Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Wogaabaa

Wogaabaa 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAI Muusa hagaadan yaagiis;
2“Israa7eela asaa hagaadan yaaga; ‘Taani, GODAI, intte Xoossaa.
3Intte kase de7ido Gibxxe biittaa asai oottiyoogaadan oottoppite; woikko ha77i taani inttena efiyo Kanaane biittaa asai oottiyoogaadankka oottoppite; eta wogaakka kaalloppite.
4Intte ta azazuwaa oottite; ta wogaakka naagite; qassi an biite. Taani, GODAI, intte Xoossaa.
5Hegaa gishshau ta azazuwaanne ta wogaa naagikko, intte paxa de7ana. Taani GODAA.
6“‘Intteppe ooninne ashuwaa amuwaa polanau ba mata dabboora zin77oppo. Taani GODAA.
7Ne ashuwaa amuwaa polanau ne aayeera zin77oppa; zin77ada ne aawaa kaushshoppa. A ne aayyiyo; iira zin77oppa.
8Ne ashuwaa amuwaa polanau ne aawaa machcheera zin77oppa; zin77ada ne aawaa kaushshoppa.
9“‘Ne ashuwaa amuwaa polanau ne michcheera zin77oppa; woi qassi son yelettida woi karen yelettida ne aawaa woi ne aayee na7eerakka zin77oppa.
10“‘Ne ashuwaa amuwaa polanau ne na7aa na7eera woikko ne na7ee na7eera zin77oppa. Zin77ikko ne huuphen nena kaushshaasa.
11Ne ashuwaa amuwaa polanau ne aawaa keettaayee na7eera zin77oppa; a ne michchiyo gidiyo gishshau iira zin77oppa.
12Ne ashuwaa amuwaa polanau ne aawaa michcheera zin77oppa. A ne aawau mata dabbo.
13Ashuwaa amuwaa polanau ne aayee michcheera zin77oppa; a ne aayeessi mata dabbo.
14Ne aawaa ishaa kalluwaa qaarada ne ashuwaa amuwaa polanau a machcheera zin77oppa; a ne aawaa ishaa machchiyo.
15Ne ashuwaa amuwaa polanau ne na7aa keettaayeera zin77oppa; a ne na7aa keettaayyiyo gidiyo gishshau, iira zin77oppa.
16Ne ashuwaa amuwaa polanau ne ishaa keettaayeera zin77oppa; zin77ikko ne ishaa kaushshaasa.
17“‘Ne ashuwaa amuwaa polanau maccaaseeranne i na7eeranne naa77aara zin77oppa. I na7ee na7eera woi qassi i na7aa na7eerakka zin77oppa; eti iyyo mata dabbo gidiyo gishshau, hegee shaaramuxa.
18“‘Ne keettaayyiyaa paxa de7ishin, ne keettaayee michchiyo dawuttada ne ashuwaa amuwaa polanau iira zin77oppa.

19“‘Ne ashuwaa amuwaa polanau kushe qitai yin tuna uttida maccaaseera zin77oppa.
20“‘Neeni tunennaadan ne shooruwaa keettaayeera zin77oppa.
21“‘Ne Xoossaa sunttaa tunissanau ne naatuppe issuwaanne taman xuuggidi, Molooka giyo eeqaassi yarshshanaadan immoppa. Taani GODAA.
22“‘Maccaasaara zin77iyoogaadan attuma asaara zin77oppa; hegee sheneyiyaabaa.
23“‘Neeni tunennaadan ai meheeranne zin77oppa, qassi maccaasikka meheera zin77anau mehe sintti aadhdhoppo. Hegee wogi bainnabaa.
24“‘Taani intte sinttappe yedettiyo kawotettati ha oosotun tunido gishshau, intte hageeta milatiyaabatun tunoppite.
25Harai atto eta biittaikka tunido gishshau, a nagaraassi taani a qaxxayaas; qaxxayin biittaikka banan de7iyaageeta cuchchiis.
26SHin intte ta higgiyaanne ta azazuwaa naagiteppe attin, Israa7eela asaa gidin woi intte giddon de7iya hara biitta asappe ooninne hagaa mala tuna oosuwaa oottoppite.
27“‘Intteppe kase ha biittan de7ida asati hagaa mala tunabaa oottido gishshau, biittai tuniis.
28Intte ha biittaa tunissikko, intteppe kase de7ida kawotettata ha biittai cuchchidoogaadan, inttenakka cuchchennaadan naagettite.
29Hageeta milatiya tuna oosotuppe issuwaanne oottiya asi de7ikko, he asi ba asaa giddoppe bohetto.
30“‘Hegaa gishshau intteppe kase de7ida asati oottido tuna oosota ubbaa oottidi intte tunennaadan, intte ta azazuwaa naagite; taani, GODAI, intte Xoossaa’ yaaga” yaagiis.