Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Wogaabaa

Wogaabaa 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Siinaa Deriyaa bollan GODAI hagaadan yaagiis;
2“Neeni Israa7eela asaassi hagaadan yaagada yoota; ‘Taani intteyyo immiyo biittaa intte geliyo wode, biittaikka GODAA Sambbataa bonchcho.
3Usuppun laittaa kumettaa intte shooqan zerite; qassi usuppun laittaa kumettaakka intte woiniyaa turaa xeeraa xunqqite; a aifiyaakka maxidi ekkite.
4SHin laappuntta laittai biittaayyo shemppo Sambbata; hegee GODAAYYOOKKA Sambbata. He laappuntta laittan intte shooqan zeroppite; intte woiniyaa xeeraakka xunqqoppite.
5Intte biittan azabba gididi mokkiyaabakka cakkoppite; qassi xunqqennan de7ishin coo aifida woiniyaakka shiishshoppite. He laittai biittaassi muleera shemppo laittaa gido.
6He Sambbata laittan biittai oosettana xayikkonne intteyyo, intte maccanne attuma ashkkaratuyyo, intteyyo keraa oottiyaageetuyyo, betidi yiidi inttenaara de7iyaageetuyyo, intte mehiyaayyoonne intte biittan de7iya do7atuyyo gidiya qumaa immana; biittai mokkiyoobai ubbai meetetto.
8“‘Laittatu giddon de7iya laappun Sambbatata qooda; laappun Sambbatatu laittaa qoodai laapputoo laappuna; hegeekka oitamanne uddufun laitta.
9Hegaappe guyyiyan, laappuntta aginan, tammantta gallassan bonchchettiya nagaraa atto giissiyo gallassan malkkataa punniya asa intte biittan ubban kiittite.
10Ishatamantto laittaa dummayidi, he biittan de7iya ubbaassi birshshettaa awaajjite. Hegee intteyyo Ishatamantto Laittaa Baalaa. He wodiyan intte ubbaikka intte gadiyaunne intte yarau yarau simmite.
11He laittai intteyyo Ishatamantto Laittaa Baala. He laittan zeroppite; azabba gididi mokkidabaakka cakkoppite; qassi intte a xeeraa xunqqennan aifida woiniyaa aifiyaakka shiishshoppite.
12Hegee Ishatamantto Laittaa Baala gidiyo gishshau, i intteyyo geeshsha; goyennan coo dembban mokkidabaa miite.
13“‘Ha Ishatamantto Laittaa Baalaa wode asi ubbi ba gadiyau simmo.
14“‘Intte intte shooruwaappe gadiyaa shammikko, woi qassi ayyo baizzikko, issoi issuwaa cimmoppite.
15Intte Ishatamantto Laittaa Baalaappe guyyiyan de7iya laittatu qoodaadan intte shooruwaappe shammite; intte shooroikka qassi gadee kattaa mokkanau de7iyo laittatu qoodaadan baizzo.
16Laittatu qoodai daro gidikko, waagai darees; laittatu qoodai guuxxikko, waagaikka guuxxees. Aissi giikko, intte cakkana kattaa cahaa qoodaadan intte shooroi intteyyo baizzees.
17Intte issoi issuwaa cimmoppite; shin intte intte Xoossaassi yayyite. Taani GODAI, intte Xoossaa.
18“‘Ta azazuwaa oottite; ta higgiyaakka naagitenne oottite; yaatikko intte ha biittan sarotettan de7ana.
19Biittai ba aifiyaa intteyyo immana; immin intte kallana gakkanaashin maana; qassi he biittankka intte sarotettan de7ana.

