Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YƆSUA

YƆSUA 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ò Yɛriko bĩnizɛ gbànↄ tàta gíngin Isarailanↄ yãi. Gbɛ̃ke dí boro, gbɛ̃ke dí gɛ̃ro.
2Akũ Dikiri pì Yↄsuanɛ: Ǹ gwa, ma Yɛriko nànnɛ n ↄĩ kũ a kínao kũ a zĩ̀karinↄo.
3Mↄkↄ̃n kũ n zĩ̀karinↄ à gɛ́ à lika wɛ̃tɛ pìii gɛ̃̀n do á pínki à su. Àgↄ̃ likai gɛ̃̀n dodo lɛ ari gↄrↄ suddo.
4Sa'ori gbɛ̃nↄn supplanↄ do àkpatiinɛ arɛ ògↄ̃ kuru kũna. A gↄrↄ supplade zĩ à lika wɛ̃tɛ pìii gɛ̃̀n suppla gↄrↄ kũ sa'orii pìnↄ tɛni ń kuru pɛ́.
5Tó ò kuru pɛ̀ òtɛni a yĩsãm pá, akũ a a ũ mà, gbɛ̃ sĩnda pínki wiki lɛ́ gbãnagbãna, wɛ̃tɛ bĩni ni sikũn, á baadi ni sin.
6Akũ Nuni nɛ́ Yↄsua sa'orinↄ sìsi à pìńnɛ: À Dikiri bàka kunna kũoo àkpati sɛ́, a gbɛ̃nↄn supplanↄ ni donɛ arɛ, á baadi nigↄ̃ kuru kũna.
7Akũ à pì gbɛ̃nↄnɛ: À futɛ à gɛ́ à lika wɛ̃tɛi gɛ̃̀n do. Zĩ̀karinↄ mɛ́ ò do Dikiri àkpatiinɛ arɛ.
8Kũ Yↄsua yã ò gbɛ̃nↄnɛ, akũ sa'ori gbɛ̃nↄn suppla kũ ò kuru kũnaa pìnↄ fùtɛ ò dò Dikiri bàka kunna kũńwo àkpatiinɛ arɛ, òtɛni ń kuru pɛ́.
9Zĩ̀karinↄ tɛ́ sa'orii pìnↄ arɛ, pari tɛ́ àkpati kpɛ, akũsↄ̃ kurunↄ ũ dↄ.
10À sù à lè Yↄsua ò gbɛ̃nↄnɛ à pì: Àsun wiki lɛ́ro. Àsun tó ò á kĩni maro. Àsun tó yãke bo á lɛ́nlo ari gↄrↄ kũ mani oárɛ à wiki lɛ́, gbasa à lɛ́.
11Ò gɛ̀ɛ ò lìka wɛ̃tɛ pìii kũ àkpatiio gɛ̃̀n do lɛ, akũ ò ɛ̀ra ò tà ń bùran ò ì gwe.
12Yↄsua fùtɛ kↄnkↄkↄnkↄ, akũ sa'orinↄ Dikiri àkpatii sɛ̀.
13Sa'ori gbɛ̃nↄn suppla kũ ò kuru kũnaa pìnↄ dò Dikiri àkpatiinɛ arɛ, òtɛn pɛ́. Zĩ̀karinↄ dòńnɛ arɛ, pari tɛ́ àkpatii pì kpɛ, akũsↄ̃ kurunↄ ũ dↄ.
14Ò lìka wɛ̃tɛ pìii gɛ̃̀n do a gↄrↄ plade zĩ, akũ ò ɛ̀ra ò tà ń bùran. Ò kɛ̀ lɛ ari gↄrↄ suddo.
15A gↄrↄ supplade zĩ ò fùtɛ kↄnkↄ gudↄnaao, akũ ò ɛ̀ra ò gɛ̀ɛ ò lìka wɛ̃tɛ pìii lákũ òdi kɛ nà. Ama zĩ birea ò lìkai gɛ̃̀n supplamɛ.
