Text copied!
CopyCompare
Na Rongorongo Uto nina Jesus Christ - Joshua

Joshua 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na mataula haghe i Jercho tara vongoti ngasilia na pukuna na vure tara mataghu nira na vure ni Israel, mara mua lubatia hei ke horu me ke haghe.
2Ma Yahweh te bosa vania Joshua, “Inau tu vahegho Jericho, nina Vunaghi Haba ma lei nina malaghai.
3Ma gaira udolu nimua na lei maleghai kara sakutua talighutia na komu sule sakai tughu dani, lokana ono na dani.
4Me ono na manesukaghi kara sakutua idevia na Bokisi ni Vetena ni Baubahu Tabu, ma kara sopa hola tango sakai na kala ni sheep mane. Mi tana vituni na dani e vitu tughuru ni sakutua talighutiana na komu sule mana lei manesukaghi kara lovui na lei kala kiri.
5Mi tana bona kau rongovira na lei manesukaghi sakai tughuru ni lolovu daro me ke laga na lei kala ke, na vure udolu kara nia hevei sakai na ghuu te laga. Keri vaho geke dudura horu na peona na komu, mana vure tara sama haghe haliu tana komu.”
6Keri ke, Joshua te holo kolura na lei manesukaghi me bosa vanira te vagha eni, “Kau ghate datoa na Bokisi ni Vetena ni Baubahu Tabu, makau vilira ra vitu kara idevia, maka sopa tango sakai kala ni sheep mane.
7Keri ge nia hevei na bosa vanira na vure, “Kau sakusakutua minamina talighutia na komu sule, mana balu mane tara holai na le totobo ni kisumate kara idevia na halautu inaghona nina Bokisi ni Vetena ni Baubahu Tabu Yahweh.”
8Mi murina Joshua te kokoe soko vanira na vure, ra vitu na manesukaghi kolui nia didira na kala ni sheep mane tara vuivuni ni sakutua tana matana Yahweh, gara lovui na kala tana bona tara tona. Na lei manesukaghi tara holaa na Bokisi ni Vetena ni Baubahu Tabu nina Yahweh tara taonira mai muri.
9Sakai na ovu ni malaghai ni gehemate kara sakusakutua inaghodia na lei manesukaghi tara tona haliu na lavuani na kala ni sheep mane, mi murina raini na lei manesukaghi tara holaa/ghatea na Bokisi ni Vetena ni Baubahu Tabu, mana eruani na ovu ni malaghai ni gehemate tara sakusakutua imurina gaira.
10Hauva, Joshua te arevaghi vanira me ghaghua, “Kau bei ghuu, ma sughua kau bei kokokoe. Sughua siki pile ngengo itatana hei, koekobe ku bosaa, ‘Kau ghuu.’ Keri ge kau ghuu!”
11Mana Bokisi ni Vetena ni Baubahu Tabu nina Yahweh sakai tughuru ni hola talighutia nia na komu sule tana dani keri, vaho gara ghoi oli ni maturu tana bona tara kisui ga na vale tapoledira.
12Tana labotana na dani vauolu keri, Joshua te mina me rarai kolura na lei manesukaghi mara ghoi hola so na Bokisi ni Vetena ni Baubahu Tabu nina Lord.
13Ra vitu na manesukaghi kolui na didira na kala ni sheep mane tara sakutua inaghona na Bokisi ni Vetena ni Baubahu Tabu nina Yahweh, mara lovui didira na kala. Na lei malaghai ni kisumate tara idevira na lei manesukaghi kolui didira na kala, ge tumurira mai na Bokisi ni Vetena ni Baubahu Tabu nina Lord. Vaho gara lovu lagai dira na kala rana manesukaghi.
14Mi tana ruani na dani, sakai tughuru ni sakutua talighutiana na komu sule, mara ghoi oli so tana maladira tara maturu iga. Mara gonighi te vagha so e ono na bongi/dani.
15Tana vituni na dani rana vure ni Israel tara rarai labota mara ghoi sakutua talighutiana na komu sule tara nea haia mai. Mi tana dani vaghana ghua so eni, e vitu tughuru ni sakutua talighutiana na komu sule.
16Me vituni na talighu mua ka, rana manesukaghi tara lovu lagai didira na kala, ma Joshua te arevaghi vanira na vure, me ghaghua, “Kau nia ghaeghahe dato na manga sule, na pukuna Yahweh te nia hevei vanighau na komu sule eni taeni!
17Na komu sule eni mana lei totobo soko ilokana haurake ma kara pisu, na vatei hevei oli vania Yahweh. Ma Rahab na rebi, maia rahei tana valena vamua kara vola, na pukuna te vavolara rua na tinoni toro mai polo ni vaevane.
18Kau bei hola gea siki totobo tara taludilai ge kau haurakei, ma kau diua so ke, mi ghau kau hola ghana mate Israel, mi ghau ghua kau mate.

19Na hava tua tara gonia nia na silver, gold pana bronze mane halo, ke kabu oli vania Yahweh, me ke tana vania nina kei ni baobaore.”
20Keri ke na lei manesukaghi tara lovui na lei kola ni sheep. Na vure tara rongovia mua tara lovu lagai na kola ni sheep ka, na vure udolu tara ghuu. Me hau vaso na pile ka, na peovatuna na komu sule Jericho te kakovo me dudura horu tana pari, mana vure udolu ni Israel tara sopa sama maemane haghe tana sopa piuna mara dikalaa na komu sule eni.
21Taho siki totobo ke kabu oli kara mua haurakea, - na mane, vaivine, vure vaolu mana haulaghi didira buluka, sheep, mana donkey, - na lei totobo soko tua.
22Ma Joshua te bosa vanira rua na tinoni toro vaevane polopolo, koro righitaonia ronimiu na baubahu, mokoro tona tana valena na rebi mokoro hola horua mai, kolura nia nina binaboli.
23Lei mane vaolu tara haghe mara hola horua mai Rahab, na tamana mana tinana, na lei vaivinena kolua balu nina binaboli tara ghana kolua. Ra hola tonara va lilighina na bona tara maturu iga na Israel.
24Mana vure ni Israel tara tungi lakena mara kere horua na komu sule Jericho mana lei totobo soko ilokana, Na hava tara gonighi nia vamua na silver, mana gold pana bronze mana halo tara taluolighi vania na keina na Valena/baebale tapole tabu / bona/vale ni rongo nina Yahweh.
25Ma Joshua te taluolia na volana Rahab na rebi ma nina binaboli tana valena, na pukuna te polora rua na tinoni vaevane polopolo Joshua te nira vetena va Jericho. Mana vavatana na vaivine eni te ghana so itatada rana Israel ritini tana dani eni.
26Tana bona ia eni, Joshua te nia hevei nini bosa vavaranga te vagha eni, “Nina vavaranga Yahweh ke kalea hei ke tabotabo ni gonioliana na komu Jericho. Ahei ke goniolia na bona tana na peona komu, nina kamanagho mane ke mate. Mi tana bona ke sokolaghinia na komu mana taludatoa na mataula haghe, nina kama muri ke mate.”
27Keri ke, a Yahweh te kabu kolua Joshua, mana ahana te haba dato talighutia Canaan/na butonikomu.