Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Yozuee

Yozuee 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wà Yeliko bĩ́ibↄlɛ gbaↄ tàta gíũgiũ Isailiↄ yã́i. Gbɛ̃e è lɛ́ bↄo, mɛ́ gbɛ̃e è lɛ́ gɛ̃o.
2Ɔ̃ Dii ò Yozueeɛ à mɛ̀: Gwa, ma Yeliko nànɛ ń ↄzĩɛ ń a kíao ń a zĩgↄ̃ↄ.
3Mpi ń n zĩgↄ̃ↄ, à gɛ lia wɛ̃́lɛpizi gɛ̃n do ápii, í su. Àↄ liai gɛ̃n dodo màa e gↄↄ soolo.
4Sa'ona gbɛ̃ↄn soplaↄ aaↄ dↄaaa kpagoloɛ, aaiↄ kuu kũa. A gↄↄ soplade zĩ́ à lia wɛ̃́lɛpizi gɛ̃n sopla gↄↄ pↄ́ sa'onapiↄ lɛ́ kuupɛ.
5Tó aa kuupɛ̀, aalɛ a ba gá, mɛ́ a a ↄ́ mà, gbɛ̃́pii i kúkuakɛ gbã́ugbãu, wɛ̃́lɛ bĩ́i i kwɛ́ kákↄ̃a, á baade i mipɛ lá a aɛ dↄawa à gɛ̃u.
6Ɔ̃ Nuni nɛ́ Yozuee sa'onaↄ sìsi, a ònɛ́: À Dii bàakuawanↄ kpagolo sɛ́, á gbɛ̃ↄn soplaↄ í dↄaaɛ̀, á baade iↄ kuu kũa.
7Ɔ̃ a ò gbɛ̃́ↄnɛ: À fɛlɛ gɛ lia wɛ̃́lɛi gɛ̃n do. Zĩgↄ̃ↄ mɛ́ aa dↄaa Dii kpagoloɛ.
8Kɛ́ Yozuee yã'ò gbɛ̃́ↄnɛ, ↄ̃ sa'ona gbɛ̃ↄn sopla pↄ́ aa kuu kũapiↄ fɛ̀lɛ dↄaaa Dii bàakuańnↄ kpagoloɛ, aalɛ kuupɛ.
9Zĩgↄ̃ↄ bɛ sa'onapiↄ aɛ, dasi tɛ́ kpagolo kpɛ, mɛ́ kuuↄ ↄ́ dↄ.
10À mↄ lè Yozuee ò gbɛ̃́ↄnɛ à mɛ̀: Ásu kúkuakɛo. Ásu to wà á kĩ́i mao. Ásu to yãe bↄ á lɛ́uo e gↄↄ pↄ́ má oɛ́ à kúkuakɛ, í gbasa kɛ.
11Aa gɛ̀ lìa wɛ̃́lɛpizi ń kpagoloo gɛ̃n do màa, ↄ̃ aa ɛ̀a tà ń bòou, aa ì we.
12Yozuee fɛ̀lɛ kↄↄ káaukaau, ↄ̃ sa'onaↄ Dii kpagolo sɛ̀.
13Sa'ona gbɛ̃ↄn sopla pↄ́ aa kuu kũapiↄ dↄaaa Dii kpagoloɛ, aalɛ pɛ́. Zĩgↄ̃ↄ dↄaaanɛ́, dasi tɛ́ kpagolopi kpɛ, mɛ́ kuuↄ ↄ́ dↄ.
14Aa lìa wɛ̃́lɛpizi gɛ̃n do a gↄↄ plaade zĩ́, ↄ̃ aa ɛ̀a tà ń bòou. Aa kɛ̀ màa e gↄↄ soolo.
15A gↄↄ soplade zĩ́ aa fɛ̀lɛ káaukaau gudↄlɛia, ↄ̃ aa ɛ̀a gɛ̀ lìa wɛ̃́lɛpizi lá aaì kɛwa. Zĩbeezĩ aa lìai gɛ̃n soplaɛ.
