Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Wogaabaa

Wogaabaa 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“‘Naaquwaa yarshshuwaa wogai hagaa: ikka ubbaappe aadhdhida geeshsha.
2Xuuggiyo yarshshuwaassi shiishshiyo mehiyaa shukkiyo sohuwan naaquwaa yarshshuwaa mehiyaakka shukkona; a suuttaakka yarshshiyoosaa miyyetun caccafona.
3Qassi a handdaa ubbaa, hegeekka nasiyaa handdaa, qantta ashuwaa maayida handdaa,
4naa77u kilahota, shinccaa matan de7iya eta maayida handdaanne tiriyaa maayida handdaa kilahotuura issippe yarshsho oottidi shiishsho.
5Taman xuuggidi GODAAYYO yarshshiyo yarshshuwaadan, he shiiqida handdaa qeesee yarshshiyoosaa bollan wottidi xuuggo; hegee naaquwaa yarshshuwaa.
6Qeese zare gidida attuma asi ubbi he yarshshuwaa ashuwaa mo. He yarshshoi ubbaappe aadhdhida geeshsha gidiyo gishshau, geeshsha sohuwan mo.
7“‘Naaquwaa yarshshoi nagaraa yarshshuwaakka mala; eta naa77aa wogai issuwaa. Hegeenne yarshshettida mehiyaa ashoi nagaraa atto giissanau yarshshuwaa yarshshida qeesiyaassi imettees.
8Ooninne xuuggiyo yarshshuwaa ehin ekkidi yarshshiya qeesee he mehiyaa galbbaa baayyo ekko.
9Coociyan komppettida kattaa yarshsho ubbainne oton doisettida woikko bashen uukettida ubbaikka he yarshshuwaa yarshshida qeesiyaassi imettees.
10Qassi zaitiyan munaqettida woikko munaqettibeenna kattaa yarshsho ubbai Aaroona naatu ubbaassi imettees; eti hegaa hircciyan shaakki ekkona.
11“‘Asi issippetettaa yarshshuwaa GODAASSI yarshshiyo wode ayyo de7iya wogai hagaa:
12I shiishshiyo issippetettaa yarshshoi galata yarshsho gidikko, he yarshshuwaara issippe zaitiyan munaqqido, irshsho yeggennan uukkido oittaa, zaitiyan tiyido, irshshoi gelibeenna lee7e lichchakkuwaanne zaitiyan loitti munaqqido, liiqo xiilliyaappe uukettida komppuwaa shiishsho.
13He galataayyo shiishshiyo issippetettaa yarshshuwaara issippe irshshuwaa yeggido munaqaappe uukettida oittaakka imota oottidi shiishsho.
14Qassi he ubba qommo oittatuppekka i issuwaa issuwaa denttidi, GODAASSI yarshsho oottidi eho. Hegee issippetettaa yarshshuwaa suuttaa caccafida qeesiyaassi imetto.
15He mehiyaa ashoi he yarshshettido gallassi meetetto; maalladossi aibinne attoppo.
16“‘SHin a yarshshoi shiiquwaa gattiyoogaa woikko ba dosan coo immiyo issippetettaa yarshsho gidikko, he yarshshuwaa ashoi he yarshshido gallassi meetetto; appe attiyaagee qassi wonttetta gallassikka meetetto.
17He yarshshuwaa ashuwaappe palahidi heezzantto gallassa gakkanaashin gam77iyaagee de7ikko, hegee taman xuugetto.
18Issi asi shiishshido issippetettaa yarshshuwaa ashuwaappe augeenne heezzantto gallassi meetettikko, a yarshshoi ekettenna; i yarshshidobaadankka qoodettenna. He yarshshoi tuna; appe miida ooninne ba nagaran oishettees.

