Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Samuɛli

2 Samuɛli 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ́ Dii kí Davidi bↄ̀ Saulu ń a ibɛɛ kĩniↄ ↄzĩ, à lɛdà ń Diio
2à mɛ̀: Dii mɛ́ ma gbɛsi ũ ń ma zɛgikĩio, ì ma misi.
3Ma Lua mɛ́ ma gbɛsi ũ, mi naaàzi. Ɔ̃mɛ ma sɛ̀ngbao ũ ma Suaban gbãa ń ma gulɛsĩo ũ, ma ulɛkĩi ń ma bↄkĩio ũ, ì ma si gbɛ̃́ pãsĩↄwa.
4Dii kà wà aà sáaukpa. Mi lɛzuaàzi, ì ma bↄ ma ibɛɛↄ ↄzĩ.
5Gó kpàlɛmanↄ, kaalɛ swa lɛ́ ma ble.
6Mia baↄ galakpàmɛɛ, ga baikpà ma aɛ.
7Ma yeelɛa guu ma Dii sìsi, ma lɛzù ma Luazi, ↄ̃ à ma yãmà za a bɛ, ma wii kàwà, à gɛ̃̀ aà swã́u.
8Tↄↄlɛ lùalua à zĩ̀azĩa, gbɛ̀sĩsĩↄ dèedee ń zĩ́nau. Aa lùalua kɛ́ aà pↄ pà yã́i.
9Súɛlɛ bↄ̀ aà níu, tɛ́ pↄkaalɛna bↄ̀ aà lɛ́u, a yↄ̃ↄ lɛ́ pipi aà aɛ.
10À gu kɛ̃̀aa musu à pìla, lou sìsi aà gbá zíɛ.
11Àlɛ vua dia malaika gã̀sĩade kpɛ, àlɛ yàakpa ń ĩ́anao.
12À gusia kù azĩala, à luabɛsiana kɛ̀ a kúkĩ́i ũ.
13Za aà gawi pílɛau lou lɛ́ pílɛ pãsĩpãsĩ.
14Dii pàla za musu, Lua Musude lↄↄ dↄ louvĩa ũ.
15À ka fã̀ ma ibɛɛↄgu à ń fãaa, Lua sùmá à ń yá.
16Kɛ́ Dii pàlamá, ísia tↄↄlɛ bↄ̀ gupuau, kɛ́ à pↄbↄ̀ a níu, dṹnia zĩ́na bↄ̀ puizi.
17À ↄbↄ̀ za musu à ma kũ, à ma bↄ ísiu.
18À ma si ma ibɛɛ gbãawa ń ma wɛ̀lɛ pↄ́ an gbãa dɛmalaↄ.

19Aa ã̀naa ma wɛ̃nakɛgↄↄ, ↄ̃ Dii zɛ̀manↄ.
20À ma bↄ à ma gba dɛ̀ɛpookĩi, à ma mìsi kɛ́ a yemazi yã́i.
21Dii yãkɛ̀mɛɛ ma nↄ̀sɛmaa lɛ́uɛ, à fĩabòmɛɛ ma gbãsĩsai lɛ́u.
22Asa má Dii yã́ kũa, mi vãikɛ ma a Lua tò weo.
23Aà ikoyã ìↄ dↄaaamɛɛ píi, mi bↄ yã́ pↄ́ a dìlɛↄ kpɛo.
24Ma kua tàae vĩ Diiɛo, má azĩa kũa duunasai.
25Dii fĩabòmɛɛ ma maakɛ lɛ́uɛ, asa a è má kú gbãsĩsai.
26Ń náai vĩ náaideↄnɛ, tàaesaiden n ũ tàaesaideↄnɛ.
27Ń wásawasa gbɛ̃́ wásawasaↄnɛ, ãma ni kↄ̃nikɛ gbɛ̃́ dↄ̀ↄsaiↄnɛ.
28Ni zĩabusanaↄ suaba, ni gbɛ̃́ pↄ́ aaì ńzĩa sɛ lɛsĩↄ busa.
29Mpi Dii, ḿmɛ ń ma filia ũ, Dii, ni ma gusia lilɛ gupua ũ.
30Ń n gbãao má fↄ̃ kuadi kaawa, ń ma Lua dↄnlɛo má fↄ̃ vĩ gĩa.
31Luapi sↄ̃, aà yãkɛaↄ bↄ̀lɛi, Dii yã́ sãa vĩo. A dɛ sɛ̀ngbao ũ gbɛ̃́ pↄ́ nàaziↄnɛ.
32Dii bàasio, démɛ Lua ũi? Wá Lua bàasio, démɛ ulɛkĩi ũi?
33Lua mɛ́ ì ma gba gbãa, ↄ̃mɛ ì zɛpoomɛɛ súsu.
34Ì to ma wá nakũ lán tuewa, ì to màↄ bɛ bùsu gulɛsĩↄ musu.
35Ì zĩkaa dadamɛɛ, e ma gã̀sĩ a fↄ̃ mↄgotɛ̃ sá gá.
36Ni n zĩblesɛ̀ngbao kpaa, ni naalɛ ǹ ma tↄbↄ.

37Ni ma zɛ́ yàasa kũmɛɛ, ↄ̃ ma gbá lí gbãlɛo.
38Ma pɛlɛ ma wɛ̀lɛↄzi ma ń bãdɛ̀, mi kpɛkpao e ma gɛ ma ń dɛdɛò.
39Ma ń wiwi míↄmiↄɛ, aai e fɛ̀lɛo, aa kwɛ̀ gↄ̃̀ kálɛa ma gbá zíɛ.
40N ma gba gbãa ma zĩkàò, ń tò ma ibɛɛↄ mikpàa.
41Ń tò ma wɛ̀lɛↄ kpɛkpà, ↄ̃ ma a zangudepiↄ kàalɛ.
42Aa wiilɛ̀, gbɛ̃e i ń suabao, aa lɛzù Diizi, i yãmamáo.
43Ma ń kɛ́ búɛbuɛ lán bùsutiwa, ma táa'òmá lán zɛ́ guu pɛ̀lɛawa.
44N ma bↄ ma gbɛ̃́ pↄ fɛ̀lɛmanↄↄ ↄzĩ, n ma kɛ buiↄ mide ũ. Gbɛ̃́ pↄ́ má ń dↄ̃oↄ ì zↄblemɛɛ,
45bui zĩ̀loↄ ì vlãnaumɛɛ. Tó aa ma yã'o mà, aaì misiilɛmɛɛ.
46Buipãleↄ kúsu ì kwɛ́, aaì bↄ ń zɛgikĩiↄu ń lualuao.
47Dii ku! Báaaden ma gbɛsi ũ! Wà Lua ma gbɛsi ma Suabana tↄbↄ!
48Lua mɛ́ ì tↄsimɛɛ, ì buiↄ totomɛɛ,
49ì to mà pili ma ibɛɛↄwa. N ma gba gbãa dɛ ma wɛ̀lɛↄla, n ma bↄ gbɛ̃́ pãsĩↄ ↄzĩ.
50A yã́i tò má ń sáaukpa buiↄnɛ, má n táasilɛ Dii.
51Ì zĩ̀ zↄ̃ↄ ble kí pↄ́ á sɛ̀ɛ, ì gbɛ̃kɛkɛ kía pↄ́ a kpàpiɛ, ma Davidi ń ma buiↄ e gↄↄpii.