Text copied!
CopyCompare
Wedau Mark - Leviticus

Leviticus 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bada Moses i riwei i pa,
2“Mai Israel awari ma babani ma ma riwei, ‘Tau Bada ami God.’
3Mai Egypt ai kaua eḡa ona ḡovaivaitei, Wariaḡa kampa o mae, marina a taratara-vainanaiemi au Canaan ma ai kaua eḡa ona ḡovaivaitei. Eḡa ai lawana ona votaḡotaḡoi.
4Taumi au tarawatu ona voteletelei ma riwau ona votaḡotaḡoi. Tau Bada ami God.
5Mepa da au tarawatu ma riwau ona voteletelei taumi lawana ona nelaḡai. Tau Bada a riwa.”
6Tau Bada wei au babani bagibagii a vereveremi, “Eḡa aiai novuna bo vareina ina viawawanei.
19—Maranai wavine nawaravi i vunui tauna miramirana, eḡa maiteni ma viawawana.
20—Eḡa oroto ḡelauna awana maiteni ma viawawana, lamna tam u vimira-melem.
21—Natunatumi eḡa ona puloei god Molek awarina, aubaina Tau Bada ma vinimala e neineiai awariu.
22—Eḡa aiai orotona, oroto ḡelauna ina viawawanei, me oroto waivine e viawawanei, wei lamna ḡoʼapoapoe kaukauana God au matana.
23—Eḡa aiai orotona ḡamoḡamo ina viawawanei bo wavine ina verena-melei da ḡamoḡamo ina viawawanei. Mepa da wei u kauei tam u vimira-melem.
24—Eḡa wei kauai ona kauei da ina vimiramiraimi. Dam au Canaan maemaei anatapui wei kauai i kauei ma i vimira-melei. Lamna aubaina ana viaḡaḡana-opunei ma taumi ona rui.”