Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - 2 SISIGA

2 SISIGA 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1King Ieroboam ena lohia laḡanina ihagwauta-taurahanina ai, Abia ese Iuda e lohiaia matama.
2Ia na laḡani toi e lohia Ierusalem ai. Sinana ladana na Mikaia, Uriele tau Gibea natuna hahinena.
3Abia bona Ieroboam na e hetuari heheni. Abia na tuari totona e raka lasi, mai ena tuari oreana ida, tuari boga-auka taudia domaga-hani; bona Ieroboam ese ena tuari taudia e haginidia hegaeḡae, ituari-henina totona; iena tuari boga-auka taudia na domaga-taurahani.
4Bena Abia na Semaraim ororona ai e gini (una na Efraim ororodia ai), eto, Ieroboam e, bona Israel idoinai, a kamonai henigu!
5Umui dibamui, ani, Iehova, Israel Diravana, ese Israel basileiana na David mai garana ida e henidia ela bona hanaihanai, damena amo e hamomokania gwauhamatana ai?
6A Ieroboam Nebata, Solomon David ena hesiai tauna, na e tore isi, ena lohia e daḡedaḡe henia;
7bona kara dibaka taudia haida na ia dekenai e hebou, Rehoboam Solomon e daḡedaḡe henia. Una negana ai Rehoboam na eregabe bona lalo-manoka tauna, bena se laodia ahu diba.
8Harihari o laloamu umui na hutuma herea bona boromakau natudia laulaudia, Ieroboam ese gold amo e kara bona emui dirava ai e halao ḡaudia, o abidia kau dainai umui ese Iehova ena basileia David garana imadia ai e miamu ḡauna ba laoa ahu o tomamu.
9Iehova ena hahelaḡa taudia, Aaron garana, bona Levi taudia na asio luludia lasi a? Sibomui emui hahelaḡa taudia asio abidia, idau tano taudia e karamu heḡereḡerena, a? Bainema, boromakau maruanena natuna ta eiava nani mamaruanedia hitu amo sibona baine hahelaḡa tauna na hahelaḡa tauna ai e hahelaomu, a dia dirava edia.
10A ai emai Dirava na Iehova; ai na asia rakatania. Ai na mai emai hahelaḡa taudia; idia ese Iehova isiaina e lao henimu; idia na Aaron garana, bona Levi taudia ese idia isiaidia e lao henimu.
11Daba iboudiai bona adorahi iboudiai idia ese ḡole-oho boubou ḡaudia e hahelaḡadiamu Iehova ena, bona muramura mai bonadia namo-hereadia na e gabudiamu, bona flaoa helaḡana na gold ḡoeva-daena patana latanai e atoamu, bona lamepa patana, gold ḡauna, e nariamu, lamepa na adorahi iboudiai bae ara helaoreana. Badina be ai ese Iehova, emai Dirava, a badinaiamu, a umui ese vada o rakatania.
12A itaia, Dirava na ai ida, ai ikwaramai; iena hahelaḡa taudia ese edia tuari kibidia bae hiriri, ituari-henimui totona. Israel besena e, Iehova, senemui edia Dirava, basio tuari henia, badina be basio kwalimu diba.
13Ieroboam ese haida vada e siaidia hehuni, muridia kahana amo bae hahoadia; taunabunai ena tuari oreadia na Iuda taudia vairadiai, a hari e siaidia hehuni taudia na muridia kahana ai.
14Iuda taudia na e roha lao negana ai e itaia, tuari na vairadiai bona muridiai; bena idia ese Iehova e boi henia, bona hahelaḡa taudia ese kibi e hiriri.
15Bena Iuda taudia ese tuari honena e hone. Iuda taudia e hone negana ai, Dirava ese Ieroboam bona Israel idoinai e hadareredia, Abia bona Iuda taudia vairadiai.
16Israel taudia ese Iuda taudia vairadiai e heau, bona Dirava ese idia imadia ai e atodia.
17Bena Abia bona ena orea taudia ese e aladia mase; ala-ala na bada herea. Israel edia abi-hidi taudia domaga-ima e mase.
18Taunabunai, Israel taudia na e darere bona Iuda na e kwalimu una negana ai, badina be idia ese Iehova, senedia edia Dirava, e abidadama henia.

19Bena Abia ese Ieroboam e hahavaia, bona hanua haida na iena amo e abidia, Betele mai ena hanua maraḡidia ida, bona lesana mai ena hanua maraḡidia ida, bona Efron mai ena hanua maraḡidia ida.
20Ieroboam ese ena siahu na se abia lou Abia ena nega ai; Iehova ese e rahua mase, bena vada e mase.
21A Abia na e goada e laova. Ia ese hahine gwauta-hani e adavadia; natuna mamaruanedia na ruahui-rua, bona natuna hahinedia na gwauta-tauratoi.
22Abia ena kara oredia, ena dala bona ena hereva, na peroveta tauna Ido Sisigana Bukana ai e hetore.