Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Taruxune Firindena

Taruxune Firindena 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yerobowan ma mangayaan ɲɛɛ fu nun solomasɛxɛden na, Abiya yi findi mangan na Yuda xun na.
2A yi a mangayaan liga Yerusalɛn yi ɲɛɛ saxan. A nga yi xili nɛn Mikahu, Yuriyeli a dii tɛmɛna nde, naxan yi kelixi Gibeya taani. Yɛngɛn so nɛn Abiya nun Yerobowan tagi.
3Yɛngɛ so sɛnbɛmane nan yi Abiya yii, sofa wuli kɛmɛ naanin nan yi a yii. Yerobowan tan yi kata, a yi sofa kɛndɛn muxu wuli kɛmɛ solomasɛxɛ sɔtɔ.
4Abiya yi te Sɛmarayin geyaan fari Efirami geya yireni. Abiya yi keli, a gbelegbele, a naxa, “Ɛ tuli mati n na, Yerobowan nun Isirayila kaane birin!
5Ɛ mi a kolon ba fa fala a Alatala, Isirayilaa Ala bata Isirayila mangayaan so Dawuda nun a diine yii layirin xɔn naxan mi kalɛ mumɛ?
6Koni Nebati a dii xɛmɛn Yerobowan, Dawudaa dii xɛmɛn Sulemani a kuntigina nde bata yi murutɛ a kanna xili ma.
7Fuyantenna ndee bata yi e malan a fɛma. E yi murutɛ Robowan xili ma. Sulemani a dii xɛmɛn Robowan yi dii ɲɔrɛyani waxatin naxan yi, a munma yi xaxili sɔtɔ singen, a sɛnbɛn mi yi na a xa e yɛngɛ.
8Iki, ɛ waxi Alatalaa yamanan yɛngɛ feni, dɛnaxan Dawudaa diine yii. Sofa gali gbeen nan ɛ ra, ɲinge dii sawura xɛma daxine ɛ yii, Yerobowan naxanye rafalaxi ɛ xa, e findi ɛ alane ra.
9Koni, ɛ bata Alatalaa saraxaraline kedi, Harunaa dii xɛmɛne nun Lewi bɔnsɔnna muxune, ɛ yi saraxaraline fen ɛ yɛtɛ xa alo yamanan bonne. Naxan yo na fa ɲinge diin nun konton solofere ra alogo a xa findi kide kiin na, na nɔɛ findɛ kide kiin na ɛ wule alane xa.
10Koni Alatala nan nxu tan ma Ala ra, nxu nun mi nxu mɛxi a ra. Harunaa dii xɛmɛne nan Alatalaa saraxaraline ra, Lewine fan walima e fɛma.
11Xɔtɔnna nun ɲinbanna, lɔxɔ yo lɔxɔ, nxu saraxa gan daxine bama Alatala xa, nxu yi wusulanna gan a xa, nxu yi burun sa Alaa tabanla ra, nxu lɛnpu xɛma daxine radɛgɛ ɲinbari yo ɲinbari. Nxu Alatalaa yamarine suxi, nxɔ Ala. Koni, ɛ tan bata ɛ mɛ a ra.
12Ala, nxɔ Ala nun a saraxaraline nxu xɔn, e dɔxi nxu xun na. Ala saraxaraline yɛtɛɛn xɔtane fema nɛn alogo yamaan xa keli, siga yɛngɛni ɛ xili ma. Isirayila kaane, ɛ nama Alatala yɛngɛ, ɛ benbane Ala, amasɔtɔ ɛ mi a nɔɛ mumɛ!”
13Abiya mɔn yi fala tiini, Yerobowan yi a sofa ganla nde rasiga Yuda sofa ganle xanbi ra alogo ndee xa lu e yɛɛ ra, ndee yi lu e xanbi ra.
14Yuda sofane yi xɛtɛ e xanbi ra. Koni, e yi a to a yɛngɛn yi e yɛɛ ra, a yi e xanbi ra, e yi Alatala maxandi, saraxaraline yi yɛngɛ so xɔtaan fe.
15Yuda sofane yi gbelegbele. Na to liga, Ala yi Yerobowan nun Isirayila kaane birin kedi Abiya nun Yuda kaane yɛɛ ra.
16Isirayila sofane yi e gi Yuda sofane bun ma. Ala yi a liga Yuda sofane yi Isirayila sofane nɔ.
17Abiya nun a muxune yi Isirayila kaane kasari, e yi muxu wuli kɛmɛ suulun faxa Isirayila sofane yɛ.
18Yuda sofane yi Isirayila sofane nɔ na waxatini, amasɔtɔ e yi laxi Alatala nan na, e benbane Ala.

19Abiya yi lu Yerobowan sagatanɲɛ, a yi a taana ndee tongo a yii, Betɛli nun a rabilinna taane, Yɛsana nun a rabilinna taane nun Eferon nun a rabilinna taane.
20Fanga mi fa lu Yerobowan na Abiya waxatini. Dɔnxɛn na, Alatala mɔn yi a yɛngɛ, a yi a faxa.
21Koni Abiya tan sɛnbɛn sɔtɔ nɛn. A yi ɲaxalan fu nun naanin futu. A yi dii xɛmɛ mɔxɔɲɛn nun firin sɔtɔ e nun dii tɛmɛ fu nun sennin.
22Abiya kɛwali dɔnxɛne, a naxanye birin liga e nun a falane, ne birin sɛbɛxi Nabi Yido a kɛdine kui.
23Abiya yi faxa, e yi a maluxun Dawudaa Taani. A dii xɛmɛna Asa yi ti a ɲɔxɔni mangayani. Yamanan yi lu bɔɲɛ xunbenli a waxatini ɲɛɛ fu.