16A gɛ̃n sopladepi gↄↄ pↄ́ sa'onaↄ lɛ́ gɛ́ kuupɛi gbã́ugbãu, ↄ̃ Yozuee ò gbɛ̃́ↄnɛ à mɛ̀: À kúkuakɛ, asa Dii wɛ̃́lɛpi kpàwáɛ.
17Dii wɛ̃́lɛpi ń pↄ́ pↄ́ kúuↄ dìlɛ a pↄ́ ũɛ. Wà ń kaalɛ ḿpii. Káalua Lahabu ń gbɛ̃́ pↄ́ kuaànↄ a kpɛ́uↄ mɛ́ aa bↄ ńtɛ̃ɛ, asa ↄ̃mɛ asiigwana pↄ́ wà ń zĩ́ↄ ùlɛ.
18À laaika! Ásu pↄ́ pↄ́ Dii dìlɛ a pↄ́ ũ kee sɛo, kɛ́ ásu kaalɛo yã́i. Tó á sɛ̀, a yã'i á bòoɛ, i gↄ̃ kaalɛpↄ ũ.

19Ãnusu ń vuao ń mↄgotɛ̃ pↄ́ↄ ń mↄsi pↄ́ↄ píiá Dii pↄ́ɛ. Sema wà ka Dii àizɛɛ guu.
20Kɛ́ wà kuupɛ̀, mɛ́ Isailiↄ kúkuakɛ̀ gbã́ugbãu màa, wɛ̃́lɛ bĩ́iↄ kwɛ̀ kàkↄ̃a. Ɔ̃ an baade sìu a aɛdↄawa, ↄ̃ aa wɛ̃́lɛpi sì.
21Aa pↄ́ pↄ́ kúuↄ dìlɛ Dii pↄ́ ũ, ↄ̃ aa gbɛ̃́pii kàalɛ ń fɛ̃ndao, gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ, nɛ́fɛ̃nɛnaↄ gbɛ̃zↄ̃ↄↄ píi ń zuↄ ń sãↄ ń zàa'ĩnaↄ.
22Yozuee ò gbɛ̃ↄn pla pↄ́ gɛ̀ bùsupi asiigwàↄnɛ à mɛ̀: À gɛ̃ káaluapi kpɛ́u, í bↄaànↄ ń aà gbɛ̃́ↄ, lá a a lɛgbɛ̃̀ɛ̀wa.
23Ɔ̃ ɛ̀waasopiↄ gɛ̀ bↄ̀ ń Lahabuo ń aà maeo ń aà dao ń aà vĩ̀iↄ ń aà dãunaↄ ń aà gbɛ̃́ↄ píi. Aa bↄ̀lɛ ń aà daɛↄ píi, ↄ̃ aa ń kálɛ Isailiↄ bòo saɛ.
24Ɔ̃ aa tɛsↄ̃̀ wɛ̃́lɛpiwa ń pↄ́ pↄ́ kúuↄ píi, mɛ́ i kɛ ã́nusu ń vuao ń mↄgotɛ̃ pↄ́ↄ ń mↄsi pↄ́ pↄ́ aa sɛ̀lɛ kàlɛ ń Dii zwã̀akpɛ àizɛɛo bàasio.
25Yozuee tò káalua Lahabu bↄ̀ aafia ń aà de bɛdeↄ ń aà gbɛ̃́ↄ píi, kɛ́ à asiigwana pↄ́ Yozuee ń zĩ́ Yeliko asiigwaiↄ ùlɛ yã́i, ↄ̃ aa gↄ̃̀ Isailiↄ guu e ń a gbão.
26Gↄↄ bee Yozuee lɛkɛ̀ à mɛ̀: Dii láaikɛ gbɛ̃́ pↄ́ a fɛlɛ Yeliko wɛ̃́lɛɛ bee kɛkɛ kálɛwa. Tó à a bĩ́i ɛ̃ kpàlɛ, aà nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́ia mɛ́ a ga. Gↄↄ pↄ́ à a gbaↄ pɛ̀lɛ sↄ̃, aà nɛ́ gbɛzãna mɛ́ a ga.
27Dii kú ń Yozueeo, ↄ̃ aà tↄ́ lì bùsupia píi.