Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 2 SAMUƐLI

2 SAMUƐLI 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kũ Dikiri kína Dauda bò Solu kũ a ibɛrɛ kparanↄ ↄĩ, à lɛ̀ɛ dà kũ Dikiri tↄ́o
2à pì: Dikirimɛ ma gbɛ̀si kũ ma zɛki gbãnao ũ, ma surabariimɛ.
3Ma Ludamɛ ma gbɛ̀si ũ, madì nai. Àkũmɛ ma sɛ̃gbako ũ ma surabari gbãna kũ ma guleio, ma utɛki kũ ma bokio, àdi ma sí gbɛ̃ pãsĩnↄa.
4Dikiri kà ò a sáabu kpá. Madì a sísi, àdi ma bo ma ibɛrɛnↄ ↄĩ.
5Gó'itɛ vlɛ̃̀ kũmao, ísↄ̃ kũ àdi ń kakatɛ tɛni ma ble.
6Mira bànↄ lìkamai, ga tankutɛ kpàkpamɛnɛ ma arɛ.
7Kũ má kú wari gũn lɛ, ma Dikiri sìsi, ma wiki lɛ̀ ma Ludaa, akũ à ma kòtoo mà zaa a bɛa, ma wiki kà a kĩnaa, à gɛ̃̀ a sãn.
8Zĩtɛ lùkaluka à yĩ̀gãyĩgã, kpinↄ dègedege ari ń zĩnin. Ò lùkaluka kũ a pↄ fɛ̃̀ yãi.
9Túsukpɛ bò a yĩn, tɛ́ kũ àdi ń kpata bò a lɛ́n, a yↄ̃̀nↄ tɛn tɛ́ kɛ a arɛ.
10À musu wɛ̃̀ à kìpa, legũ sìsi a gbá gbáru.
11Àtɛn vura dina kɛrubu kpɛ, àtɛn yàa kɛ ĩala.
12À gusira dà a zĩdala, ludambɛ sira kũ̀ a kúkila.
13Zaa a gakuri tɛ́kɛnaa gũn legũ tɛn pí pãsĩpãsĩ.
14Dikiri pàta zaa musu, Luda Musude kòto dↄ legũpũtãna ũ.
15À kàa fã̀ ma ibɛrɛnↄa à ń fãkↄ̃a, à tò legũ pìḿma à pɛ̀ḿma.
16Kũ Dikiri pàtaḿma, kũ à pↄ́ bò a yĩn, ísira zĩtɛ bò gupuraa, andunia zĩni gↄ̃̀ katɛna pótompo.
17À ↄ bò zaa musu à ma kũ, à ma bo swada gũn.
18À ma si ma ibɛrɛ gbãna ↄĩ kũ ma zãnguri kũ ń gbãna demalanↄ.

