Text copied!
CopyCompare
Apanlli Kuku - Josueya

Josueya 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Anpursha zar mang, yaktash Jericoyash tputs pshtumaam, mishat shitungamaamtam pinasamuna, watam izuuru wachoo mbamari shtandaranganaya. Israelchich tputs nda nish pshtumaama, atusin, ashiranganaya. Anshat yakat ashchiri tandapunuzpat kámanamuna.
2Itaru, Apanllsha Josueyaa, Nuw siyaam kapung istachintspa, uru siyaam yaktaa Jericoyaa, kurakaatstam, wasundururpatari kuwishis tupanayarunts kasachintspa.
3Shiyshat sundarurpatish Israelchichpat shurangayarus, yaktaa Jericoya ashchiri minumtash zar minum iturpita, putam minumtam iturpita shingtsa. Ambiri ashishtarus, washunand minum matayaru zar iturpingints.
4Apanllpanshitisin urkar 7 tputs anshutam Apanllee kajonarini kuyarusin, imarchachinllinpa. Wakaraatssha wits 7 yachinllinpa. Sheersin, tsimbunash matayaru zar yaktaa iturpikchis anush apanllpanshitisin urkar wakarash wits pu pu táchinllinpa.
5Tákchusin, ashiri siysat yuwari wakaraa wits mazinayachis anuritam kizpurtayarus, kapunguri zamangata shingtsa. Zamangayachus, uru yaktashsha watandpun pátangakchu, tsapuwash parat ashtachiya. Ashkachu, anuritam siysat yaktash teet, pshtutartata shingtsa. Tárangiya Apanll wasundurur Josueyaatsi.
6Josueysha anuritam apanllpanee urkar kuruzeeru, Ashiri siysat apanllpannandis 7 washunand ipuneerus, Apanllee kajonarini yángints. Mishat, wakaratam wits yángints. Yáyarus, wasina imazangints.
7Natu, siysat sundaris yaktaa iturpingints, yuwis tapazpanis anis. Wasina siy Apanllee kajonarini arangeem imazangints, tárangiya.
8Tputsshitisin yuwaa Josuey kamachtayaru anooritam tuminurangsin, chtaru wakaraa wits pu pu támpanima 7 tputs, apanllpantam urkar wakaraa wits yáyarusin, imazaranganaya. Anumun Apanllee kajonarini kumpanshitisin tachitaranganaya.
9Itaru, chtaru yuwamassin kizpur tapazee waratamaam yasarana anumassin apanllpanee urkar arangeem imazaranganaya. Apanllpanshitisin urkar 7 tputs washunand wakaraa wits, yarangusin, anumun Apanllee kajonarini kumpantamsin tachitaranganaya. Ashirangsin, itaru arang kuzizimun sundarutam tapazpantamsin tachitarangtamsinaya undarareem tapachindamaama. Amb sheerandsin, shurangayarandsin, yakat Jericoyap naatarangsin, yaktaa Jericoya iturpiranganaya. Anush apanllpanshitisin wakarash wits pu pu tárangusin, nda zanayaranganaya anuri ántar ashiranganaya.
10Itaru, Josueysha sundaroo, Musá siy zamangarintspa. Zamayarus marchangints. Na yuwash nuw, Natunaaree, tákchuri, anshunaa kizpurtayarus, kapunguri zamangangtsa, tárangiya.
11Ashiriya, Josuey Apanllpa kajonarini yaktaa minum iturpiyashinusin, yusur waptam taarashpitam maakamchusin kanapuranganaya.
12Putamsha, zar puturi Josuey chiyzayaru, apanllpanee urkar ipunpunar tputs tuchiyzayaru, yusur Apanllee kajonarini yamaam kamachtarangiya. Apanllpanshitisin urkar wakaraa wits pu pu támpanin 7 tputs wakaraa wits yáyarusin, Apanllee kajonarini kumpanee arangeem imazaranganaya. Itaru, nda arap kamingaranganaya. Mishat, nduntam musá pu pu táranganaya. Itaru, chtaru tapazpanima sundar, apanllpanee arangeem imazaranganaya. Mishat, tapazpantam sundar kuzizimun tachitarangtamsinaya. Wakaraa wits pu támpanshitisin nda zamaranganaya.
14Ashirangsin, anpat tsimbunarinshitini yaktaa iturpiranganaya. Sheersin, yusur yaptam taarana ambtam kanapuranganaya. Ambiri putam zar aranginash, aranginash ashirangsin, arangtach minum matayaru zar iturpiranganaya.
15Putamsha tsimbunarinshitini matayaru zar tarasitaranlluri, káyarusin, yaktaa yusur marchaksin iturpiranganaya. Chtaru tamaranganaya ambitam ashirangsin, itaru anpat zar, tsimbunarnishitini matayaru yaktaa iturpiranganaya.
