Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - 2 Samuel

2 Samuel 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bab-Jehová, Saúlʼgi David-bendaksa-gusgu, degi, e-isdarmaladgi-bendaksa-gusbargu, weyob David Bab-Jehováʼga namaked narmaksad.
2David weyob narmaksad: “Bab-Jehová anga akwasailayob an-bendaked gued, Bab-Jehová an-garganguedid, an-ollor-imakedid.
3An-Bab-Dummad an-niga-ogannogedid, egi an benguosulid. Anga sigu-abgaedyob gued, an-abonoged-gandikidid. Bab-Jehová an-odukuedga gued, an-bendakedid. Neg-bulegangi be an-bendaksadid.
4Bab-Jehováʼye, innikigwadba be-nug odummoleged. An bese gotele, an-isdarmaladgi be an-bendaked.
5”Burgwedse an nue sulegednaga gusad, demar-dummagan-arwemaiyobi angi yolenonikid.
6Burgwednaga an gunonikid, burgwed, sakiyob an-idu nagusad.
7An nunmak-itodiidgine, Bab-Jehováʼse an gochad. An-Bab-Dummad, e-neg-akale an-itosad. An-gormaked nue-itononikid.
8”Bab-Dummad-nue-uludgua, bela ese neg giglimakded. Napneg-naid giglimakdegu, bela nibneg-naid-billigan giglimakdemogad.
9Bab-Jehová-e-bunnogedba, waa ainialid, e-gaya-yaba, soo-ginnitibi gwabunyealid, ginnitibi soomar milealid.
10”Bab-Jehová-aideargua, nibneg argaded, mogir-gudureged-birgi aidealid.
11Bab-Jehová baliwitur-querubin-birgi-sii, gukunadapid, burwaba-gukumaiyob nadapid.
12Negasichid egi ebiris nasiksad, mogir-gudureged egi ebiris nasiksad, bela egi ebiris naid.
13Bab-Jehová-e-daklegedi, ibemakar dakleged, e-dakarmakedba soo ginnitibi milealid.
14”Bab-Jehová nibneggi-mai sabsur-gollalid, Bab-Dummad-Bur-Birigined malayob goted.
15An-isdarmaladgi siguyob egi mar-odenai gualid, surbinsa-itogedba wakinmalaga imaksad.
16Bab-Dummad-Uludedbali, dii-suke-dummagan noalid. Bab-Jehová-bunnodedbali, napa-dii-urba-naid magar-dakle gunonikid.
17”Bab-Jehová e-argan, anse niba-oyononikid, an-argan ganonikid, neg-wilasailadgi an-onononikid.
18An-isdarad-gannarbaadgi, an-ollor-imaksad. Dule-isdar-an-dakdiidgi, anba bur bule ganguedgi, Bab-Dummad an-bendaksad.