19“‘Tunabaa aibanne bochchida ashoi meetettoppo; i taman xuugettanau koshshees. Hara ashuwaa gidikko, wogan geeshsha gidiya asi ooninne maana giikko mo.
20SHin issi asi tuna gidi uttidi, GODAAYYO shiishshido issippetettaa yarshshuwaa ashuwaappe miyaabaa gidikko, he asi ba asaa giddoppe bohetto.
21Qassi issi asi tunabaa aibanne bochchikko asaa tunatettaa gidin woikko tuna mehe gidin, woikko hara sheneyiya tunabaa bochchikkonne simmidi GODAAYYO yarshshido issippetettaa yarshshuwaa ashuwaappe miikko, he urai ba asaa giddoppe bohetto’ yaaga” yaagiis.
22GODAI Muusessi hagaadan yaagidi yootiis;
23“Israa7eela asaassi hagaadan yaaga; ‘Korima woikko dorssa woikko deeshsha ashuwan modhdho zawaa mulekka mooppite.
24Haiqqida mehiyaa woikko do7i worido mehiyaa modhdhuwaakka harabau go7ettiteppe attin, appe aibanne mooppite.
25Aissi giikko, GODAAYYO taman xuuggiyo yarshshuwaassi shiishshiyo mehiyaa modhdhuwaa miya ooninne ba asaa giddoppe bohetto.
26Intte de7iyo sohuwan awan gidikkokka, kafo suuttaa, mehe suuttaa woikko harabaa aiba suuttaanne mooppite.
27Suutta miya ai asinne, ba asaa giddoppe bohetto’ yaaga” yaagiis.
28GODAI Muusessi hagaadan yaagidi yootiis;
29“Israa7eela asaassi hagaadan yaaga; ‘GODAAYYO issippetettaa yarshshuwaa shiishshiya ai asinne he issippetettaa yarshshuwaappe shaakkidi, ba huuphe imotaa dummayidi GODAAYYO shiishsho.
30Hegaa i GODAAYYO taman xuuggiyo yarshsho oottidi, ba kushiyan ekkidi eho; qassi modhdhuwaakka anggaasuwaara eho; ehiidi, anggaasuwaa wuxaawuxiyo yarshsho oottidi, GODAA sinttan wuxaawuxo.
31Qeesee yarshshiyoosaa bollan modhdhuwaa xuuggo; shin anggaasoi Aaroonassinne a attuma naatussi imetto.
32Intte issippetettaa yarshshuwaappe ushachcha gedaa imota oottidi qeesiyaassi immite.
33Hegee ushachcha gedai Aaroona attuma naatuppe issippetettaa yarshshuwaa suuttaanne modhdhuwaa yarshshiyaagaassi a gakkiya a qommuwaa.
34Taani Israa7eela asaa issippetettaa yarshshuwaappe wuxaawuxido anggaasuwaanne yarshshuwau shiishshido gedaa ekkada, qeesiyaa Aaroonassinne a attuma naatussi immaas; hegee eta gakkiya eta qommo gidiyo gishshau, Israa7eela asai merinau hegaa etau immiiddi daana’ yaagada yoota” yaagiis.
35Aarooninne a attuma naati qeese gididi, GODAAYYO oottanau sunttettido gallassi GODAASSI shiishshido taman xuuggiyo yarshshuwaappe hegee etayyo qommo gididi imettiis.
36GODAI eta qeesetettaassi tiyido gallassi, hegaa etayyo immana mala, Israa7eela asaa ubbaa azaziis; sintta yeletan ubbankka hagee woga gididi oosettees.

37Simmi hageeti, xuuggiyo yarshshuwaassi, kattaa yarshshuwaassi, nagaraa yarshshuwaassi, naaquwaa yarshshuwaassi, qeesetettaassi tiyettiyo wode yarshshiyo yarshshuwaassinne issippetettaa yarshshuwaassi imettida wogata.
38Ha wogati Israa7eela asai Siinaa bazzuwan bantta yarshshuwaa GODAASSI yarshshana mala GODAI azazido gallassi, Siinaa Deriyaa bollan GODAI Muusa azazido wogata.