Text copied!
CopyCompare
RIBA HARIHARIUNA - Iosua

Iosua 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ieriko gudadi se guduguduidi paana Isaraela nanatunaeao: nige tau esau i pesa, eo nige tau esau i avasae.
2Guiau i ribalau Iosua arinai i ene, Ieriko nimam eai abo ea reava, eo edi vasavasa hinage, edi tatao iala adidiri hinage.
3Omi tauiala gamagarimiu eanua va abo au hetaiiri. Asubena haligigi‐esega hinage eanua abo u hetaiiri.
4Kohena tataodi haligigi‐labui ake matana eai bogigi haligigi‐labui mamoe taumoana donadi se laedi: asubena hehaligigi‐labuina eai eanua abo au hetaiiri ma haligigi‐labui, kohena va bogigi se iuhidi.
5Isi mamoe donadi bogigidi se iuhidi adidiri, arinana au ataiei tatao gamagaridi abo se wowo adidiri: eanua ganana abo i beugorigoriesegai, tatao abo se avasae, esau, esau, matana eai i laududurai.
6Iosua, Nuna natuna, kohena i eogaidi i ribalau aridi eai i ene, Ribahesunuma akena au abihai, kohena haligigi‐labui au hetorodi bogigi mamoe donadi haligigilabui Guiau ena ake matana eai se laedi.
7Eo i ribalau tatao aridi eai i ene, Au lau eanua au hetaiiri, isi tatao ma alahiadi se lau Guiau ena ake matana eai.
8Iosua tatao aridi eai i ribalautom abo kohena haligigi‐labui mamoe donadi bogigidi se abidi va Guiau matana eai se lau, bogigi se iuhidi: Guiau ena ribahesunuma akena i hemuridi.
9Tauiala ma alahiadi, kohena bogigi se iuhidi matadi eai se lau, isi se murimurita ake murina eai se laoma, kohena va se baguna bogigi se iuhidi.
10Iosua tatao i lauhesomdi i ene, Tabu au wowo, tabu arinamiu, tabu avamiu au dabari i lau e, asubena esau ea heribamiu ea ne au wowo, e abo au wowo.
11Guiau ena ake eanua i hetaiiri ma esega: se uioma edi aba miamia eai, arinai se bava.
12Mara‐ie‐tom Iosua i toro heuheula, kohena Guiau ena ake se abihai.
13Kohena haligigi‐labui mamoe donadi bogigidi se abidi, huia gamagari se lau Guiau ena ake matana eai, bogigi se iuhidi: eo tatao ma alaalahiadi se bagubagunaedi, isi se murimuritama, Guiau ena ake murina eai se laoma, kohena se laulau, eo bogigi se iuhidi.
14Asubena helabuina eai ma esega eanua se hetaiiri abo se uio edi aba mia eai: hinage se abi doha nei asubena haligigi‐labui.
15Asubena hehaligigi‐labuina eai, mara‐ie‐tom se toro heuheula, ma haligigi‐esega eanua se hetaiiri, nei asubenana ne ma haligigi‐labui eanua se hetahetaiiri.
16Se hetaiiri ma haligigi‐labui va kohena bogigi abo se iuhidi, Iosua i ribalau tatao aridi eai i ene, Au wowo: Guiau eanua ta i reava.
17Eanua ta abo se goraei, eanua, eo ginauri gamagaridi boeana eai Guiau enana: Rahaba, sine baaea va, iabom abo i mauri, ia, eo helena tau mia gamagaridi hinage, paana tatao ta hetamaridi va i toreamuidi.
18Au nuatui ginauri se goraidio tabu au abidi, ginauri baaea au abidi ata au baaea hinage, Isaraela maudoudoina ata au hebaaeadi hinage.

19Ario, eo auro, barasi, eo poasi kaputi gamagaridi Guiau arinai se hetabuedi: Guiau ena aba pei eai abo ta toredi.
20Kohena bogigi se iuhidi va, tatao abo se wowo: tatao bogigi arinadi, ea tatao se wowo adidiri arinadi se ataiei, eanua ganana i talopagorigori, arinai tatao eanua se avasae gaibui, esau, esau i lau dudurai matana eai, eanua va abo se girihai.
21Ginauri gamagaridi eanua eai se hebaaeadi, tau eo sine, hevahevari, eo tautaubada, bulumakau, eo mamoe, eo asina se lauelepaidi.
22Iosua tatao‐labui va nabada oea va se itasipoi, i heribadi i ene, Au avasae sine baaea va ena numa eai, sine va, eo ena ginauri gamagaridi au woealaei murimuri eai, doha ia arinai au aigorao.
23Hevahevari va, tauitasipo, se avasae numa alona eai Rahaba se woealaei murimuri eai: eo tamana, eo sinana hinage, eo rounaeao, eo ena ginauri gamagaridi, helena taumia gamagaridi se woealaedi murimuri eai, Isaraela edi aba mia murina eai se toredi.
24Eanua va oeagi alaalasina eai se gabu, eo ginauri gamagaridi boeana eai: ario, eo auro, eo barasi, eo poasi kaputi, Guiau ena numa aba peina eai se toredi.
25Iosua Rahaba, sine baaea, i abihemauri, tamana ena numa tataodi hinage, eo ena ginauri gamagaridi, Isaraela aridi eai ie mia i laoma, i laoma, e, teina asubena eai ta, paana tauitasipo Iosua i hetamaridi Ieriko bena se itasipoi, i toreamuidi.
26Nei huiana ne Iosua i lauhesomdi i ene, Ena tau esau maraitom asubena teina eanua, Ieriko, i abiuio, Guiau matana eai tau va abo i baaea, numa paadi i ginauri abo natuna taubaguna i taueamui, hinage dobila gududi i toredi natuna taumurita abo i taueamui.
27Guiau Iosua maena: oea se hetaiiri ia vasana se ribaribaei.