Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Wogaabaa

Wogaabaa 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Aaroona attuma naati naa77ai GODAA sintti shiiqidi haiqqidoogaappe guyyiyan, GODAI Muusa hagaadan yaagiis.
2“Ne ishai Aarooni Taabootaa bollan de7iya atto giyo sohuwaa qum77uwaa sinttan magalashuwaappe guyye baggaara de7iya Ubbaappe Aadhdhida Geeshsha Sohuwaa ubba wode coo gelennaadan ayyo oda. Coo gelikko i haiqqana; aissi giikko, taani shaaraa giddoora atto giyo sohuwaa qum77uwaa bollan qonccais.
3Aarooni nagaraa yarshshuwaassi issi mirgguwaanne qassi xuuggiyo yarshshuwaassi issi dorssa orggiyaa ekkidi, he Ubbaappe Aadhdhida Geeshsha Sohuwaa gelo.
4“Aarooni liinuwaappe oosettida geeshsha qoliyaanne liinuwaappe oosettida garssaara maayiyo maayuwaa maayo. Qassi liinuwaappe oosettida danccuwaa dancco; hegaadankka qassi ba huuphiyan liinuwaappe oosettida shaashiyaa enccurssaa wotto. Hageeti geeshsha maayota gidiyo gishshau, i ba bollaa haattan meecettiichchidi maayo.
5“Israa7eela asaa maabarai nagaraa yarshshuwaassi naa77u deeshsha orggeta, xuuggiyo yarshshuwaassikka issi dorssaa orggiyaa Aaroonassi ehoona.
6Aarooni ba nagaraanne ba so asaa nagaraa atto giissanau mirgguwaa yarshsho.
7Hegaappe guyyiyan, naa77u deeshsha orggeta efiidi, Xoossaa Dunkkaaniyaa penggen GODAA sinttan esso.
8Yaatidi he naa77u deeshshatun saamaa yeggo; yeggin issoi GODAASSA; issoi qassi bazzo yeddiyoogaa gidees.
9Aarooni GODAASSI saamai kiyido deeshshaa ehiidi, nagaraa yarshsho oottidi yarshsho.
10SHin bazzo yeddiyo saamai kiyido deeshshaa paxa de7ishin GODAASSI shiishsho; bazzo a yedettiyo wode, asaa nagaraa atto giissees.
11“Aarooni ba nagaraanne ba so asaa nagaraa atto giissanau, issi mirgguwaa nagaraa yarshsho oottidi shiishsho. Yaatidi ba nagaraa yarshshuwaassi he korimaa shukko.
12Qassi GODAA sinttan de7iya yarshshiyoosaappe ixaanaa cuwayiyo miishshaa kumettaa bonqquwaanne, liiqi gaacettida naa77u zolle sawiya ixaanaa ekkidi, magalashuwaa giddo eho.
13Ehiidi i haiqqennaadan, ixaanaa cuwai Taabootaa bollan de7iya atto giyo sohuwaa qum77uwaa kammana mala, ixaanaa GODAA sinttan de7iya taman wotto.
14Qassi he mirgguwaa suuttaappe guuttaa ekkidi, ba giddo biradhdhiyaa an naaqqidi, atto giyo sohuwaa qum77uwau sintta baggaa caccafo; qassi atto giyo sohuwaa qum77uwaappe sintta baggaara de7iya sohuwaakka laapputoo caccafo.
15“Hegaappe guyyiyan asaa nagaraa yarshshuwaassi gidiya deeshshaa shukkidi, a suuttaa magalashuwaa giddo eho; ehiidi mirgguwaa suuttaa caccafidoogaadan, atto giyo sohuwaa qum77uwaa sinttaanne atto giyo sohuwaa qum77uwaappe sintta baggaara de7iya sohuwaa caccafo.
16Yaatidi Ubbaappe Aadhdhida Geeshsha Sohuwaa Israa7eela asaa tunatettaappenne nagaraappe geeshshees. Qassi eti tunabaa oottishin, eta giddon de7iya Xoossaa Dunkkaaniyaakka hegaadan oottidi geeshsho.
17I Ubbaappe Aadhdhida Geeshsha Sohuwaa gelidi, ba nagaraa, ba so asaa nagaraanne kumetta Israa7eela asaa nagaraa atto giissidi kiyana gakkanaashin, ooninne Xoossaa Dunkkaaniyaa giddon de7oppo.
