Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Wogaabaa

Wogaabaa 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAI Muusessi hagaadan yaagidi yootiis;
2“Ai asinne ba shooroi hadara wottidobaa woikko tal77idobaa kaadiyoogan, woikko asabaa bonqqiyoogan, woikko ba shooruwaa bollan sugettaa oottiyoogan GODAA naaqqikko,
3woikko bayidabaa demmidi ta be7abeikke giidi wordduwan caaqqikkonne hageeta milatiya asi oottiyoobatuppe issuwaa,
4i augaanne gido, oottidi, hegan nagaranchcha gidikko, ba bonqqi ekkidobaa, woikko wolqqan ekkidobaa, woikko hadara immidobaa woikko, bayin demmidobaa,
5woikko wordduwan caaqqi ekkidobaa muliyaakka a godaassi zaaro. Qassi ba naaquwaa yarshshuwaa yarshshiyo gallassi ba ekkidoogaa bolli ichchashantto kushiyaa gujjidi a godaassi immo.
6Qassikka ba naaquwaa gishshau GODAASSI yarshshiyo yarshshuwau ba wudiyaa giddoppe tilla bollaara de7iya issi dorssa orggiyaa qeesiyaakko eho. He dorssai naaquwau qanxxiyo waagaa kessiyaagaa gido; yaatobare.
7Qeesee he dorssaa yarshshidi, bitaniyaa naaquwaa atto giissees; bitaneekka ba naaquwaa ubbaappe maarettana” yaagiis.
8GODAI Muusessi hagaadan yaagidi yootiis;
9“Aaroonanne a attuma naata hagaadan yaagada azaza; ‘Xuuggiyo yarshshuwaassi de7iya wogai hagaa: Xuuggiyo yarshshoi qammai wonttana gakkanaashin yarshshiyo sohuwan de7o. Tamaikka yarshshiyo sohuwan mule wode eexxiiddi de7o.
10Qeesee liinuwaappe dadettida qamisiyaanne suriyaa maayidi, xuuggiyo yarshshuwaa tamai mi simmin attida bidinttaa denttidi, yarshshiyo sohuwaa miyyiyan laalo.
11Hegaappe guyyiyan, he maayuwaa qaari wotti hara maayuwaa maayidi, he bidinttaa dunkkaanidosaappe gaxi efiidi, higgiyaadan geeyida sohuwan qolo.
12Yarshshiyoosaa bolli de7iya tamai to7ennan ubba wode eexxiiddi de7o. Qeesee maallado maallado mittaa an gujji gujjidi wotto. Xuuggiyo yarshshuwaakka he mittaa bolli maaran wottidi, issippetettaa yarshshuwaa handdaa a bolli xuuggo.
13Tamai yarshshiyoosaa bolli ubba wode eexxiiddi de7o; to7anau koshshenna.
14“‘Kattaa yarshshuwaassi imettida wogai hagaa: Aaroona zare gidiya qeeseti yarshshiyo sohuwaappe sintta baggaara GODAA sinttan yarshshona.
15Qeesee lo77o xiilliyaappe kophphiyaagaanne zaitiyaa ekkidi, kattaa yarshshuwaa bolli de7iya ixaana ubbaakka denttidi, GODAASSI sawuwaa tonggu giya yarshsho oottidi, hassayissiyaabaa gidanaadan yarshshiyoosaa bolli xuuggo.
16Hegaappe attidaagaa Aarooninne a attuma naati moona; hegaa eti irshshoi yegettibeenna oitta ootti uukkidi, Dunkkaaniyaa dabaabaa giddon de7iya geeshsha sohuwan moona.
17He oittai irshshuwaa yeggennan uuketto. Hegaa taayyo taman xuuggiyo yarshshuwaappe eta gakkiyaagaa taani etayyo immaas. Nagaraa yarshshuwaadaaninne naaquwaa yarshshuwaadan ikka ubbaappe aadhdhida geeshsha.
18GODAASSI taman xuuggiyo yarshshuwaappe eta gakkiyaagaa gidiyo gishshau, yiya laittatunkka Aaroona zare gidiya attumaageeti ubbai hegaa moona. He yarshshuwaa bochchiya ai asinne geeshsha gidana’ yaaga” yaagiis.

19GODAI qassikka Muusessi hagaadan yaagidi yootiis;
20“Aarooninne a attuma naati qeesetettaassi tiyettiyo gallassi issi kilo giraame gidiya lo77o xiilliyaa kattaa yarshsho oottidi GODAASSI ehoona. Hegaappe baggaa maallado baggaa omarssi yarshshona.
21He xiillee zaitiyan munaqetti, lo77o walakettidi, bashiyan uuketto; uukkidoogaa bunchchada, sawuwaa tonggu giya kattaa yarshsho oottada GODAAYYO yarshsha.
22Qassi Aaroona attuma naatuppe a qeesetettaa laattanaadan tiyettiya ubbaikka he wogaa oottona. Hegee GODAASSI ubbatoo yarshshiyo yarshsho gididi muleera xuugetto.
23Qeesee shiishshiyo kattaa yarshshuwaappe guyye attennan wuri xuugetto; appe aibinne meetettoppo” yaagiis.
24GODAI Muusessi hagaadan yaagidi yootiis;
25“Aaroonassinne a attuma naatussi, hagaadan yaaga; ‘Nagaraa yarshshuwaa wogai hagaa: GODAAYYO xuuggiyo yarshshuwaassi shiishshiyo mehee shukettiyo sohuwan nagaraa yarshshuwaassi shiishshiyo meheekka hegan GODAA sinttan shuketto; ikka ubbaappe aadhdhida geeshsha.
26He yarshshuwaa yarshshiya qeesee Dunkkaaniyaa dabaabaa giddon de7iya geeshsha sohuwan mo.
27He ashuwaa bochchiya aibinne geeshsha gidana; qassi shukkishin ai maayuwaa bollinne suuttai xacettikko, he maayoi geeshsha sohuwan meecetto.
28Ashoi doisettido urqqa miishshai meqqo; birata disttiyan doissidobaa gidikko, he disttiyaa qaacidi haattan shokkirgganau koshshees.
29Qeesetu zariyaappe attuma asa gidida ooninne he ashuwaa mo; he ashoi keehi geeshsha.
30Gido shin Geeshsha Sohuwan nagaraa atto giissanau a suuttaa ekkidi, Dunkkaaniyaa giddo gelissido ai mehiyaa ashuwaanne maanau koshshenna; i taman xuugettanau koshshees.