Text copied!
CopyCompare
Mama Kuurrku Wangka - Tjatjuwanyatjarra

Tjatjuwanyatjarra 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nyangka tawunpa Tjarikanya yaarrpa purlkanyangka kaninytjarra puparranytja, yapu walu purlkanyangka palyarnu wantinyangka. Nyangka-ya yarnangu yiwarlangkatja pirninya ngurluny-ngurlunypa nyinarranytja. Palunyalu-ya kayirrpa lakapungkula wantipayi. Nyangka kutjupa tjarrparranytjamunu. Puru-ya pakara yilkaku ngaralanytjamunu.
2Nyangka Mama Kuurrtu Tjatjuwala watjarnu, “Yuwa, ngayulu-tjananyarnanta yirringkanku. Nyangka-yan yarnangu pirninya ngurra ngaangkatja pungkula-wanarayilku wiyalku.
3Tjiinya-yan ngaapirinypa palyalku. Nyuntulun warrmarla pirnitjarra mapitjaku yiwarlakutu. Nyangka wati nyarra tiinti miirl-miirlta palyalpayi 7-pa-ya turampirrtjarra-turampirrtjarra kurranyurringkula mapitjaku. Nyangka-ya wati puuka miirl-miirltjarra marlawana mapitjaku. Nyangka-yan yaarrpa yilkakuwana wanaparri-wanaparri parrapitjalayilku marlakurringkula ngurrakutu pitjama. Palunyalu-yan ngarriku tjirnturringkulalpi puru palunyapirinypa parrapitjaku. Palunyapirinypa-yan tjirntu kutjupa tjirntu parrapitjaku. Palunyalu-yan ngurra 6-tjanu pakalku mapitjaku parrapitjaku-parrapitjaku 7-arriku. Nyangka-ya wati nyarra turampirrtjarralu tirtu mirratjingarayinma.
5Nyangkalta-yan pirninyartu lingkirrpa mirraku. Nyangkalta yaarrpa walutjarra palunyanya purlparraalku. Nyangkalta-yan warrmarla pirninya ma-tjarrpaku.”
6Nyangka mularrpartu Tjatjuwalu-tjananya wati nyarra tiinti miirl-miirlta waarkarringkupayinya yarltirralpi watjarnu, “Puuka miirl-miirlnga-yan mantjira katiku. Nyangka-ya wati 7-pa turampirrtjarranya kurranyu mapitjaku.”
7Nyangka Tjatjuwalu-tjananya warrmarla pirninya watjarnu, “Mapitjaku-yan yaarrpa yilkakuwana puriny-purinypa parrapitjaku. Palunyatjanu-yan ngurraku marlaku pitjaku. Tjiinya kutjupatjarra-ya kurranyu yanku. Nyangka-ya puuka miirl-miirltjarra marlawana yanku. Nyangka kutjupatjarralu-yan purinytju marlawanalu wanarayinma. Kanmarrpa-ya parrapitjala pitja. Nyangka ngula ngayulu-rna watjannyangka-yan mirraku.” Nyangka-ya mularrpartu palunyapirinypa parrapitjalayintja. Tjiinya-ya warrmarla marnkurr-marnkurrpa kurranyurringu. Nyangka-ya wati nyarra turampirrtjarralu ma-mirratjingara mapitjalayintja. Nyangka-ya wati nyarra puuka miirl-miirltjarralu wanarayintja. Nyangka-ya warrmarla kutjupatjarralu marlawanalu wanarayintja.
11Tjiinya-ya puuka miirl-miirlpa parrakatirrayirnu marlaku pitjangu Tjatjuwalu watjannyangka. Palunyalulta-ya ngurraku marlaku pitjangu ngarringu tjirnturringu.
12Nyangka Tjatjuwanya munga-mungangka pakaralpi-tjananya watjarnu, “Palunyapirinypartu-ya puru yiwarlawana parrapitjala ngurraku marlaku pitja.” Nyangka mularrpartu-ya wati nyarra tiinti miirl-miirlta waarka palyalpayi puru warrmarla pirninya palunyapirinypartu parrapitjalayintja. Palunyatjanu-ya marlaku ngurraku pitjangu. Tjirntu kutjupa tjirntu-ya kutjuwarra parrapitjala ngurraku marlaku pitjangu.
