Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yosuwe

Yosuwe 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yeriko taan sodene birin balanxin nan yi a ra Isirayila kaane fe ra. Muxe mi yi minima, muxe mi yi soma.
2Alatala yi a fala Yosuwe xa, a naxa, “A mato, n bata Yeriko taan nun a mangan nun a sofa fangamane so i yii.
3Ɛ nun i ya sofane xa taan nabilin sanɲa ma keden lɔxɔ keden. Ɛ xa na liga xii sennin bun ma.
4Saraxaraliin muxu solofere xa konton feri solofere tongo xɔtane ra, e yi ti Layiri Kankiraan yɛɛ ra. A xii soloferede lɔxɔni, ɛ taan nabilin sanɲa ma solofere, saraxaraline xa lu xɔtane fɛ.
5E na xɔtane fe waxatin naxan yi, ɛ yi a xuiin mɛ, yamaan birin xa sɔnxɔ gbeen nate. Nayi, yinna naxan taan nabilinxi, na birama nɛn a yɛtɛ ra, yamaan birin yi e tinxin taan na e so keden na.”
6Nunu a dii Yosuwe yi saraxaraline xili, a a fala e xa, a naxa, “Ɛ Layiri Kankiraan tongo. Ɛ saraxarali solofere ti Alatalaa Kankiraan yɛɛ ra konton feri solofere suxi naxanye yii xɔtane ra.”
7A yi a fala yamaan xa, a naxa, “Ɛ siga, ɛ sa sigan ti taan nabilinni. Kantan muxuna ndee xa dangu Alatalaa Kankiraan yɛɛ ra.”
8Yosuwe a fala yamaan xa kii naxan yi, e yi a liga na kiini. Saraxarali soloferene yi siga xɔta soloferene fɛ Alatala yɛtagi. Alatalaa Layiri Kankiraan maxali muxune yi bira e fɔxɔ ra.
9Kantan muxun yɛɛ ra xiine yi sigan tima saraxaraline yɛɛ ra naxanye yi xɔtane fema. Kantan ti dɔnxɛne yi bira kankiraan maxali muxune fɔxɔ ra. E yi sigan tima xɔta xuiin nan ma.
10Yosuwe bata yi yamarini ito so yamaan yii, a naxa, “Ɛ nama sɔnxɔn nate, ɛ nama ɛ xuini te, ɛ nama fala yo ti fɔ n na a fala ɛ xa lɔxɔn naxan yi. Na waxatini, ɛ sɔnxɔn nate!”
11E yi taan nabilin Alatalaa Kankiraan na sanɲa ma keden. Na xanbi ra, e yi xɛtɛ yamaan daaxadeni, e yi xi mɛnni.
12Yosuwe yi keli subaxa, saraxaraline yi Alatalaa Kankiraan tongo.
13Saraxarali soloferene yi siga xɔta soloferene fɛ Alatalaa Kankiraan yɛɛ ra. Kantan muxun yɛɛ ra xiine yi tixi e yɛɛ ra. Kantan ti dɔnxɛne fan yi biraxi Alatalaa Kankiraan maxali muxune fɔxɔ ra. E yi sigan tima xɔta xuiin nan ma.
14E yi taan nabilin dɔxɔɲa keden a xi firinde lɔxɔn fan yi. Na xanbi ra, e yi xɛtɛ yamaan daaxadeni. E yi na liga xii sennin.
15A xii soloferede lɔxɔni, e yi keli subaxani, e mɔn yi taan nabilin na kiini dɔxɔɲa ma solofere. E taan nabilin na lɔxɔ keden peen nin sanɲa ma solofere.
16Nayi, e to a rabilin a dɔxɔde soloferedeni, saraxaraline yi xɔtane fe. Yosuwe yi a fala yamaan xa, a naxa, “Ɛ sɔnxɔn nate, bayo Alatala bata taan so ɛ yii.
17Alatala bata halagin nagidi taani ito nun a yi seene birin ma, fɔ Raxabi keden peena, yalunde ɲaxanla, na nan kisima e nun muxun naxanye birin sa luma a banxin kui, bayo a en ma xɛrane yigiya nɛn en naxanye xɛ.
18Koni ɛ a liga ɛ yeren ma. Ɛ yɛtɛ ratanga se halagi daxine ma alogo ɛ nama na sese xali, xanamu, ɛ halagin nun gbalon nafama Isirayila yamaan daaxadeni nɛn.

19Gbetin nun xɛmaan nun muran sula daxine nun wure muranne birin nasariɲanxi Alatala nan xa, fɔ e xa ramara a nafulu ramaraden nin.”
20Yamaan yi sɔnxɔn nate. Saraxaraline yi xɔtane fe. Yamaan to xɔta xuiin mɛ, e yi sɔnxɔ gbeen nate, taan nabilinna yinna yi bira a yɛtɛ ra. Yamaan yi e tinxin taan na, e so keden na. E yi taan suxu.
21E yi taan halagi Ala xa, e mɛn kaane birin faxa silanfanna ra, xɛmɛn nun ɲaxanla, dii ɲɔrɛn nun fonna, hali ɲingene nun yɛxɛɛne nun sofanle.
22Xɛmɛ firinna naxanye siga yamanan nakɔrɔsideni, Yosuwe bata yi a fala ne xa, a naxa, “Ɛ siga na yalunde ɲaxanla banxini. Ɛ sa a ramini e nun a muxune birin, alo ɛ ɛ kɔlɔ a xa kii naxan yi.”
23Banxulan firinna naxanye yamanan nakɔrɔsi wundoni, ne yi siga, e sa Raxabi ramini banxini e nun a fafe nun a nga nun a tadane nun a xunyɛne nun a muxune birin e nun a xabilan birin, e yi e ramini, e e radɔxɔ Isirayila yamaan daaxaden dɛxɔn.
24Isirayila kaane yi taan gan e nun a yi seene birin, fɔ gbeti nun xɛmaan nun muran sula daxine nun wure muranne. Ne yi ramara Alatalaa banxin nafulu ramaradeni.
25Yosuwe yi yalunde ɲaxanla Raxabi ratanga, e nun a denbayaan nun a muxune birin amasɔtɔ Yosuwe xɛraan naxanye rasiga Yeriko taan nakɔrɔsideni, a ne yigiya nɛn. A mɔn dɔxi Isirayila kaane tagi han iki.
26Na waxatini, Yosuwe yi a kɔlɔ falani ito ma, a naxa, “Dangan na kanna xa Alatala yɛtagi naxan na Yeriko taan ti. Na kanna na a ti fɔlɔ, a bɔnɔma a dii singeni nɛn. A na taan so dɛɛn ti, a bɔnɔ a bolokadani.”
27Alatala yi lu Yosuwe xɔn. A xinla yi yamanan birin suxu.