Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Yosue

Yosue 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yerikoɡibu bɑ ben wuun ɡbɑ̃rɑrun ɡɑmbobɑ bɛri, bɑ dɑ̃ɑ sɛ̃siki, Isirelibɑ bu ku kɑ du. Goo kun duɔ mi, ɡoo kun mɑɑ yɑriɔ min di.
2Mɑ Yinni Gusunɔ u Yosue sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, wee, nɑ nun Yeriko nɔmu bɛriɑ kɑ yen sunɔ kɑ yen tɑbu durɔ dɑmɡibu.
3Wunɛ kɑ wunɛn tɑbu durɔbu kpuro i n dɑ sĩ sĩ i kɑ wuu ɡe sikerenɑ nɔn teeru tɔ̃ru bɑɑtere sere n kɑ ko sɔ̃ɔ nɔɔbɑ tiɑ.
4Yɑ̃ku kowobu nɔɔbɑ yiru bɑ ko n Yinni Gusunɔn woodɑn kpɑkororu ɡbiiye bɑ n yɑɑ kɔbi nɛni. Sɔ̃ɔ nɔɔbɑ yiruse i ko wuu ɡe sikerenɑwɑ nɔn nɔɔbɑ yiru kpɑ yɑ̃ku kowo be, bɑ n kɔbi yi soomɔ.
5Bɑ̀ n kɔbi yi so bɑ ɡɑwɑ, mɑ i yin swĩi nuɑ, tɔmbu kpuro bu tɑbun kuuki koowo. Sɑɑ yerɑ wuu ɡen ɡbɑ̃rɑru tɑ koo wɔrumɑ, kpɑ bɑɑwure u du deedeeru mi u yɔ̃n di.
6Mɑ Yosue Nunin bii u yɑ̃ku kowobu sokɑ u bu sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, bu Yinni Gusunɔn woodɑn kpɑkororu suo bu senu sɔndi kpɑ ben nɔɔbɑ yiru bu kɔbi suɑ bu woodɑn kpɑkoro te ɡbiiyɑ.
7Yerɑ u win tɔmbu sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, i seewo i sĩ sĩ i n kɑ wuu ɡe sikerenɑmɔ, kpɑ tɑbu kowobu ɡɑbu bɑ n woodɑn kpɑkoro te ɡbiiye.
8Ye Yosue u kɑ tɔn be ɡɑri yi kuɑ u kpɑ, mɑ bɑ swɑɑ wɔri. Tɑbu kowo be, bɑ ɡbiɑ, mɑ yɑ̃ku kowo be bɑ kɔbi nɛni bɑ swɑɑ wɔri bɑ kɔbi yi soomɔ. Mɑ bɑ kɑ bu woodɑn kpɑkoro te swĩi biruɔ. Tɑbu kowo be bɑ mɑɑ tie, bɑ kpɑkoro te swĩi. Sɑɑ ye be kpuro bɑ sĩimɔ bɑ wuu ɡe sikerenɑmɔ, yɑ̃ku kowo be, bɑ ben kɔbi soomɔ.
10N deemɑ Yosue u rɑɑ tɔn be yiire bu ku ɡbɑ̃rɑ, bu ku wɔki, bu ku mɑm de ɡɑri ɡɛɛ yi yɑri ben nɔsun di, sere tɔ̃ɔ te u koo bu sɔ̃ bu kuuki ko. Tɔ̃ɔ terɑ bɑ koo kuuki ko.
11Yerɑ bɑ kɑ woodɑn kpɑkoro te wuu ɡe sikerenɑ nɔn teeru. Mɑ bɑ wurɑ ben sɑnsɑniɔ sere mɑɑ sisiru.
12Yosue u seewɑ buru buru yellu mɑ yɑ̃ku kowobu bɑ woodɑn kpɑkoro te suɑ.
13Ben nɔɔbɑ yiru be bɑ kɔbi nɛni, bɑ swɑɑ wɔri bɑ sĩimɔ ten wuswɑɑɔ. Tɑbu kowobu ɡɑbu bɑ bu ɡbiiye bɑ tɑbu yɑ̃nu bɛki. Mɑ ɡɑbu bɑ kpɑkoro te swĩi biruɔ, sɑɑ ye be kpuro bɑ sĩimɔ mɑ yɑ̃ku kowo be, bɑ kɔbi yi soomɔ.
14Sɔ̃ɔ yiruse bɑ wuu ɡe sikerenɑ nɔn teeru mɑ bɑ wurɑ ben sɑnsɑniɔ. Nɡe mɛyɑ bɑ kuɑ sere n kɑ kuɑ sɔ̃ɔ nɔɔbɑ tiɑ.
15Ye n kuɑ sɔ̃ɔ nɔɔbɑ yiruse, mɑ bɑ seewɑ buru buru yɑm sɑ̃reru bɑ wuu ɡe sikerenɑ nɔn nɔɔbɑ yiru. Tɔ̃ɔ te tɔnɑwɑ bɑ ɡu sikerenɑ nɔn nɔɔbɑ yiru.
