Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Josue

Josue 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Karon gisirad-an na ang tanang mga pultahan sa Jerico tungod sa kasundalohan sa Israel. Wala nay nakagawas ug wala nay nakasulod.
2Miingon si Yahweh kang Josue, “Tan-awa, gitugyan na nako ang Jerico sa imong kamot, ang hari niini, ug ang mga hanas nga kasundalohan niini.
3Kinahanglan nga manglakaw kamo libot sa siyudad, ang tanang mga lalaki nga manggugubat magalibot ug kausa sa siyudad. Kinahanglan buhaton ninyo kini sulod sa unom ka adlaw.
4Kinahanglan nga ang pito ka pari magdala ug pito ka budyong nga mga sungay sa laking karnero nga mag-una sa sagradong sudlanan sa kasabotan. Sa ikapito nga adlaw, kinahanglan nga manglakaw kamo libot sa siyudad sa makapito ka higayon, ug kinahanglan nga patingogon sa makusog sa mga pari ang mga budyong.
5Unya kinahanglan nga patingogon nila ug maayo ang sungay sa laking karnero, ug sa dihang madungog ninyo ang tingog sa budyong ang tanang katawhan kinahanglan mosinggit uban sa makusog nga panagsinggit, ug ang paril sa siyudad malumpag gayod. Kinahanglan nga mosulong ang kasundalohan, ang matag usa moabante sa unahan.”
6Unya gitawag ni Josue nga anak ni Nun, ang mga pari ug giingnan sila, “Alsaha ang sagradong sudlanan sa kasabotan, ug tugoti ang pito ka pari nga magdala ug pito ka budyong nga mga sungay sa laking karnero sa atubangan sa sagradong sudlanan sa kasabotan ni Yahweh.”
7Ug miingon siya sa katawhan, “Padayon kamo ug lakaw libot sa siyudad, ug paunaha sa sagradong sudlanan sa kasabotan ni Yahweh ang mga lalaki nga sangkap sa hinagiban.”
8Sama sa giingon ni Josue sa katawhan, ang pito ka pari nagdala ug pito ka budyong nga mga sungay sa laking karnero sa atubangan ni Yahweh. Samtang mipadayon sila, gipatingog nila sa makusog ang mga budyong. Ang sudlanan sa kasabotan ni Yahweh misunod kanila.
9Naglakaw ug una sa mga pari ang mga lalaki nga sangkap sa hinagiban, ug gipatingog nila sa makusog ang ilang mga budyong, apan ang tigbantay sa likod nagsunod sa sagradong sudlanan sa kasabotan, ug nagpadayon ang mga pari sa pagpatingog sa ilang mga budyong.
10Apan gimandoan ni Josue ang mga tawo, nga nag-ingon, “Ayaw pagsinggit. Kinahanglan nga walay tingog nga mogawas sa inyong baba hangtod sa adlaw nga mosulti ako kaninyo sa pagsinggit. Unya diha pa lamang kamo mosinggit.”
11Busa gipalibot niya ug kausa ang sagradong sudlanan sa kasabotan sa siyudad nianang adlawa. Unya misulod sila sa ilang kampo, ug nagpabilin sila didto sa kampo sa pagkagabii.
12Unya mibangon si Josue sa sayo sa kabuntagon, ug gialsa sa mga pari ang sagradong sudlanan sa kasabotan ni Yahweh.
13Ang pito ka mga pari nga nagdala sa pito ka budyong nga mga sungay sa laking karnero sa atubangan sa sagradong sudlanan sa kasabotan, ug nagpadayon sa paglakaw, gipatingog nila sa makusog ang mga budyong. Ang kasundalohan nga sangkap sa hinagiban naglakaw diha sa ilang atubangan. Apan sa dihang naglakaw sunod sa sagradong sudlanan sa kasabotan ang tigbantay sa likod, unya nagpadayon sila sa pagpatingog sa mga budyong.
14Nanglakaw sila libot sa siyudad sa makausa sa ikaduha nga adlaw ug mibalik ngadto sa kampo. Gibuhat nila kini sulod sa unom ka adlaw.