16Anushsha zar yusur apanllpan urkar wakarash wits tsimbunarinshitini matayaru pu pu tárangusin, Josueysha anuritam tiptsiree kamachtarangiya. Natunaari, ashparitis zamangayarus, tsiyatangints. Apanll waana iyaam nee yakat izuuru tpachingamaam panayanlliya.
17Nish yaktash maachi ashpari taaru anoo izuuru tpachingamaam waana Apanll ipuseeru, iyaam kamachtayaru kasarangiya. Itaru, nish kiz mshipan sur Rahab taaku anootsinaa pachacheezini. Mishat, yuwaatstam pangush maachirit shaneerana anootstam napangtsa. Antanda mang iyashchee tputs tsapoo naramapanee pangush pishurangu, anumandtam iyshat nayniyani.
18Mishat, mangiptispa musá maacheetsi yaktash taaru anoo muntarintspa. Pakchiyam ptatintspa. Ashpari maachtawaa izuuru napangtsa. Watam Apanll waana ashpari maacheetsi kpitangtsa, táranguwa. Paptsa, maacheetsi pakcheetsiyam yakchinaareesa, uru saanaatstatam taarashis tayutaritatssa. Mishat, saanaatstatam Israelchicheetsis tayutaritatssa.
19Itaru, oroomari, mishat orootam mburshimashiwa, an ichingaru yuw maachi ngusambaw mbammasheewa an ichingaru Apanlleemtam. Ashiri anoo pakchus, yáyarus wayangtsa, Apanllish pang' wayamaama, tángints tsiyatkus, Josuey tiptsiree tárangu,

20tputsshitisin anuritam zamangaranganaya. Wakarapanshat wits pu pu támpan, pu pu táyatssin, Israelchichshitin wakaraa mazinarangusin, uwshtisin anuritam kapunguri ashparitssin sundar zamangaranganaya. Amb tákchusin, tandapunuzsha iwatamarangu, izuuru paratzurangiya. Sheechu, anuritam sundarshitisin yaktash pshturanganaya.
21Sheersin, ashpari tputsee k'chirpungpat pacharanganaya. Ichingaru kizaatstam, kanungaseetstam, kizpur wachinawaatstam, mishat chinuzeewaatstam, toroo tarawzupaneem wayakana anootstam, opeejaatstam, burrootstam, ichingaru ashpari, maachitpatawari izuuru tpachingayarusin kasaranganaya.
22Ashirangsin, Josueysha yuwaa sirú tsimbun tputs ipuseeru tsapoom naramaam kamachtayaru zanganirangu, anootstam yusur kamachtarangiya. Natu, yuwis nish parangis anis, kizap mshipanip pang' pshtuyarus napashinints. Ashpari maachiri anush taarana anpatari tshitungashinints. ¿Tamarinaa siyaa naynirangu, tapachindaranga? ambitam siysat shingints, tárangiya.
23Tárangu, uwshtisin anuritam kizap mshipanip pang' teet ashirangsin, pangush pshtuyarusin, kizaa mshipanee sur Rahabaa, ichingaru waparpatari, wanirpatari, wayuchpatawari, mishat maachiritamsin anush taarana anpatari ichingaru yamayarandsin, Israelchichipsha taarash, piyam waanitam yuwash tsap wanasiri anush wayaranganaya.
24Ashiramchusin, Israelchichshitisin yaktaa ashchiri tirooyarusin, ashpari maachi anush taaru anoo ichingaru mucheersin, kasaranganaya. Orootsimari, mishat ur mburshimashi, maachi yuw mbammasheew ngusambawa anootsim nda muchiranganaya. Anoo yáyarusin, Apanllish pang' wayaranganaya.
25Kizaatssha mshipanee sur Rahabaa nduntam pacharanganaya. Ashpari Rahabaa wamind naparanganaya. Watam an kiz, Josueyaa muchchur tsapoo naramapani pangush pishuranguwa. Ashirucha, Josueysha anumandtam uwshat tapachindarangiya. Amb ashirangu, Rahabchich wachinllin na wand Israelchichish watsapun taakanaya.
26Anshat yakat Jericoyaa kapeetaramchusin, Josuey yusur Israelchichee wanasir waneerangiya. Paptsa. Siy yaktash Jericoyash pangeemis pangumaam chinarintspa. Tputs anush pangukchinaari, yusur yaktaa Jericoyaa tanischikchu, uru anoo tputs Apanll kizpur tsiyantachiya. Ashkachu, tputs anush pangoom patatkachu, uru wip iwaxiztam tsipachiya. Yaktamsha watandpun wach yusur kaneesich tinakchu, wip shipamunaatssha tsipachiya. Apanll waneekchu, wip ashpari pchingchiya, tárangiya.
27Apanll Josueyaam kapung istarangu, nda xapoorangu, wamari kasirangiya. Ashirucha, Josueyaa tputs ichingarusin Kanaanshuch tsap yasarangusin, Josuey kizpurcha, táranganaya. Ashiriya, na kamaneena yuwaa Josuey yakta Jericoyaa tpachingarangu anootsi.