Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Yaasu

Yaasu 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Israa7eela asaayyo yayyido gaasuwan Yarkko katamaa dirssaa penggeti gorddettidi naagettoosona; katamaa gelanaunne katamaappe kiyanau danddayiya ooninne baawa.
2GODAI Yaasa, “Xeella, taani Yarkko katamaa a kawuwaarakka a mino olanchchatuurakka ne kushiyan aattada immaas.
3Neeninne ne olanchchati salppidi, usuppun gallassi gakkanaassi hachchi hachchi katamaa dirssaa issitoo yuuyi aadhdhite.
4Qassi laappun qeeseti dorssatu kaciyaappe kessido laappun malkkatata oiqqidi, GODAA Maachchaa Taabootaa sinttaara hemettona. Laappuntta gallassi qeeseti malkkatata punnishin, olanchchati salppidi, issippe katamaa laapputoo yuuyi aadhdhite.
5Hegaappe guyyiyan malkkatata punettaa goochchidi punniyoogaa siyiyo wode, sohuwaara asai ubbai ba qaalaa xoqqu oottidi waasso. Yaatobare katamaa dirssaa gimbbee kunddana; kunddin asai ubbai sinttau lauhu giidi gelana” yaagiis.
6Nawe na7ai Yaasu qeeseta xeegidi, “GODAA Maachchaa Taabootaa tookkite; intteppe laappun qeeseti laappun malkkatata oiqqidi, Maachchaa Taabootaappe sinttau aadhdhidi hemettona” yaagiis.
7Yaagidi asaa, “Sinttau biite; katamaa yuuyi aadhdhite; olau giigidaageetikka GODAA Maachchaa Taabootaa sinttan hemettona” yaagidi azaziis.
8Yaasu asaassi haasayidoogaadan, laappun qeeseti laappun malkkatata GODAA sinttan oiqqidi, punniiddi hemettidosona; qassi GODAA Maachchaa Taabootai eta kaalliis.
9Olau giigidaageeti malkkatata punniya qeesetu sinttan hemettiyo wode, guyyeera naagiya olanchchati Maachchaa Taabootaa guyyeera kaallidosona. He wode ubbankka malkkatati punettoosona.
10SHin Yaasu asaa, “Taani inttena, ‘Waassite!’ gaana gallassai gakkanaassi, ola waasuwaa waassoppite; intte qaalai siyettoppo; issi qaalakka qaattoppite. Digin he wode waassite!” yaagidi azaziis.
11Yaatidi GODAA Maachchaa Taabootai tookettidi, he katamaa issiton yuuyi aadhdhanaadan oottiis. Hegaappe guyyiyan asai ba dunkkaanidosaa simmidi, qammaa yan aqiis.
12Wonttetta gallassi Yaasu guuridi denddiis; qeesetikka GODAA Maachchaa Taabootaa tookkidosona.
13Laappun malkkatata oiqqida laappun qeeseti sinttau aadhdhidi, malkkatata punniiddi GODAA Maachchaa Taabootaa sinttan hemettidosona. Olau giigidaageeti etappe sinttaara hemettidosona; guyyeera naagiya olanchchatikka GODAA Maachchaa Taabootaa guyyeera kaallidosona. He wode ubbankka malkkatati punettoosona.
14Naa77antto gallassi katamaa issitoo yuuyi aadhdhidi, bantta dunkkaanidosaa simmidosona. Usuppun gallassi gakkanaassi hegaadan hanidosona.
15Laappuntta gallassi xalqqee dolishin denddidi, kaseegaadan katamaa laapputoo yuuyi yuuyi aadhdhidosona. Katamaa eti laapputoo yuuyi yuuyi aadhdhidoi he gallassa xalaalaana.
16Laappuntta yuushshan, qeeseti malkkatata punniyo wode, Yaasu asaa, “GODAI katamaa intteyyo aattidi immido gishshau, waassite!
17Katamainne katamaa giddon de7iyaabai ubbai GODAAYYO baqa gididi, xayanau bessees. Nuuni biittaa xomoosanau kiittido asata qosada ashshido gishshau, shaaramuxiyaa Ra7aabanne i son iira issippe de7iya asaa xalaalai attana.
18SHin intte baqa gididabaappe aibanne ekkennaadan intte huuphiyau naagettite. Baqa gididabaappe intte ekkikko, Israa7eelati dunkkaanido sohuwaa bayiya soho oottana; yaatidi he sohuwaayyo metuwaa ehaana.

19Birainne worqqai ubbai, qassi nahaasiyaappenne birataappe oosettida miishshati ubbai GODAAYYO geeyidabaa gidona. Eti GODAA buquraa minjjiyo sohuwan de7ona” yaagiis.
20Hegaa gishshau malkkatati punettin asai waassiis. Malkkatatu punettan asai ba qaalaa xoqqu oottidi waassiis; waassin sohuwaara katamaa dirssaa gimbbee kunddi bayiis! Hegaappe guyyiyan asai ubbai sinttau lauhu gi gelinnee katamaa oiqqi bayiis.
21Oiqqidi kataman shemppoora paxa de7idabaa ubbaa, maccaa attumaa, naatuwaa cimaa, miizzaa, dorssaanne hariyaa ubbaa qara bisuwan wurssi woriis.
22Yaasu biittaa xomoosanau kiitettida naa77u asata, “SHaaramuxee Ra7aabi soo biite; biidi kase intte iyyo caaqqidoogaadan, onne i so asaa ubbaa gaxi kessite” yaagiis.
23Yaagin biittaa xomoosida wodallati biidi, Ra7aabo, i aawaa, i aayyiyo, i ishanttanne i dabbota ubbaa gaxi kessidosona. Kessidi Israa7eela asai dunkkaanido sohuwaappe gaxaara wottidosona.
24Hegaappe guyyiyan katamaanne a giddon de7iyaabaa ubbaa taman xuuggidosona; shin biraanne worqqaa qassi nahaasiyaappenne birataappe oosettida miishshata GODAA buquraa minjjiyo sohuwan wottidosona.
25SHin Yaasu shaaramuxiyo Ra7aabo i aawaa so asaaranne iira de7iya dabbotu ubbaara haiquwaappe ashshiis. Aissi giikko, Yaasu Yarkko katamaa xomoosanau kiittido asata a kase qosada ashshaasu. I zareti hachchi gakkanaassi Israa7eela biittan de7oosona.
26He wode Yaasu, “Denddidi ha Yarkko katamaa zaaretti keexxiya urai GODAA sinttan qanggettidaagaa gido. Biron baasuwaa baasiyo wode, a baira na7ai haiqqo. Penggiyaa aattiyo wode, a wurssetta kaalo na7ai haiqqo” yaagidi qanggiis.
27GODAI Yaasuura gidiis; Yaasu woreenne biitta ubbaa gakkiis.