16Nɔn nɔɔbɑ yiruse te, sɑɑ ye yɑ̃ku kowo be, bɑ kɔbi yi so, yerɑ Yosue u tɔn be sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, i kuuki koowo. Domi Yinni Gusunɔ u bɛɛ wuu ɡe nɔmu bɛriɑ.
17I ǹ ko i ko i kun wuu ɡe kɑ ye yɑ wɑ̃ɑ ɡe sɔɔ kpuro kpeerɑsie. Yɑ ko n sɑ̃ɑwɑ nɡe yɑ̃ku dɔ̃ɔ mwɑɑrɑruɡiru Yinni Gusunɔn sɔ̃. Adɑmɑ i ko i Rɑhɑbu, kurɔ tɑnɔ wi, kɑ wiɡii be bɑ wɑ̃ɑ win dirɔ deri, yèn sɔ̃ u tɔn be sɑ rɑɑ ɡɔrɑ mi beruɑ.
18I n tii sɛ kɑ ɡɑ̃ɑ ni Yinni Gusunɔ u nɛɛ, i kpeerɑsiɑ. Domi ì n nu suɑ, bɛsɛ Isirelibɑ sɑ ko nɔni swɑ̃ɑru wɑ kpɑ su kɑm ko.
19Adɑmɑ ye n sɑ̃ɑ sii ɡeesu kɑ wurɑ, kɑ sii ɡɑndu kɑ sere sii wɔ̃kusu, ye kpurowɑ i ko Yinni Gusunɔ ɡurɑ i yiiyɑ win ɑrumɑnin beru yerɔ.

20Ye yɑ̃ku kowobu bɑ ben kɔbi so, tɔn be, bɑ yin swĩi nuɑ mɑ bɑ kuuki kuɑ. Yerɑ wuu ɡen ɡbɑ̃rɑrɑ wɔrumɑ. Mɑ ben bɑɑwure u duɑ deedeeru mi u yɔ̃n di. Mɑ bɑ wuu ɡe mwɑ.
21Mɑ bɑ ye yɑ wɑ̃ɑ ɡe sɔɔ kpuro ɡo mɑm mɑm kɑ tɑkobi, tɔn durɔbu kɑ tɔn kurɔbu, bibu kɑ bukurobu, kɑ yɑɑ sɑbenu kpuro.
22N deemɑ Yosue u rɑɑ durɔbu yiru be bɑ tem mɛn sɑriɑ mɛɛrim dɑ sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, bu doo kurɔ win dirɔ kpɑ bu wi kɑ wiɡibu kpuro yɑrɑmɑ nɡe mɛ bɑ rɑɑ yen nɔɔ mwɛɛru kuɑ kɑ bɔ̃ri.
23Mɑ durɔ be, bɑ duɑ bɑ Rɑhɑbu yɑrɑmɑ kɑ win bɑɑ kɑ win mɛro kɑ win sesubu, win mɛro bisibu kpuro ɡesi, bɑ kɑ bu dɑ Isirelibɑn sɑnsɑnin biruɔ.
24Yen biruwɑ bɑ wuu ɡe dɔ̃ɔ sɔkɑ kɑ bɑɑyere kpuro ye yɑ wɑ̃ɑ wuu ɡe sɔɔ mɑ n kun mɔ ye n sɑ̃ɑ sii ɡeesu, kɑ wurɑ, kɑ sii ɡɑndu kɑ sere sii wɔ̃kusu. Yerɑ bɑ doke Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yerun ɑrumɑnin beru yerɔ.
25Yosue u Rɑhɑbu, kurɔ tɑnɔ wi fɑɑbɑ kuɑ kɑ win mɛro bisibu kpuro. Mɑ bɑ wɑ̃ɑ kɑ Isirelibɑ sɑnnu sere kɑ ɡisɔ yèn sɔ̃ u Yosuen tɔmbu beruɑ be u ɡɔrɑ bu Yerikon sɑriɑ mɛɛri.
26Yen biruwɑ Yosue u bɔ̃ruɑ u nɛɛ, bɑɑwure wi u seewɑ u Yeriko bɑnɑ kpɑm, u koo ko bɔ̃ruro Yinni Gusunɔn wuswɑɑɔ. Ù n kpɛɛkpɛɛku surɑmɔ, win bii ɡbiikoowɑ u koo ɡbi. Ù n mɑɑ bɑnɑ wiru ɡo u ɡɑmbobɑ dokemɔ, kpɑ win bii dɑ̃ɑko u ɡbi.
27Mɑ Yinni Gusunɔ u wɑ̃ɑ kɑ Yosue mɑ u yĩsiru yɑrɑ tem mɛ kpuro sɔɔ.