Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Wogaabaa

Wogaabaa 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAI Muusa hagaadan yaagiis;
2“Israa7eela asau ubbau hagaadan yaagada yoota; ‘Taani, GODAI, intte Xoossai geeshsha gidiyo gishshau, inttekka geeshsha gidite.
3“‘Intteppe issoinne attennan ba aawaanne ba aayyiyo bonchcho; ta Sambbatatakka bonchchite. Taani, GODAI, intte Xoossaa.
4“‘Tana aggidi eeqatuyyo goinnoppite; woi qassi birataappe seerissidi, xoossata intteyyo medhdhoppite. Taani, GODAI, intte Xoossaa.
5“‘Intte issippetettaa yarshshuwaa GODAAYYO yarshshiyo wode, he yarshshoi intte gishshaa ekettanaadan, bessiyaagaadan yarshshite.
6He yarshshoi intte yarshshido gallassan woikko wonttetta gallassan meetetto; heezzantto gallassai gakkanaashin attidaagee de7ikko hegee xuugetto.
7Heezzantto gallassan a miikko, hegee sheneyiyaabaa; taani hegaa ekkikke.
8Hegaa miya ooninne ba nagaran i bau oishettana; aissi giikko, i GODAAYYO geeshsha gididabaa tunissiis. He asi ba asaa giddoppe bohetto.
9“‘Intte biittan mokkida kattaa intte cakkiyo wode, gadiyaa gaxaa gakkanaashin cakkoppite; qassi cahaappe simmin de7iya poshiluwaakka poshiloppite.
10Ne woiniyaa aifiyaa mule maxada mittaa polloyoppa; sa7an wodhdhida woiniyaa aifiyaakka maxoppa; hegaa hiyyeesatussinne betetussi aggaaga. Taani, GODAI, intte Xoossaa.
11“‘Intte wuuqqoppite. “‘Worddotoppite. “‘Issoi issuwaa cimmoppite.
12“‘Ta sunttan wordduwan caaqqoppite; yaatidi intte Xoossaa sunttaa tunissoppite. Taani GODAA.
13“‘Ne shooruwaa sugoppa; woikko bonqqoppa. “‘Keraa oottiya bitaniyaa damoozaa diggada, issi qammaanne ne matan aissoppa.
14“‘Tulliyaa qanggoppa; woi qassi qooqiyaa sinttan xubbiyaabaa wottoppa; shin neeni Xoossaassi yayya. Taani GODAA.
15“‘Pirddaa pirddaidda geellayoppa; hiyyeesaa a hiyyeesatettaa gishshau maaddada pirddoppa; duriyaakka a duretettaa gishshau yayyada aggoppa. SHin ne shooruwaayyo tumatettan pirdda.
16“‘Ne asaa giddon iita zigirssaa ekkada yuuyoppa. “‘Ne shooruwaa woriyoobaa aibanne oottoppa. Taani GODAA.
17“‘Ne ishaa ne wozanan ixxoppa. “‘Ne shooruwaa gaasuwan neeni nagara oottenna mala, a seera.
18“‘Haluwaa kiyoppa; qassi ne asaappe issuwaayyoonne uluwan lancce oiqqoppa. SHin ne shooruwaa ne huuphedan siiqa. Taani GODAA.

19“‘Ta azazota naaga. “‘Ne mehiyaappe issi qommo mehiyaa hara qommo dumma mehiyan birasissoppa. “‘Issi shooqan naa77u qommo zerettaa zeroppa. “‘Qassi naa77u qommobaappe dadettida maayo maayoppa.
20“‘Issi asi hara asa gelanau giiga uttida danggiriixeera zin77ikko, qassi he danggiriixiyaakka ba danggiriixetettaappe wozettabeennaaro gidikko, eti qaxxayettanau bessees; shin a ba danggiriixetettaappe wozettabeenna gishshau, eta woranau koshshenna.
21Gidikkonne he bitanee ba naaquwaa yarshshuwaassi gidiya dorssaa Xoossaa Dunkkaaniyaakko GODAA sintti eho.
22Ehobare qeesee he naaquwaa yarshshuwaa dorssaa ekkidi, bitanee oottido nagaraa GODAA sinttan atto giissees; i oottido nagaraikka atto geetettana.
23“‘Intte Kanaane biittaa geliyo wode, aifiyaa miyo ai qommo mitta tokkikkokka, he mittaa aifiyaa meetettennabaadan qoodite; heezzu laittai wuranaashin he mittaa aifee meetettenna; a mooppite.
24Oiddantta laittan he mittaa aifee ubbai GODAASSI galatau shiishshiyo geeshsha yarshsho gidana.
25SHin he mittaa aifee intteyyo keehi darana mala, ichchashantta laittaa aifiyaa miite. Intte hagaadan oottikko, intte mittaa aifee darana. Taani GODAI intte Xoossaa.
26“‘Suuttai a giddon de7iyo ai ashokka mooppite. “‘Kaayoppite woi shareechchoppite.
27“‘Intte huuphiyaa binnaanaa garssaara yuushshi aattidi qanxxoppite; qassi intte buuchchaakka yuushshi aattidi qanxxoppite.
28“‘Haiqqida asa gishshau intte bollaa qanxxerettoppite; woikko cachchaa malaataa intte bollan kessoppite. Taani GODAA.
29“‘Biittai shaaramuxaa tunatettan kumidaagaa gidenna mala, ne na7iyo shaaramuxaa oosuwaassi aatta immada tunissoppa.
30“‘Ta Sambbatata bonchchite; taayyo goinniyo sohuwaakka bonchchite. Taani GODAA.
31“‘Moitilliyaa haasayissiyaageetukkonne shareechchotukko booppite; intte tunenna mala eta koyyoppite. Taani, GODAI, intte Xoossaa.
32“‘Puulummida asanne cimida asa be7iyo wode uttidosaappe dendda eqqa; eta bonchcha; ne Xoossaassi yayya. Taani GODAA.
33“‘Intte biittan inttenaara de7iya betetu bollan sugettabaa oottoppite.
34Intte biittan inttenaara de7iya bete asa intte biittaa asadan xeellite; a intte huuphedan siiqite. Aissi giikko, inttekka kase Gibxxe biittan bete gididi de7ideta. Taani, GODAI, intte Xoossaa.
35“‘Intte pirddan likkiyooban, meezaanan wottidi kiliyoobaaninne makkiyooban worddotoppite.
36Intte kiliyo meezaanai, intte makkiyoobainne likkiyo miishshati ubbai likke gidona. Taani inttena Gibxxe biittaappe kessada ehiida GODAA intte Xoossaa.

37Intte ta higgiyaanne ta azazuwaa ubbaa naagitenne oottite. Taani GODAA’ yaaga” yaagiis.