15Nyangkalta-ya ngurra 6-tjanu tjirntu kutjupangka mungayurntura pakaralpi mapitjangu yiwarlawana parrapitjangu yara palunyapirinypartu. Palunyalu-ya palunyapirinypartu puru 6-nguru parrapitjangu.
16Nyangka-ya wati nyarra turampirrtjarralu puulkitjangka Tjatjuwalu-tjananya yarnangu pirninya watjarnu, “Yuwa, Mama Kuurrtu-lanya yirringkanku. Nyangka-lan ngurra ngaangkatja yarnangu pirninyartu pungkulayilku mirrirntanku palunyalu kutjupa-kutjupa pirninya-tjanampa wiyalku. Palunyatjanu-lan minyma Rayipanyakutju wanka kanyilku, tjiinya wati kutjarranya-pulanya kumpitjunu kanyirnu, palunyangka. Nyangka-ya kutjupa-kutjupa nyakula pampuntjamaaltu wanti. Tjiinya kutjupalu kutjupa-kutjupa pampuralpi-lanya kunkanymanku. Nyangka-yan kawurlpa, tjilpa, puru yayinpa nyakulalpi mawurntalpa watitjurra wanti. Tjiinya Mama Kuurrku-ra. Yuwa, mirra-ya.”
20Nyangka-ya wati nyarra turampirrtjarralu mirratjingarnu. Nyangka-ya warrmarla lingkirrpa mirrangu. Nyangkalta yaarrpa purlkanyanya yungarra purlparraarnu. Palunyangkalta-ya makukurraarnu yiwarlangka tjarrparralpi kunmarnu purlkanyangka-tjananya wakarayirnu-wakarayirnu mirrirntanu. Nyangka-ya wati, minyma, tjilku pirninyatarrartu mirrirringu wiyarringu. Nyangka-ya puluka, tjiipu puru tungki pirninyartu mirrirringu wiyarringu.
22Nyangka Tjatjuwalu wati nyarra parranyakupayi kutjarranya witurnu, “Yarra-pula minyma Rayipanya nyawa. Palunyaku yungarrapirti yarltirra kati tjiinya-pulan watjarnu wantitjatjanulu.”
23Nyangka-pula mularrpartu Rayipaku yiwarlangka tjarrpangu-tjananya yarnangu pirninya yarltirra katingu. Palunyalu-tjananya nyinatjunu Yitjurayilku tjamupirtiku ngurrangka ngamu.
24Nyangka-ya warrmarla pirnilu yiwarla palunyanya tilirnu tjarrpatjunu. Nyangka mantakutju ngaralanytja. Nyangka-ya kawurlpa, tjilpa, yayinpatarrartu yurrara katingu mawurntalpa tjunu Mama Kuurrku.
25Tjiinya Rayipanya puru palunyaku yungarrapirtikutju wankarringu nyinarranytja. Tjiinyamarntu wati kutjarranya kumpitjunu kanyiranytja, palunyangka Tjatjuwalu-tjananya wanka kanyiranytja. Nyangka-ya palunyaku tjamu kaparlipirti ngurra Yitjurayilta tirtu nyinarra kuwarrinya-rna tjukurrpa ngaanya walkatjuranyangka.
26Nyangka Tjatjuwalu-tjananya yarnangu pirninya ngaapirinypa watjarnu ngurlutjunu, “Yiwarla ngaanya-kurlu-yan marlakulu palyalku. Wanti. Tjinguru kutjupalu yiwarla ngaanya marlakulu palyalku. Nyangka Mama Kuurrtu-lu yinitjunku. Nyangka-ra palunyaku katja tirnanya puru marlangkatjanya mirrirringku, tjiinyamarntu yiwarla palunyanya marlakulu palyannyangka.”
27Yuwa, Mama Kuurrtu Tjatjuwanya tirtu yirringkaranytja. Nyangka-ya yarnangu pirni ngurra lipingkatjalu tjukurrpa palunyatjarra kuliralpi watjaranytja tjiinya wati purlkanyanyu.