Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Wogaabaa

Wogaabaa 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAI Muusessi hagaadan yaagidi yootiis;
2“Aaroonanne a attuma naata qassi etaara issippe, qeesetettaa maayuwaa, tiyiyo zaitiyaa, nagaraa yarshshuwaassi shukkiyo korimaa, naa77u dorssa orggetanne, irshshuwaa yeggennan uukkido, oittaa masooben ekkada ya.
3Qassi Israa7eela asa ubbaakka xeegada, Dunkkaaniyaa kare shiishsha” yaagiis.
4Yaagin Muusee GODAI azazidoogaadan oottiis; asaikka ubbai Dunkkaaniyaa karen shiiqiis.
5SHiiqin Muusee asaassi, “Oottana mala GODAI azazidoogee hagaa” yaagiis.
6Muusee Aaroonanne a attuma naata ehiidi, haattan meecciis.
7Meeccidi Aaroona qoliyaa maizziis; danccuwaakka danccissiis. Qassi adussa qoliyaa maizzidi, a bollan eefuudiyaa maizziis. Eefuudiyaa hiillatidi daddido qabattuwan Aaroonaara gattidi qachchiis.
8Qassi tiran wottiyoogaa Aaroona bollan aattidi, a giddon Uriimiyaanne Tumiimiyaa wottiis.
9Qassikka Aaroona huuphiyan shaashiyaa enccurssaa wottiis. GODAI Muusa azazidoogaadan he enccurssaa bollan sintta baggaara worqqa madaaliyaa, worqqaappe medhdhido akiliiliyaa misiliyaa wottiis.
10Yaatoogaappe guyyiyan Muusee tiyiyo zaitiyaa ekkidi, Dunkkaaniyaanne Dunkkaaniyaa giddon de7iya miishsha ubbaa tiyiis; tiyidi eta dummayiis.
11Qassi he zaitiyaappe ekkidi, yarshshiyoosaa bolli laapputoo caccafiis; yarshshiyoosaa, a miishshata, meechcha keriyaanne a wottiyoogaa, dummayanau he zaitiyan tiyiis.
12Qassi he tiyiyo zaitiyaappe amaraa Aaroona huuphiyan tigidi, a dummayiis.
13GODAI Muusa azazidoogaadan, Muusee Aaroona attuma naata sinttau aattidi, qoliyaa maizziis; maizzidi danccuwan danccissiis. Eta huuphiyankka shaashiyaa enccurssaa wottiis.
14Hegaappe guyyiyan, nagaraa yarshshuwaassi korimaa Muusee aattiis; aattin Aarooninne a attuma naati he korimaa huuphiyan bantta kushiyaa wottidosona.
15Muusee he korimaa shukkiis; shukkidi a suuttaappe ba biradhdhiyan ekkidi, yarshshiyoosaa kaceta tiyidi, yarshshiyoosaa geeshshiis; qassi yarshshiyoosaa nagaraa atto giissanau attida suuttaa appe garssaara gussidi, Xoossaassi dummayiis.
16Qantta ashuwaa kammida handdaa ubbaa, tiriyaa maayida handdaa, naa77u kilahotanne eta kammida handdaa ekkidi, Muusee yarshshiyoosaa bollan wottidi xuuggiis.
17SHin GODAI Muusa azazidoogaadan, galbbaa, korimaappe attidaagaanne tociyaa dunkkaanidosaappe gaxi kessidi, taman xuuggiis.
18Yaatidi simmidi Muusee xuuggiyo yarshshuwaassi haniya dorssa orggiyaa ehiis; ehin Aarooninne a attuma naati he dorssaa orggiyaa huuphiyan bantta kushiyaa wottidosona.
19Muusee he dorssa orggiyaa shukkiis; shukkidi a suuttaa yarshshiyoosaa miyyetu ubban caccafiis.
20Qassi dorssa orggiyaa ashuwaakka a qommuwan qommuwan pariis; paridi parettaa, huuphiyaanne handdaa yarshshiyoosaa bolli wottidi xuuggiis.