20Intte, “Nuuni zerana xayikko, qassi kattaakka cakkidi shiishshana xayikko, laappuntta laittan ai maanee?” giikko,
21taani usuppuntta laittan ta anjjuwaa intte bollan kiittana; yaatobare biittai heezzu laittau gidiya aifiyaa aifana.
22Hosppuntta laittan intte intte biittan zeriyo wodekka, kase shaachcha kattaa maana; qassi intte zeriyo kattaa aifiyaa uddufuntta laittan shiishshana gakkanaashinkka, shaachcha kattaa maana.
23“‘Biittai tabaa gidiyo gishshaunne inttekka ha biittan imattanne bete gididi de7iyo gishshau, biittaa naa77antto simmennaadan baizzoppite.
24Intte oiqqido biittan ubban de7iya gadiyaa gadiyaawati wozana mala, eta maataa naaganau koshshees.
25“‘Ne ishai hiyyeesidi ba gadiyaappe baizzikko, ayyo matattiya dabboi yiidi, he gadiyaa ayyo wozo.
26Ayyo he gadiyaa woziya dabboi xayikko, qassi ikka simmi duretidi woziyo miishshaa demmikko,
27ba baizzido wodiyaappe doommidi de7iya laittaa qoodidi, attida laittaa miishshaa shammidaagaayyo zaaro; yaatidi i ba gadiyau simmo.
28SHin ayyo he gadiyaa wozanau gidiya miishshi xayikko, Ishatamantto Laittaa Baalai gakkanaashin gadee shammida bitaniyaa kushiyan gam77o; Ishatamantto Laittaa Baalaa wode, a gadee ayyo simmo; ikka ba gadiyau simmo.
29“‘Gimbbetti uttida katamaa giddon issi asi de7iyo keettaa hara urau baizzikko, i baizzoosappe biidi issi laittaa gakkanaashin de7iya wodiyan zaaridi wozanau au maatai de7ees.
30Issi laitta kumettaa giddon wozana xayikko, he gimbbettida katamaa giddon de7iya keettai shammidaagaayyo na7aa na7au merinau abaa gidees. Ishatamantto Laittaa Baalaa wodekka simmenna.
31SHin gimbbettibeenna heeratun de7iya keettati shooqa mala. Eti wozettoosona; Ishatamantto Laittaa Baalaa wodekka baizzidaagau simmoosona.
32“‘Gidikkonne Leewatu katamatun de7iya bantta keettaa Leewati bantta koyido wodiyan wozi ekkanau danddayoosona.
33Leewatuppe issi asi eta katamaa giddon de7iya keettaa baizzidi wozana xayikko, he eta katamaa giddon de7iya keettai Ishatamantto Laittaa Baalaa wode simmees. Aissi giikko, Leewatu katamaa giddon de7iya keettati Israa7eela asaa giddon Leewatussi aqo.
34SHin eta katamaa yuushuwan eta ubbaassi issippe de7iya biittai etau merinau aqo gidiyo gishshau baizettenna.
35“‘Qassi ne ishai hiyyeesidi bana danddayana xayikko, imattadaaninne betedan i nenaara de7ana mala, neeni a maadda.
36Ne ishaa nenaara wottanau appe dichchaa ekkoppa; woikko wore mooppa. SHin neeni ne Xoossaassi yayya.
37Ne biraa ayyo dichchau tal77oppa; ne qumaakka ayyo woriyan baizzoppa.

38Intteyyo Kanaane biittaa immanaunne intte Xoossaa gidanau, inttena Gibxxe biittaappe kessidaagee, taani GODAI, intte Xoossaa.
39“‘Neeyyo dabbo gidiya Israa7eela asi hiyyeesidi, bana neeyyo ailletettau baizzikko, neeni a ailledan ootissoppa.
40I keraa oottiya asadaaninne betedan nenaara de7o; Ishatamantto Laittaa Baalai gakkanaashin i neeyyo ootto.
41He wode i ba naatuurakka issippe ne sooppe kiyidi ba keettaa asaakko bo; ba aawaa gadiyaakkokka simmo.
42Israa7eelati taani Gibxxe biittaappe kessido ta ailleta gidiyo gishshau, eti ailletettau baizettoppona.
43Neeni eta meqettaa iitada haaroppa; shin neeni ne Xoossau yayya.
44“‘Neeyyo attumanne macca ailleti de7ana mala koyikko, ne yuushuwan de7iya kawotettatuppe shamma.
45Qassi ne biittan de7iya betetuppenne ne biittan de7ishin yelettida eta so asaappe shammanau danddayaasa; eti neeyyo aqo gidona.
46Neeppe guyyiyan ne naati eta merinau laattana mala, ne naatuyyo imma. Neeni etappe ubba wodekka aille shammanau danddayaasa; shin ne isha gidiya Israa7eela asa meqettaa iitada haaroppa.
47“‘Ne matan de7iya imatta woikko bete asi duretin, qassi a matan de7iya ne ishai hiyyeesidi, he ne matan de7iya imattaassi woikko betiyaassi woi imatta bitaniyaa zariyaappe issuwaassi bana baizzikko, i baizetti simmin a wozanau danddayettees; a ishanttuppe issoi a wozo.
49Woi a aawaa ishai, woi a aawaa ishaa na7ai a wozo; woi a yaraappe ayyo mata dabbo gidiya asi a wozo; woi qassi i ba huuphiyau duretikko i bana wozo.
50I bana shammida bitaniyaara issippe gididi, i bana baizzido laittaappe doommidi Ishatamantto Laittaa Baalai gakkanaashin de7iya laittaa qoodo; a birshshissiya waagai he laittaa qoodaa keena gido. I bana shammidaagaara gam77ido wodiyaa waagai issi asi keraa oottidi demmiyo miishsha lagge gido.
51Ishatamantto Laittaa Baalai gakkanau biron daro laittai attidabaa gidikko, ba baizettido waagaappe he laittaa qoodan bana woziyo waagaa qanxxo.
52Qassi Ishatamantto Laittaa Baalai gakkanau attida laittai guutta gidikko, bana shammidaagaara issippe qoodidi, he laittaa qoodan bana woziyo waagaa qanxxo.
53I laittan laittan kera oottiya asadan bana shammidaagaara de7oppe attin, intte xeelliiddi Israa7eela asa gidiya bitaniyaa meqettaa iitidi haaroppite.
54“‘SHin i hegaa mala ogiyan wozettana xayikko, Ishatamantto Laittaa Baalai gakkiyo wode inne a naati ailletettaappe kiyona.
55Aissi giikko, Israa7eela asai ta ailletattennee! Taani Gibxxe biittaappe kessido ta ailleta. Taani, GODAI, intte Xoossaa’ yaaga” yaagiis.