18“Hegaappe guyyiyan i GODAA sinttan de7iya yarshshiyoosaa kiyidi a geeshsho. Korimaa suuttaappenne deeshshaa suuttaappe guuttaa guuttaa ekkidi, yarshshiyoosaa yuushuwan de7iya kaceta tiyo.

19Qassi he suuttaappe guuttaa ba biradhdhiyan ekkidi, laapputoo caccafidi, Israa7eela asaa tunatettaappe he yarshshosaa geeshsho.
20“Aarooni Ubbaappe Aadhdhida Geeshsha Sohuwaa, Xoossaa Dunkkaaniyaanne yarshshiyoosaa geeshshiyo wogaa polidoogaappe guyyiyan, paxa de7iya deeshshaa shiishsho.
21SHiishshidi Aarooni ba naa77u kusheta paxa de7iya deeshshaa huuphiyan wottidi, Israa7eela asaa naaquwaa ubbaa, eta makkala ubbaa, eta nagara ubbaa paaxo; yaatidi he deeshshaa huuphiyan hegaa toosso; toossidi he deeshshaa efaanaadan giigissido asa bollan bazzo yeddo.
22I deeshshaa bazzo yeddin, deeshshai eta nagara ubbaa tookkidi, asi bainna sohuwaa bazzo bo.
23“Hegaappe guyyiyan, Aarooni Xoossaa Dunkkaaniyaa bo; biidi Ubbaappe Aadhdhida Geeshsha Sohuwaa gelido wode, kase ba maayido liinuwaappe oosettida maayuwaa qaaridi hegan wotto.
24Geeshsha sohuwan i ba bollaa haattan meecettidi, hara maayuwaa maayidi kiyo; yaatidi xuuggiyo yarshshuwaa baagaanne asaagaa yarshshidi, ba nagaraanne asaa nagaraa atto giissees.
25Qassi hegaadankka nagaraa yarshshuwaa handdaa yarshshiyoosaa bollan wottidi xuuggo.
26“Bazzo yeddiyo deeshshaa efiida bitaneekka ba maayuwaa meecco; ba bollaakka haattan meecetto. Yaati simmidi dunkkaanidosaa yo.
27“Nagaraa atto giissanau Aarooni Ubbaappe Aadhdhiya Geeshsha Sohuwaa gelido wode, nagaraa yarshshuwaa mirgguwaa suuttaanne deeshshaa suuttaa ekkidi geliis; ha77i intte he mirgguwaanne he deeshshaanne dunkkaanidosaappe gaxi kessite. Kessidi eta galbbaa, eta ashuwaanne eta tociyaa taman xuuggite.
28Hegaa taman xuuggida bitanee ba maayuwaa meecco; ba bollaakka haattan meecetto; Hegaappe guyyiyan, dunkkaanidosaa yo.
29“Hagee intteyyo merinaukka woga gido: laappuntta aginai gelido tammantta gallassan intte huuphiyaa kaushshite; Israa7eela asaa gidin woi qassi intte giddon de7iya hara biitta asa gidinkka, ai oosonne oottoppite.
30Aissi giikko, inttena geeshshanau, intte nagaraa atto giissiyo gallassai he gallassa. Inttekka GODAA sinttan intte nagara ubbaappe geeyana.
31Hegee intte waanna shemppuwaa shemppiyo sambbata gallassa. He gallassan intte huuphiyaa kaushshite; hegee intteyyo merinaukka woga gido.
32Qassi ba aawaa sohuwan qeese gidanaadan tiyettiyaanne dummatiya asi geeshsha gidida liinuwaappe dadettida maayuwaa maayidi, nagaraa atto giissiyo wogaa polo.
33I Ubbaappe Aadhdhiya Geeshsha Sohuwaa, Xoossaa Dunkkaaniyaa, yarshshiyoosaa, qeesetanne Israa7eela asaa ubbaa geeshsho.
34Israa7eela asaa nagaraa ubbaa atto giissiyo wogaa intte laittan laittan issitoo oottanaadan, hagee intteyyo merinaukka woga gido” yaagiis. Yaagin Muusee GODAI azazidoogaadan oottiis.