21Qantta ashuwaanne guyye gedata haattan meeccoogaappe guyyiyan, dorssaa muleera GODAASSI taman xuuggiyo, sawuwaa tonggu giya yarshsho oottidi, GODAI Muusa azazidoogaadan yarshshiyoosaa bollan wottidi xuuggiis.
22Hegaappe guyyiyan, qeesetettaassi tiyettiyo wode shiishshiyo naa77antto dorssaa Muusee ehiis; ehin Aarooninne a attuma naati he dorssaa huuphiyan bantta kushiyaa wottidosona.
23Muusee he dorssaa shukkiis; shukkidi a suuttaappe ekkidi, Aaroonassi ushachcha haittaa xeeraa, ushachcha kushiyaa wogga biradhdhiyaanne, ushachcha tohuwaa wogga biradhdhiyaa tiyiis.
24Qassi Muusee Aaroona attuma naatakka sinttau ehiidi, he suuttaappe ekkidi, eta ushachcha haittaa xeeraa, eta ushachcha kushiyaa wogga biradhdhiyaanne eta ushachcha tohuwaa wogga biradhdhiyaa tiyiis. Hegaappe guyyiyan, Muusee attida suuttaa yarshshiyoosaa miyyetu ubban caccafiis.
25Yaatidi modhdhuwaa, nasiyaa, qantta ashuwaa maayida handdaa, tiriyaa maayida handdaa, naa77u kilahotanne eta maayida handdaanne ushachcha gedaa ekkiis.
26Qassi irshshuwaa yeggennan uukkido oittaa wottiyo GODAA sinttan de7iya masoofiyaappe issi komppuwaa, zaitiyaara uukkido issi oittaanne issi lee7e lichchakkuwaa ekkidi, hageeta modhdhuwaa bollaaninne ushachcha gedaa bollan wottiis.
27I ha qumaa ubbaa Aaroona kushiyaaninne a attuma naatu kushiyan wottiis; wottin eti GODAA sinttan wuxaawuxiyo yarshsho oottidi wuxaawuxidosona.
28Hegaappe guyyiyan, Muusee he qumaa eta kushiyaappe ekki, xuuggiyo yarshshuwaara gattidi, qeesetettaassi tiyettiyo wode GODAASSI taman xuuggidi shiishshiyo, sawuwaa tonggu giya yarshshuwaadan, yarshshiyoosaa bollan wottidi xuuggiis.
29Qassi Muusee anggaasuwaa ekkidi, wuxaawuxiyo yarshsho oottidi GODAA sinttan wuxaawuxiis; GODAI Muusa azazidoogaadan, qeesetettaassi tiyettiyo wode yarshshiyo dorssa orggiyaa ashuwaappe hegee Muusa gakkiya a qommuwaa.
30Muusee tiyiyo zaitiyaappenne yarshshiyoosaa bollan de7iya suuttaappe ekkidi, Aaroona bollinne a maayuwaa bolli, qassi a attuma naatu bollinne, eta maayuwaa bollikka caccafiis; yaatidi Aaroonanne a maayuwaa qassi a naatanne a naatu maayuwaakka dummayiis.
31Muusee Aaroonanne a attuma naata hagaadan yaagiis; “Ashuwaa Dunkkaaniyaa karen doissite; doissidi, ‘Aarooninne a naati hegaa moona’ yaagada taani azazidoogaadan, qeesetettaassi tiyettiyo wode shiishshiyo yarshshuwaa wottiyo masoofiyaa giddon de7iya yarshsho oittaara hegan miite.
32He ashuwaappenne oittaappe palahidaagee de7ikko taman xuuggite.
33Qeesetettaassi tiyiyo wogai laappun gallassaa ekkiyo gishshau, he intte qeesetettaassi tiyettiyo laappun gallassai wuranaashin, Dunkkaaniyaa penggeppe kare kiyoppite.
34Ha hachchi oosettidaagee GODAI azazin, intte nagaraa atto giissanau oosettiis.
35Dunkkaaniyaa penggen laappun gallassa kumettaa gallassinne qamminne takkite; GODAA wogaakka naagite; ixxikko intte haiqqana. Tana GODAI azazidoogee hagaa” yaagiis.
36Yaagin Aarooninne a naati GODAI Muuse baggaara azazidobaa ubbaa oottidosona.