16A gɛ̃̀n supplade pìia gↄrↄ kũ sa'orinↄ tɛn gɛ́ ń kuru yĩsãm pá, akũ Yↄsua pì gbɛ̃nↄnɛ: À wiki lɛ́, zaakũ Dikiri wɛ̃tɛ pìi kpàáwamɛ.
17Dikiri wɛ̃tɛ pì kũ pↄ́ kũ ò kunnↄ dìtɛ a pↄ́ ũmɛ. Ò ń kakatɛ ń pínki. Karua Rahabu kũ gbɛ̃ kũ ò kú kãao a bɛanↄ mɛ́ oni bo ńtɛ̃nɛ, zaakũ àkũ mɛ́ à gu'asirigwari kũ ò ń zĩnↄ ùtɛ.
18À laakari kɛ! Àsun pↄ́ kũ Dikiri dìtɛ a pↄ́ ũ ke sɛ́ro, de àsun kakatɛro yãi. Tó a sɛ̀, áni yã gátɛ á bùraanɛ à gↄ̃ kakatɛna pↄ́ ũ.

19Andurufu kũ wuraao kũ mↄ̀gotɛ̃ pↄ́nↄ kũ mↄ̀si pↄ́nↄ pínki bi Dikiri pↄ́mɛ. Séde ò ká Dikiri aruzɛkɛ utɛkin.
20Kũ ò kuru pɛ̀, akũsↄ̃ Isarailanↄ wiki lɛ̀ gbãnagbãna lɛ, wɛ̃tɛ bĩninↄ sìkũn. Akũ ń baadi sìn súsu, akũ ò wɛ̃tɛ pìi sì.
21Ò pↄ́ kũ ò kunnↄ dìtɛ Dikiri pↄ́ ũ, akũ ò gbɛ̃nↄ kàkatɛ ń pínki kũ fɛ̃nɛdao, gↄ̃gbɛ̃nↄ kũ nↄgbɛ̃nↄ, nɛ́ fítinↄ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ kũ zùnↄ kũ sãnↄ kũ zaakinↄo.
22Yↄsua pì gbɛ̃nↄn pla kũ ò gɛ̀ɛ ò bùsuu pìi asiri gwànↄnɛ: À gɛ̃ karuaa pì kpɛ́n à bo kãao kũ a gbɛ̃nↄ, lákũ a a la dànɛ nà.
23Akũ kɛfɛnna pìnↄ gɛ̀ɛ ò bò kũ Rahabuo kũ a deo kũ a dao kũ a vĩ̀ninↄ kũ a dakũnanↄ kũ a gbɛ̃nↄ ń pínki. Ò sù kãao kũ a danɛnↄ ń pínki, akũ ò ń kátɛ Isarailanↄ bùraa sarɛ.
24Akũ ò tɛ́ sↄ̃̀ wɛ̃tɛ pìia kũ pↄ́ kũ ò kunnↄ pínki, tó adi kɛ andurufu kũ wuraao kũ mↄ̀gotɛ̃ pↄ́nↄ kũ mↄ̀si pↄ́ kũ ò sɛ̀tɛ ò kàtɛ Dikiri bizakuta aruzɛkɛ utɛkin baasiro.
25Yↄsua tò karua Rahabu bò aafia kũ a de bedenↄ kũ a gbɛ̃nↄ ń pínki, kũ à gu'asirigwari kũ Yↄsua ń zĩ Yɛriko asiri gwanↄ ùtɛ yãi, akũ ò gↄ̃̀ Isarailanↄ tɛ́ ari kũ a gbãrao.
26Gↄrↄ birea Yↄsua lɛ́ kɛ̀ à pì: Dikiri láari bo gbɛ̃ kũ ani futɛ à Yɛriko wɛ̃tɛ dí kɛkɛ à kátɛa. Tó à a bĩni ɛ̃ pɛ̀tɛ, a daudu ni ga. Tó à a gbànↄ pɛ̀tɛ sↄ̃, a nɛ́ kpɛde ni ga.
27Dikiri kú kũ Yↄsuao, akũ a tↄ́ dà bùsuu pìla pínki.