soko deer; El karinginyu fineol uh.
35El akpahyeyu nu ke mweun Tuh nga in ku in orekmakin mwe pisr kulana.
36O LEUM GOD, kom karinginyu ac moliyula; Kasru lom oru nga in pwengpeng.

37Kom karinginyu tuh nga in tia sruoh, Ac nga soenna ikori.
38Nga ukwe mwet lokoalok luk ac kutangulosla; Nga tia tui nwe ke na nga kunauselosla.
39Nga srunglulosi, ac elos tia ku in tuyak; Elos kutangyukla oan ye mutuk.
40Kom akkeyeyu nu ke mweun Ac ase kutangla fin mwet lokoalok luk.
41Kom oru mwet lokoalok luk in kaing likiyu; Nga kunauselosla su srungayu.
42Elos suk mwet in kasrelos, a wangin mwet molelosla; Elos pang nu sin LEUM GOD, a El tiana topuk.
43Nga toanelosi, ac elos ekla oana kutkut; Nga itungulosi oana fohk furarrar inkanek uh.
44Kom moliyula liki mwet alein nu sik, Ac oakiya tuh nga in leum fin mutunfacl uh; Mwet ma nga tia etu, inge elos orekma nu sik.
45Mwetsac elos srim ye mutuk; Ke elos lohng pusrek, elos akos.
46Pulaik lalos wanginla Ac elos rarrar ke elos tuku liki pot ku lalos.
47LEUM GOD El moul! Kaksakin El su nien molela luk! Fahkelik pwengpeng lun God ku su moliyula!
48El ase kutangla fin mwet lokoalok luk; El akpusiselye mutunfacl su muta ye kolyuk luk
49Ac moliyula liki mwet lokoalok luk. O LEUM GOD, kom ase kutangla fin mwet lokoalok luk Ac liyeyuyang liki mwet sulallal.
50Ouinge nga kaksakin kom inmasrlon mutunfacl uh; Nga onkakin on in kaksak nu sum.
51God El sang kutangla lulap nu sin tokosra lal; El akkalemye lungse kawil lal nu sel su el sulela, Aok, nu sel David ac fita lal ma pahtpat.