Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Taruxune Firindena

Taruxune Firindena 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Robowan yi siga Siken taani, amasɔtɔ Isirayila kaane birin bata yi fa Siken yi a findideni mangan na.
2Nebati a dii xɛmɛn Yerobowan mɔn yi Misiran yamanan nin, a to a gi Manga Sulemani bun ma, a sa dɔxɔ dɛnaxan yi. A na xibarune mɛ waxatin naxan yi, a mɔn yi xɛtɛ sa keli Misiran yi.
3E yi muxune rasiga a xilideni. Nayi, Yerobowan nun Isirayila yamaan birin yi fa Robowan fɛma, e yi a fala a xa, e naxa,
4“I fafe nxu suxi konyiyaan nan na. Iki, xa i tan nde ba na goronna ra nxu tungunna ma naxan binya alo xun xidi wudina ɲingen ma, nxu tinxi nxu wali i xa.”
5Robowan yi e yabi, a naxa, “Ɛ siga, xi saxan na dangu ɛ fa n fɛma.” Yamaan yi siga.
6Manga Robowan yi fonne maxɔdin naxanye yi a fafe Sulemani fɛma a siimayani, a yi e maxɔdin, a naxa, “Ɛ maxadin mundun tiyɛ yamani ito yabin na?”
7Fonne yi a fala a xa, e naxa, “Xa i fan e ra, xa i e yisuxu, xa i e yabi fala faɲine ra, e findima nɛn i ya walikɛne ra habadan.”
8Koni Robowan mi fonne maxadi xuiin suxu. A yi foningene maxɔdin naxanye yi a rabilinxi, a lanfane.
9A yi e maxɔdin, a naxa, “Muxuni ito bata n maxɔdin a n xa ndedi ba goronna ra e xun ma n fafe e ɲaxankataxi naxan na. Ɛ n maxadima yabin mundun na n xa a so e yii?”
10A lanfa foningene yi a fala a xa, e naxa, “Muxune e mawuga nɛn a i fafe bata e suxu alo konyine, e i maxɔdinxi nɛn a i xa ndedi ba goronna ra e xun ma. Awa, i lan i xa e yabi i kiini, i naxa, ‘N yii kirin gbo n fafe tagin xa.
11N fafe bata ɛ konyiyaan naxɔdɔxɔ ayi, koni, n tan a raxɔdɔxɔma ayi ɛ ma nɛn dangu na ra. N fafe ɛ tɔrɔ bosaan nan na, koni n tan ɛ tɔrɔma tanle nan na.’ ”
12Yerobowan nun yamaan birin yi fa Manga Robowan fɛma xi saxande lɔxɔni alo mangana a fala kii naxan yi, a naxa, “Xi saxan na dangu, ɛ fa n fɛma.”
13Mangan yi ne yabi a xɔdɛxɛn na. Fonne maxadi xuiin naxan ti a xa, a yi na lu na.
14A yi e yabi fata foningene maxadi xuiin na, a yi a fala e xa, a naxa, “N fafe bata ɛ konyiyaan naxɔdɔxɔ ayi, koni, n tan a raxɔdɔxɔma ayi ɛ ma nɛn dangu na ra. N fafe ɛ tɔrɔ bosaan nan na, koni, n tan ɛ tɔrɔma tanle nan na.”
15Na kiini, mangan mi tin yamana maxandin ma. Marigina Alatala yi feene liga na kiini alogo a xa a tuli sa xuiin nakamali a naxan tongo Yerobowan xa, Nebati a dii xɛmɛna, fata Nabi Axiya, Silo kaan na.
16Isirayila kaane to a kolon a mangan mi tinxi e maxandin ma, e yi a fala, e naxa, “Sese mi fa en nun Dawuda tagi, nxu nun Yese a dii xɛmɛni ito mi fa malanxi sese ma! Isirayila muxune, ɛ xɛtɛ ɛ konne yi! I tan, Dawuda bɔnsɔnna, iki i ya mangayaan naba i ya yamanani!” Isirayila kaane birin yi keli mɛnni, e siga e konne yi.
17Isirayila kaan naxanye lu Yuda taane yi, Robowan lu mangayani ne nan gbansan xun na.
18Nayi, Manga Robowan yi Hadoran nasiga naxan yi findixi karahan walikɛne kuntigin na. Koni Isirayila kaane yi a magɔlɔn, e yi a faxa. Manga Robowan yi a mafura soɛ yɛngɛ so wontorona nde kui, a yi a gi, a siga Yerusalɛn yi.

19Isirayila kaane murutɛ Dawuda bɔnsɔnna xili ma na kii nin han to.