15Mao kadto ang ikapito nga adlaw nga mibangon sila ug sayo sa banagbanag, ug nanglakaw sila libot sa siyudad sa sama gihapon nga pamaagi, niining higayona sa makapito ka higayon. Mao kini nga adlaw nga nanglakaw sila libot sa siyudad sa makapito ka higayon.
16Ikapito kadto nga adlaw sa dihang gipatingog sa makusog sa mga pari ang mga budyong, nga gimandoan ni Josue ang katawhan, “Singgit! Kay gihatag na ni Yahweh kaninyo ang siyudad.
17Ang siyudad ug ang tanang anaa niini gigahin kang Yahweh aron laglagon. Si Rahab lamang ang babaye nga nagabaligya ug dungog ang mabuhi—siya ug ang tanan nga kauban niya sa iyang panimalay— tungod kay gitagoan man niya ang mga lalaki nga atong gipadala.
18Apan alang kaninyo, pagbantay mahitungod sa pagkuha sa gilain nga mga butang alang sa paglaglag, aron nga human ninyo kini mabutangan ug timailhan alang sa paglaglag, dili na dayon kamo mokuha ug bisan unsa niini. Kung buhaton ninyo kini, himoon ninyo ang kampo sa Israel nga kinahanglan laglagon ug magdala kamo ug kasamok niini.

19Ang tanang plata, bulawan, ug ang mga butang nga hinimo sa tumbaga ug puthaw nga gilain alang kang Yahweh. Kinahanglan nga moadto kini ngadto sa tipiganan sa bahandi ni Yahweh.”
20Busa naninggit ang mga tawo, ug nagpatingog sila sa mga budyong. Nahitabo kadto nga sa dihang nadungog sa mga tawo ang tingog sa budyong, naninggit sila uban sa makusog nga tingog, ug nalumpag nga nahapla ang paril busa nanungas ang mga tawo ngadto sa siyudad, ang matag usa nagdiritso sa unahan. Ug giilog nila ang siyudad.
21Gipukan gayod nila sa hingpit ang tanang anaa sa siyudad pinaagi sa sulab sa espada—lalaki ug babaye, batan-on ug tigulang, torong baka, karnero ug mga asno.
22Unya giingnan ni Josue ang duha ka lalaki nga naniid sa yuta, “Adto ngadto sa balay sa babaye nga nagbaligya sa iyang dungog. Pagawsa ang babaye ug ang tanan nga uban kaniya, sumala sa inyong gipanumpa kaniya.”
23Busa ang batan-on nga mga lalaki nga naniid misulod ug gidala si Rahab pagawas. Gipagawas usab nila ang iyang amahan, inahan, mga igsoon nga lalaki, ug ang tanang kaparyentihan nga uban niya. Gidala nila sila ngadto sa dapit sa gawas sa kampo sa Israel.
24Ug gisunog nila ang siyudad ug ang tanan nga anaa niini. Ang plata lamang, bulawan, ug mga sudlanan nga tumbaga ug puthaw ang gibutang sa tipiganan sa bahandi sa balay ni Yahweh.
25Apan gitugotan ni Josue si Rahab ang babaye nga nagbaligya ug dungog, ang panimalay sa iyang amahan, ug ang tanan nga uban kaniya nga mabuhi. Nagpuyo siya sa Israel hangtod niining adlawa tungod kay gitagoan man niya ang mga lalaki nga gipadala ni Josue aron sa pagpaniid sa Jerico.
26Unya gimandoan sila ni Josue niadtong panahona uban sa pagpanumpa, ug miingon siya, “Matinunglo sa atubangan ni Yahweh ang tawo nga motukod pag-usab niini nga siyudad sa Jerico. Ang kinabuhi sa iyang kamagulangan nga anak nga lalaki mao ang bayad, kung ipahiluna niya ang patukoranan, ug ang kinabuhi sa iyang kamanghoran nga anak nga lalaki mao ang bayad, kung tukoron niya ang mga ganghaan niini.”
27Busa nagauban si Yahweh kang Josue, ug ang iyang kabantogan mikaylap sa tibuok yuta.