Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - 2 SAMUƐLI

2 SAMUƐLI 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Dii kí Dauda bↄ̀ Solu kↄ̃n à ibɛɛ kpaaanↄ ↄzĩ, à lɛ̀ dà kↄ̃n Dii tↄ́o
2à bè: Diin ma gbɛ̀si kↄ̃n ma zɛki gbãaao ũ, ma mìsirimɛ.
3Ma Ludan ma gbɛ̀si ũ, mɛɛ̀ nazi. Àmbe ma sɛngbango ũ ma mìsiri gbãa kↄ̃n ma gulezĩo, ma utɛki kↄ̃n ma bↄkiio, è ma sí gbɛ̃ pãsĩnↄa.
4Dii kà wà à sáabu kpá. Mɛɛ̀ à sísi, è ma bↄ ma ibɛɛnↄ ↄzĩ.
5Góro'itɛ vlɛ̃̀ɛmao, ísↄ̃ kɛ̀ è ń kaatɛ e ma blee.
6Mira bànↄ lìgamazi, gaa takutɛɛ kpàkpamɛ ma aɛ.
7Kɛ̀ má kú nawɛ̃a guu lɛ, ma Dii sìsi, ma wii pɛ̀ ma Ludazi, ben à ma kòto mà zaa a bɛ, ma wiii kà à kiia, à gɛ̃̀ à swãn.
8Tↄↄtɛ lùgaluga à nìgãnigã, kpiiinↄ dègedege ai ń kãsãan. Aↄ̃ lùgaluga kɛ̀ à pↄ fɛ̃̀ yãnzi.
9Tɛ́sukpɛ bↄ̀ à yĩzĩ, tɛ́ kɛ̀ è ń kpata bↄ̀ à lɛ́n, à yↄ̃̀nↄↄ e tɛ́ kɛɛ à aɛ.
10À musu wɛ̃̀ à pìta, lou sìsi à gbá gĩzĩ.
11Èe vĩaa dina kɛrubu kpɛɛ, èe yàa paa ĩala.
12À gusiaa dà a zĩndala, ludambɛ sia kũ̀ à kúkiila.
13Zaa à gakui tɛ́kɛna guu lou e pii pãsĩpãsĩ.
14Dii pàta zaa musu, Luda Musude kòto dↄ lapatana ũ.
15À kà fã̀ ma ibɛɛnↄa à ń fãakↄ̃a, à tò lou pìḿma à pɛ̀ḿma.
16Kɛ̀ Dii pàtaḿma, kɛ̀ à pↄ́ bↄ̀ a yĩzĩ, ísia tↄↄtɛ bↄ̀ gupuraaa, anduna kãsãa gↄ̃̀ kaɛna pↄ̃tɛ̃.
17À ↄ bↄ̀ zaa musu à ma kũ, à ma bↄ swadaa guu.
18À ma si ma ibɛɛ gbãaa ↄzĩ kↄ̃n ma zanguri kɛ̀ aↄ̃ gbãaa dɛmalaanↄ.