19Ò lɛ̀tɛma ma sunyĩkɛgↄrↄa, ama Dikiri zɛ̀ kũmao.
20À ma bo à ma gba mɛ̀poroki, à ma sura bà kũ à yemai yãi.
21Dikiri yã kɛ̀mɛnɛ ma nɛ̀sɛmana lɛ́n, à fĩna bòmɛnɛ ma gbãsĩsarikɛ lɛ́n.
22Zaakũ má Luda yãditɛnanↄ kũna, mádi yã vãni kɛ ma a Luda tònlo.
23A dokayãnↄ dìgↄ̃ domɛnɛ arɛ pínki, mádi kpɛ li yã kũ à dìtɛnↄnɛro.
24Má kunna taari vĩ Dikirinɛro, má a zĩda kũna durunna sari.
25Dikiri fĩna bòmɛnɛ ma nɛ̀sɛmana lɛ́n, zaakũ à è má kun gbãsĩ sari.
26Náanidemɛ n ũ náanidenↄnɛ, taarisaridemɛ n ũ taarisaridenↄnɛ.
27Ń swáswa gbɛ̃ swáswanↄnɛ, ama ndì ibɛrɛ kpá kũ gbɛ̃ dↄ̀rↄsaridenↄo.
28Ndì zĩdabusarinↄ sura ba, ndì zĩdabirinↄ lago.
29Dikiri, mↄkↄ̃mmɛ ma fitila ũ, Dikiri, ndì ma gusira litɛ gupura ũ.
30Kũ n gbãnao mani fↄ̃ mà kusi karaaa, ma Luda gãi mani fↄ̃ mà vĩ gbĩ̀la.
31Luda díkĩna sↄ̃ a yãkɛna papana, Dikiri yã mamberu vĩro, à swáswa, à de sɛ̃gbako ũ gbɛ̃ kũ ò nàinↄnɛ.
32Dikiri baasiro, dín Luda ũu? Ó Luda baasiro, dín gbɛ̀si ũu?
33Luda mɛ́ àdi ma gba gbãna, àkũ àdi zɛ́ poromɛnɛ súsu.
34Àdi tó ma gbá kãi gↄ̃ nna lán zↄ̃ pↄ́ bà, àdi tó màgↄ̃ táa o guleinↄ musu.
35Àdi zĩ̀kanaa dadamɛnɛ, ari ma gã̀sã ni fↄ̃ à mↄ̀gotɛ̃ sá gá.
36Ndì n zĩ̀blena sɛ̃gbako kpáma, ndì natɛ ǹ ma tↄ́ bo.

37Ndì ma zɛ́ yàasa kũmɛnɛ, de ma gbá sún sataro.
38Ma pɛtɛ ma ibɛrɛnↄi ma ń dúgu zↄ̃̀, mádi ɛra mà suro, sé ma gɛ ma ń dɛdɛ.
39Ma ń wiwi dúgudugu, odi fↄ̃ ò fùtɛ doro, ò lɛ̀tɛ ò gↄ̃̀ katɛna ma gbá gɛ̃i.
40N ma gba gbãna ma zĩ̀i kào, n tò ma ibɛrɛnↄ mìi nàtɛmɛnɛ.
41N tò ma zãngurinↄ kpɛ lì, akũ ma a ibɛrɛ pìnↄ kàkatɛ.
42Ò wiki lɛ̀, gbɛ̃ke dí ń sura baro, ò lɛ́ zù Dikirii, adi weḿmaro.
43Ma ń kɛ́ nɛ́kunɛku lán bùsutiti bà, ma táa òḿma lán zɛ́ gũn bↄkↄtↄ bà.
44N ma bo ma gbɛ̃ kũ ò fùtɛmainↄ ↄĩ, n ma kɛ burinↄ mìde ũ. Buri kũ má ń dↄ̃ronↄ dì zↄ̀ blemɛnɛ,
45buri zĩ̀tↄnↄ dì kã natɛmɛnɛ. Tó ò ma yã mà, òdi mì natɛmɛnɛ.
46Ń kã dì ga, òdi bo ń kúki gbãnanↄn kũ lukanaao.
47Dikiri kun! Arubarikademɛ ma gbɛ̀si ũ! Ò Luda ma gbɛ̀si ma surabari tↄ́ bo!
48Luda mɛ́ àdi mↄra káḿmamɛnɛ, àdi tó burinↄ mì natɛmɛnɛ,
49àdi tó mà piti ma ibɛrɛnↄa. N ma gba gbãna de ma zãngurinↄla, n ma bo gbɛ̃ pãsĩnↄ ↄĩ.
50Abire yãi mani n sáabu kpá burinↄ tɛ́, mani n tↄ́ kpá, Dikiri.
51Dikiri dì zĩ̀ zↄ̃kↄ̃ ble kína kũ á sɛ̀ɛnɛ, àdi gbɛ̃kɛ kɛ kína kũ á kàanɛ, makũ Dauda kũ ma burinↄ ari gↄrↄ sĩnda pínki.