Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Yoonaasa

Yoonaasa 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAA qaalai Amiitaaya na7aa Yoonaasakko hagaadan yaagiiddi yiis;
2“Dendda! Denddada he gita katamaa Nanawe ba; baada he katamaa asaa iitatettai ta sintti gakkido gishshau, etayyo markkatta” yaagiis.
3SHin Yoonaasi GODAA sinttaappe baqatidi, Tarsseesa giyo biitti baanau denddiis; i Yoophphe katamaa wodhdhidi, Tarsseesi biya markkabiyaa demmiis. GODAA sinttaappe baqatidi, etaara Tarsseesi baanau miishshaa qanxxidi, markkabiyan geliis.
4SHin markkabee biishin, GODAI abbaa bolli wolqqaama carkkuwaa denttiis; denttin abbaa beetai keehi darido gishshau, markkabee me77ana haniis.
5Yaatin, markkabiyaa laaggiyaageeti yayyidi, ubbaikka bantta xoossaakko xoossaakko waassidosona. Qassi markkabee kauyyana mala, a giddon de7iya caanaa denttidi, abban olidosona. SHin Yoonaasi markkabiyaayyo giddo kifiliyaa gelidi, yan zin77idi, xiskkuwaa kairiis.
6Markkabiyaa halaqai akko biidi, “Aissi xiskkadii? Dendda, denddada ne xoossaa woossa! Ooni erii, i ba lo77o aifiyan xeellidi, nuna ashshanaakkonne” yaagiis.
7Markkabiyaa laaggiyaageeti issoi issuwau hagaadan yaagidosona; “Haayite; ha iitabai nuna o gaasuwan gakkidaakko eranau saamaa yeggoos” yaagidosona. Yaagidi saamaa yeggin, saamai Yoonaasa bollan wodhdhiis.
8Wodhdhin eti Yoonaasa hagaadan yaagidi oichchidosona; “Ha iitabai o gaasuwan nu bolli gakkidaakko, ane nuussi yoota. Ne oosoi aibee? Auppe yaadii? Ne biittai awee? Neeni o zaree?” yaagidosona.
9Yaagin Yoonaasi zaaridi, hagaadan yaagiis; “Taani Ibraawe asa; abbaanne biittaa medhdhida GODAAYYO, saluwaa Xoossaayyo goinnais” yaagiis.
10Yaagin GODAA sinttappe i baqatiyoogaa i etau yootidobaappe asati erido gishshau yayyidosona. Yayyidi a, “Laa aiba palabaa oottadii?” yaagidosona.
11Qassi abbaa beetai kaseegaappe haa darido gishshau, asati Yoonaasa, “Nuuyyo abbai woppana mala, nena nuuni waatinoo?” yaagidi oichchidosona.
12Oichchin i etau, “Ha wolqqaama beetai intte bollan denddidoogee ta gaasuwaana gidiyoogaa taani erais. Hegaa gishshau, tana denttidi, abban olite. Yaatikko, abbai intteyyo woppu gaana” yaagiis.
13SHin markkabiyaa laaggiyaageeti markkabiyaa guyye abbaa dooni kessanau wolqqappe shaaridosona; gidikkonne, abbaa beetai keehippe darido gishshau, kessanau danddayibookkona.
14Hegaa gishshau, eti hagaadan yaagidi, GODAAKKO waassidosona; “Abeet GODAU, ha bitaniyaa shemppuwaa gishshau, neeni nuna xaissennaadaaninne ha geeshsha suuttaa acuwaakka neeni nuuppe achchennaadan, nuuni nena minttidi woossoos. Aissi giikko, GODAU, neeni ne koyiyoogaadan oottadasa” yaagidosona.
15Hegaappe guyyiyan, Yoonaasa denttidi, abban olidosona; olin abbaa beetai woppu giis.
16Yaatin, asati GODAASSI keehi yayyidosona; GODAASSI yarshshuwaa yarshshidosona; shiiquwaakka shiiqqidosona.
17Yoonaasa mittana mala, issi gita moliyaa GODAI giigissiis; giigissin he moliyaa uluwan Yoonaasi heezzu gallassaanne heezzu qammaa de7iis.