Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Levii buiↄ

Levii buiↄ 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii yã'ò Mↄiziɛ à mɛ̀:
2O Isailiↄnɛ ǹ mɛ, mámɛmaa Dii á Lua.
3Ásuli yã́ pↄ́ wì kɛ Egipi bùsu pↄ́ á kúu yãa ge Kanaa bùsu pↄ́ málɛ gɛ́uánↄ kɛo. Ásuli ń kɛa kɛo.
4Àliↄ yã́ pↄ́ má dìlɛↄ kɛ, àliↄ ma ikoyãↄ kũa, íↄ tɛi. Mámɛmaa Dii á Lua.
5Àliↄ ma yã́ pↄ́ má dìlɛↄ kũa. Gbɛ̃́ pↄ́ kũa mɛ́ aↄ ku a sabai.
6Gↄ̃ɛe su sↄ̃ a daɛ fɛ̃̀ɛɛzi à aà dã̀akpao. Mámɛmaa Dii.
7Ńsu ǹ n da dã̀akpa ǹ n mae kpɛbↄo. Ń daɛ, ńsu ǹ aà dã̀akpao.
8Ńsu ǹ n mae na dã̀akpa ǹ n mae kpɛbↄo.
9Ńsu ǹ n dãe dã̀akpao, n mae nɛ́ ge n da nɛ́n nò, wà aà ì n bɛ ge ua pãlen nò.
10Ńsu ǹ n tↄũna dã̀akpa ǹ nzĩa kpɛbↄo.
11Ńsu ǹ n mae na nɛnↄɛ pↄ́ a ì dã̀akpao. N dãeɛ.
12Ńsu ǹ n mae dãe dã̀akpao. N mae daɛ fɛ̃̀ɛɛɛ.
13Ńsu ǹ n da vĩ̀i ge aà dãuna dã̀akpao. N da daɛ fɛ̃̀ɛɛɛ.
14Ńsu ǹ n mae vĩ̀i ge aà dãuna nↄ dã̀akpa ǹ n mae vĩ̀i ge dãunapi kpɛbↄo. N mae naɛ.
15Ńsu ǹ n nɛ́ na dã̀akpao. N nɛ́ naɛ. Ńsu ǹ aà dã̀akpao.
16Ńsu ǹ n vĩ̀i ge ń dãuna na dã̀akpa ǹ n vĩ̀i ge dãuna kpɛbↄo.
17Ńsu nↄɛ dã̀akpa ń a nɛ́o an pla ḿpiio. Ńsu ǹ aà tↄũna dã̀akpao. Aà daɛ fɛ̃̀ɛɛɛ. Dàa vãiɛ.
18Ńsu ǹ n nↄ vĩ̀i ge aà dãuna sɛ́ nↄ ũ, aà gↄ̃ aà gↄ̃a ũ gↄↄ pↄ́ a bɛ̃́ɛo.

19Tó nↄɛ ↄkũa, ńsu ǹ aà dã̀akpao.
20Ńsu to pɛ á kãaa ń n gbɛ̃́dee nↄo ǹ gbãsĩkɛaànↄo.
21Ńsu sa'o ń n nɛ́o Mↄlↄkuwa ǹ gbaɛ tɛ́u ǹ ma tↄ́ ↄ̃̀ↄkpao. Mámɛmaa Dii.
22Ńsu wúlɛ ń n gↄ̃ɛ deeo lá wì wúlɛ ń nↄɛowao. Dàa vãiɛ.
23Ńsu ku nↄ̀ↄwa ǹ gbãlɛòo. Nↄɛ su azĩa kpa nↄ̀ↄwa à kpáwa'owao. Yã́ fuangbaaɛ.
24Ásu gbãsĩkɛ yã́ beeↄ musuo, asa màa bui pↄ́ málɛ ń yáɛ́ↄ gbãsĩkɛ̀.
25An bùsu gbãlɛ̀ lↄ se, ↄ̃ málɛ yã́kpalɛkɛńnↄ. An bùsupi lɛ́ a gbɛ̃́ↄ yá ń dàa vãipi yã́i.
26Àↄ yã́ pↄ́ má dìlɛↄ kũa. Ásu dàa vãipiↄ kee kɛo, bele ge bↄ̀mↄ pↄ́ kú á guun nò.
27Gbɛ̃́ pↄ́ kú bùsupi guu á ãaↄ dàa vãi beeↄ kɛ̀ píiɛ, ↄ̃ bùsupi gbãlɛ̀.
28Ápiↄ sↄ̃, tó á tò bùsupi gbãlɛ̀, a á yá, lá à bui pↄ́ kú á ãaↄ yàwao lé?
29Tó gbɛ̃́ dàa vãipiↄ doe kɛ̀, wa ade bↄ a gbɛ̃́ↄ guu.
30Àliↄ ma yã́piↄ kũa. Ásuli sĩni zɛ́ vãi pↄ́ wa bↄ̀ á ãae sɛo. Ásuli tó à gbãlɛ a yã́ musuo. Mámɛmaa Dii á Lua.