Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - Levitiko

Levitiko 18

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Pea naʻe folofola ʻa Sihova kia Mōsese, ʻo pehē,
2Lea ki he fānau ʻa ʻIsileli, ʻo pehē kiate kinautolu, “Ko au ko Sihova ko homou ʻOtua.
3‌ʻOua naʻa mou fai ʻo hangē ko e faianga ʻae fonua ko ʻIsipite, ʻaia naʻa mou nofo ai: pea ʻe ʻikai te mou fai ʻo hangē ko e faianga ʻae fonua ko Kēnani, ʻaia te u ʻomi ʻakimoutolu ki ai; pea ʻoua naʻa mou ʻalu ʻi heʻenau ngaahi fekau.
4Ka mou fai ki heʻeku ngaahi fekau ʻo tauhi ʻeku ngaahi tuʻutuʻuni, ke fai ki ai; Ko au ko Sihova ko homou ʻOtua.
5Ko ia ke mou tauhi ʻeku ngaahi tuʻutuʻuni, mo ʻeku ngaahi fekau; ʻaia kapau ʻe fai ia ʻe ha tangata, ʻe moʻui ai ia: Ko au ko Sihova.”

6ʻOua naʻa ofi atu ha taha ʻiate kimoutolu ki ha tokotaha ʻoku kāinga moʻoni mo ia ko hono fakatelefuaʻi: Ko au ko Sihova.
7Ko e telefua ʻo hoʻo tamai pe ko e telefua ʻo hoʻo faʻē ʻoua naʻa ke tatala: he ko hoʻo faʻē ia; ʻe ʻikai te ke fakatelefuaʻi ia.
8‌ʻOua naʻa ke fakatelefua ʻae mali ʻo hoʻo tamai; he ko e telefua ia ʻo hoʻo tamai.
9‌ʻOua naʻa ke fakatelefua ʻa ho tuofefine ko e ʻofefine ʻo hoʻo tamai, pe ko e tama ʻo hoʻo faʻē, pe kuo ne tupu ʻi ʻapi, pe tupu ʻi he mamaʻo, ʻoua naʻa ke tatala honau telefua.
10‌ʻOua naʻa ke fakatelefua ʻae ʻofefine ʻo ho foha, pe ko e tama ʻa ho ʻofefine; he ko honau telefua ko ho telefua ʻoʻou ia.
11Pea ko e telefua ʻoe tama ʻae mali ʻo hoʻo tamai, kuo tupu ʻi hoʻo tamai, ko hoʻo tuofefine ia, ʻoua naʻa ke fakatelefua ia.
12‌ʻOua naʻa ke fakatelefua ʻae tuofefine ʻo hoʻo tamai: he ko e kāinga fefine ofi ia ʻo hoʻo tamai.
13‌ʻOua naʻa ke fakatelefua ʻae tokoua ʻo hoʻo faʻē: he ko e kāinga fefine ofi ia ʻo hoʻo faʻē.
14‌ʻOua naʻa ke fakatelefua ʻae tokoua ʻo hoʻo tamai; ʻoua naʻa ke ʻunuʻunu ʻo ofi ki hono mali; he ko ho mehikitanga ia,
15‌ʻOua naʻa ke fakatelefua ʻa ho ʻofefine ʻi he fono: he ko e mali ia ʻo ho foha; ʻoua naʻa ke fakatelefua ia.
16‌ʻOua naʻa ke fakatelefua ʻae mali ʻo ho tokoua: he ko e telefua ʻo ho tokoua ia.
17‌ʻOua naʻa ke fakatelefua ha fefine mo ʻene tama, pea ʻoua naʻa ke ʻave ʻae ʻofefine ʻo ʻene tama, pe ko e tama ʻa ʻene tama, ke fakatelefua ia; he ko hono kāinga fefine ofi ʻakinautolu; ko e meʻa kovi ia.
18Pea ʻoua naʻa ke mali mo e tokoua ʻo ho mali ke fakamamahi ʻaki ia, mo fakatelefua ia ʻi heʻene kei moʻui ʻaʻana.

19Pea ʻoua naʻa ke ʻunuʻunu ʻo ofi ki ha fefine ke fakatelefua ia, lolotonga kuo vaheʻi ia ʻi heʻene taʻemaʻa.
20Pea ʻoua foki naʻa ke mohe angahala mo e uafi ʻo ho kaungāʻapi, ke fakaʻuliʻi koe mo ia.
21Pea ʻoua naʻa ke tuku ke ʻalu ʻa ho hako ʻi he afi kia Moleki, pea ʻoua naʻa ke fakaongokovi ʻae huafa ʻo ho ʻOtua; Ko au ko Sihova.
22‌ʻOua naʻa ke mohe mo ha tangata ʻo hangē ko e mohe mo e fefine: ko e meʻa fakalielia ia.
23Pea ʻe ʻikai te ke mohe mo ha manu ke fakaʻuliʻi koe ʻi ai: pea ʻoua naʻa tuʻu ha fefine ʻi he ʻao ʻoe manu ke tokoto ki ai: ko e meʻa kovi fakaʻulia ia.
24‌ʻOua naʻa mou fakalieliaʻi ʻakimoutolu ʻi ha ngaahi meʻa pehē: he ʻoku ʻuliʻi ʻi he ngaahi meʻa ni ʻae ngaahi puleʻanga ʻaia ʻoku ou kapusi mei homou ʻao:
25‌ʻOku fakalieliaʻi ʻae fonua: ko ia ʻoku ou totongi ki ai ʻene hia, pea ʻoku lua ʻaki foki ʻe he fonua ko ia ʻa hono kakai.
26Ko ia te mou tauhi ʻeku ngaahi tuʻutuʻuni mo ʻeku ngaahi fekau, pea ʻoua naʻa mou fai ha meʻa ʻe taha ʻi he ngaahi meʻa fakalielia ni, ʻe ha tokotaha ʻi homou puleʻanga, pe ha muli, ʻoku ʻāunofo ʻiate kimoutolu.
27(He ko e ngaahi meʻa fakalielia ni kuo fai ʻe he kau tangata ʻoe fonua, pea kuo pani ʻuli fōfō ʻae fonua:)
28Telia naʻa lua ʻaki ʻakimoutolu foki ʻe he fonua, ʻo hangē ko ʻene lua ʻaki kituʻa ʻae ngaahi puleʻanga naʻe muʻomuʻa ʻiate kimoutolu.
29He ko ia ʻe fai ha meʻa ʻi he ngaahi meʻa fakalielia ni, ʻio, ko e laumālie ʻe fai ia ʻe motuhi ia mei hono kakai.
30Ko ia te mou tauhi ai ʻeku ngaahi fekau, koeʻuhi ke ʻoua naʻa mou fai ha meʻa ʻe taha ʻi he ngaahi anga fakalielia ni, ʻaia naʻe fai ʻi muʻa ʻi homou ʻao, pea ke ʻoua naʻa mou ʻuliʻi ʻakimoutolu ʻi ai: Ko au ko Sihova ko homou ʻOtua.