19An nue-wile-itodiidgi, an-isdarmalad angi gwisgunonikid. Agine, Bab-Jehová an-bendaknonikid.
20Bab-Jehová an nued-nanadiidba an-ollor-imaknonikid. Neg-nuedgi an-ogwisgunonikid.
21”Bab-Jehová an-inniki-gudiidba, anga ibmar-uksad. An-ibmar-akar-imakdisulidba, nabir angi binsanonikid.
22Ar Bab-Jehová-Igar-Mesisadba an nanadii gusad. Ibmar-isgana an imaksasulid, an-Bab-Dummadgi an bangussulid.
23Bela e-Igar-Mamaid an-idumaid, e-Igar-Mamaidgi an bangussulid.
24Bab-Dummad-asabin islikwaa an gudii gusad, ibmar-isgana-imaked an na bargasad.
25”An ibmar-inniki-imakdiidba, Bab-Jehová nabir anga ibmar-uksad. An ibmar-akar-imakdisulidba, nabir angi binsanonikid.
26”Bab-Jehová, dule-bebaligwaa-gudiidgi, be inniki damogad. Dule-wile-emar-dakedi, be wile dakmogad.
27Dule-be-sogedba-gudiidga, sogedba ega be ibmar oyomogad. Dule-galagwensur-emar-yardakdiiddina, egi be gwisgumogad.
28Dule-na-san-bipi-imakdimaladi be bendaked. Dule-na-san-dummarba-imakmaladdina, san-bipii be imakoed.
29Bab-Jehová, gwalluyob be anga gued. Bab-Dummad, an negsichidgi-gudiidgi anga be neg-mee imaked.
30Be an-bendakdiidgi sorda-bamalad anse ibitomalad. An-Bab-Dummad, an bebogwa neggwebur-galu-matusulid-birgi nabir an obakoed.
31”Bab-Dummad-e-igar, innikii maid. Bab-Jehová-gayaburba, sunsogedid. Dule-begi-dukued-amimaladga, sigu-abgaedyob be gued.
32¿Doa-baid Bab-Dummadga maisunna? Unnila Bab-Jehováʼbi, Bab-Dummadga maid. Unnila Bab-Jehováʼbi, akwasailayob gued, abi anmar-bendakmaid.
33”Bab-Dummad, an-niga-ogannogedid, igar-nuedbali an-nied.
34Igi goe-sapur abarmake, deyob-abarmake, Bab-Jehová an-imaked. Yarmar-birgi-baparmaksuli an-imaked.
35Bab-Jehová bila-onoged-idu an-odurdaked. Warsi-esgoro-gordikid nabir-dopee-imakega, an-surgan-ogannobalid.
36Sigu-abgaedyob be an-irwa gwisgued. Be-garganguedgi be an-bendaked, be-sabgued nasguega an-imaked.

37Igar-nanaed be anga nudaksad, adi, an nanadele, mer an yolegegar.
38”An-isdarmalad anse bargalesmalad, anse ibitolesmalad. An-isdarmalad-oitossuli an aibirissulid.
39Bela anse naibigusmalad, anse galakunonimalad. Geg bar gwisgumalad, anse burgwismalad.
40Bila-onolenaidgi be an-ogannosad. An-isdarmalad anse-galakuega be imaksad.
41An-isdarmalad an-abin-sikirmakega be imaksad. Deyob isdar-an-dakdimalad an obelosad.
42An-isdarmalad bendaklegega binnasuli-gornai gusmalanad. Dule-e-bendakmalad sate gusad. Bab-Jehováʼse gochamarbalinad, Bab-Jehová bendaksasurmogad.
43An-isdarmalad anse sanyob ichi-ichi gusad. Igi ollimargi annalege, deyob an egi annasad, anse ibitosmalad.
44”Dulemar-angi-aibinnanaidgi be an-bendaksad, dulemar-iduedga be an-imaksad. Dulemar-aku-an-dakmalad, an-maiga gunonimalad.
45Dule-ainebarmalad, an-nug-odummodmalad. Wis an-gaya-itosmalale, yog anba ibsaardamalad.
46We-dule-ainebarmalad geggusmalale, e-dukuedgi-bukwa wawanmakdani noardamalad.
47”¡Bab-Jehová dula mai! ¡An be-nug-ogannoged. Akwa-gandikidyob be anga gued! An-Bab-Dummad-an-abonoged, an be-odummoged.
48Bab-Dummad, an-isdarmalad-an-naibi-imaksadi, be anga buged-mai imaked. Dulemar-yar-baid-baidgi-bukmaladgi-obinega be an-imaked.
49An-isdarmaladgi be an-onoged, angi-yoledimaladgi-obinega be an-imaksad, dule-ursirmaladgi be an-bendaked.
50Bab-Jehováʼye, agala, dule-yar-baid-baidginmalad-abargi an be-nug odummoged. Bab-Jehová, be-nuggi an namaked.
51”Bab-Jehová, e-rey-onakwega imaked. Bab-Dummad David-na-nug-imaksadga, degi, David-e-wagangala, e-wiledakedbali, e-sabguedi degisadegu oyomai gudoed.”