19Aↄ̃ lɛ̀ɛma ma mↄ́nzikɛgurↄ, mↄde Dii zɛ̀mao.
20À ma bↄ à ma gba mɛ̀porokii, à ma mì sì, kɛ̀ à yemazi yãnzi.
21Dii yã kɛ̀mɛ ma nↄ̀sɛ maa lɛ́n, à fĩa bòmɛ ma gbãsĩsaikɛ lɛ́n.
22Zaakɛ má Luda yãdiɛnanↄ kũna, mɛ́ɛ à zaaa kɛ ma a Luda tònlo.
23À dokayãnↄ ègↄ̃ dↄↄmɛ aɛ píngi, mɛ́ɛ kpɛɛ li yã kɛ̀ à dìɛnↄnɛro.
24Má kuuna taari vĩ Diinɛro, má a zĩnda kũna durun sai.
25Dii fĩa bòmɛ ma nↄ̀sɛ maa lɛ́n, zaakɛ à è má kuu gbãsĩ sai.
26Náanɛdeen n ũ náanɛdeenↄnɛ, taarisaideen n ũ taarisaideenↄnɛ.
27Ń wásawasa gbɛ̃ wásawasanↄnɛ, mↄde nɛɛ̀ íbɛtɛ kpá kↄ̃n gbɛ̃ dↄ̀rↄsaideenↄo.
28Nɛɛ̀ zĩndabusarinↄ mì sí, nɛɛ̀ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃è ń zĩnda sɛ́ lezĩnↄ sↄ̃ɛ.
29Dii, ḿbe ma fitia ũ, Dii, nɛɛ̀ ma gusiaa liɛ gupuraa ũ.
30Kↄ̃n n gbãaao mɛ́ fↄ̃ mà kù kpá karaa, ma Luda gãzĩ mɛ́ fↄ̃ mà vĩ gũ̀la.
31Luda kɛ̀kii sↄ̃ yãkɛna bↄɛzina, Dii yã see vĩro, à wásawasa, à dɛ sɛngbango ũ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ nàzinↄnɛ.
32Dii baasiro, dén Luda ũu? Wa Luda baasiro, dén gbɛ̀si ũu?
33Luda bé è ma gba gbãaa, àmbe è zɛ́ poromɛ súusu.
34È tó ma gbá kãi gↄ̃ nna lán zↄ̃ pↄ́ bà, è tó màgↄ̃ táa oo gulezĩnↄ musu.
35È zĩ̀kana dadamɛ, ai ma gã̀sã é fↄ̃ à mↄ̀gotɛ̃ sá gá.
36Nɛɛ̀ n zĩ̀blesɛngbango kpáma, nɛɛ̀ naɛ ǹ ma tↄ́ bↄ.

37Nɛɛ̀ ma zɛ́ yàasa kũmɛ, lɛ ma gbá tón sataro.
38Ma pɛɛ ma ibɛɛnↄzi ma ń dúgu zↄ̃̀, mɛ́ɛ ɛara mà suro, sé kɛ̀ ma gaa ma ń dɛdɛ.
39Ma ń wiwi dúgudugu, aↄ̃ↄe fↄ̃ wà fɛ̀ɛ dↄro, aↄ̃ lɛ̀ɛ wà gↄ̃̀ kaɛna ma gbá gĩzĩ.
40N ma gba gbãaa ma zĩ̀ kào, ń tò ma ibɛɛnↄ mì nàɛmɛ.
41Ń tò ma zangurinↄ kpɛɛ lì, ben ma a ibɛɛ pìnↄ kàatɛ.
42Aↄ̃ wii lɛ̀, gbɛ̃kee e ń mì síro, aↄ̃ lɛ́ zù Diizi, èe weńlaro.
43Ma ń kɛ́ tíkɛtikɛ lán bùsutiti bà, ma táa òḿma lán zɛ́ guu bↄtↄnga bà.
44N ma bↄ ma gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ fɛ̀ɛmaziinↄ ↄzĩ, n ma kɛ boriinↄ mìdee ũ. Borii kɛ̀ má ń dↄ̃roonↄ è zↄ̀ blemɛ,
45bori zĩ̀tↄnↄ è na ń sàsaa ma aɛ. Tó aↄ̃ ma yã mà, aↄ̃è mì siɛmɛ.
46Aↄ̃ kã è ga, aↄ̃è bↄ ń zɛki gbãaanↄn kↄ̃n luganao.
47Dii kuu! Aubarikadeen ma gbɛ̀si ũ! Wà Luda ma gbɛ̀si ma mìsiri tↄ́ bↄ!
48Luda bé è gɛ̃ɛ bomɛ, è tó boriinↄ mì siɛmɛ,
49è tó mà piti ma ibɛɛnↄn. N ma gba gbãaa dɛ ma zangurinↄla, n ma bↄ gbɛ̃ pãsĩnↄ ↄzĩ.
50Beee yãnzi mɛ́ n sáabu kpá boriinↄ tɛ́, mɛ́ n tↄ́ kpá, Dii.
51Dii è zĩ̀ bíta ble kína kɛ̀ à à sɛ̀nɛ, è gbɛ̃kɛɛ kɛ kína kɛ̀ à à kànɛ, mamↄma Dauda kↄ̃n ma boriinↄo ai gurↄ píngi.